Dalia Jaskonienė

Vyriausioji metodininkė

Kab.:
602 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8671
Tel. (vidaus)
8671

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantys užimti vyriausiojo metodininko pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirties bibliotekininkystės mokslų krypties srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti analizuoti ir prognozuoti komunikacijos bei informacijos procesus, taikyti inovatyvius veiklos metodus;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus bibliotekų veiklai;
 • gebėti rengti metodines ir praktinio mokymo priemones, teikti konsultacijas, vykdyti profesinės kompetencijos ugdymo mokymus;
 • domėtis bibliotekų veiklos ir bibliotekų paslaugų naujovėmis, įvairių bibliotekininkystės veiklos sričių tarptautine patirtimi.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • pavaduoja Skyriaus vadovą jo atostogų, ligos, komandiruočių ir pan. atvejais;
 • atlieka viešųjų bibliotekų veiklos stebėseną ir analizę, vertina ir teikia metodines rekomendacijas bibliotekų paslaugų plėtros ir standartų bei kitų norminių dokumentų diegimo klausimais;
 • vykdo numatytos veiklos krypties būklės analizę, probleminių ir aktualių klausimų sprendimą, krypties plėtrą;
 • rengia bibliotekų veiklos problemų tyrimą ir organizuoja tyrimų rezultatų sklaidą;
 • konsultuoja tyrimų metodikos bei organizavimo klausimais;
 • teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą numatytos veiklos krypties klausimais;
 • rengia metodines rekomendacijas, praktinio mokymo medžiagą, standartus ir kitus bibliotekų veiklos norminių dokumentų projektus;
 • teikia siūlymus taikomųjų tyrimų tematikai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • dalyvauja ugdant bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
 • Departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitas su Departamento veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
 • pavaduoja Skyriaus vadovą jam nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės ar kt.).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram