Kontaktai

Informacijos mokslų departamentas

Departamento paskirtis – užtikrinti Lietuvos publikuotų dokumentų valstybinę einamąją bibliografinę apskaitą ir Lietuvoje visomis kalbomis publikuotų dokumentų bei užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą, leidybos produkcijos identifikavimą ir statistinę apskaitą, vykdyti dokumentinio kultūros paveldo ir bibliotekininkystės tyrimus.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • vykdyti Lietuvos publikuotų dokumentų, valstybinę bibliografinę apskaitą;
 • vykdyti Lietuvoje visomis kalbomis publikuotų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą;
 • vykdyti Lietuvoje publikuotų dokumentų tarptautinę standartinę numeraciją;
 • vykdyti Lietuvoje publikuotų dokumentų statistinę apskaitą;
 • formuoti ir vykdyti valstybinės ir nacionalinės bibliografinės apskaitos programą;
 • formuoti dokumentinio kultūros paveldo tyrimų programą ir vykdyti tyrimus;
 • užtikrinti bibliotekininkystės nacionaliniu mastu plėtrą, teikiant metodinę pagalbą viešųjų bibliotekų paslaugų plėtros ir jų veiklos organizavimo klausimais;
 • formuoti, vykdyti ir koordinuoti bibliotekininkystės taikomuosius tyrimus ir metodinę veiklą bei skatinti diegti inovatyvios veiklos metodus;
 • teikti metodinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos padaliniams ir šalies bibliotekoms rengiant visų rūšių ir tipų dokumentų kompiuterinius bibliografinius ir autoritetinius įrašus;
 • teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą, siekiant užtikrinti bibliotekininkystės veiklos naujovių diegimą.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis Lietuvoje leistų dokumentų ir jų dalių bibliografinius įrašus nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB);
 • rengia išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis su Lietuva susijusių ir už jos ribų leistų dokumentų ir jų dalių bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB);
 • rengia asmenvardžių, kolektyvų, unifikuotų antraščių, vietovardžių dalykinių rubrikų ir kt. autoritetinius įrašus;
 • kaupia ir administruoja Nacionalinės bibliografijos duomenų banką kaip dokumentinio kultūros paveldo registrą;
 • kaupia ir administruoja Autoritetinių įrašų duomenų bazę;
 • rengia einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos leidinius, bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu organizuoja bibliografinės informacijos sklaidą;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus nacionalinės bibliografijos rengimo projektus su kitomis organizacijomis;
 • registruoja leidėjus ir suteikia tarptautinius standartinius numerius Lietuvoje publikuotiems dokumentams;
 • kaupia ir analizuoja Lietuvos publikuotų dokumentų statistinius duomenis, atlieka jų sklaidą;
 • kaupia ir analizuoja Lietuvos bibliotekų statistinius duomenis, atlieka jų sklaidą;
 • atlieka kultūros srities mokslinius tyrimus, koordinuoja Nacionalinėje bibliotekoje vykdomą lituanistinio ir lituaninio dokumentinio kultūros paveldo apskaitą, tyrimus ir sklaidą;
 • tyrinėja ir sprendžia bibliotekų veiklos teorines ir praktines problemas, dalyvauja įgyvendinant bibliotekų veiklos tobulinimo ir plėtros programas;
 • dalyvauja rengiant informacijos ir dokumentavimo standartų programą ir Lietuvos standartų projektus bei diegiant ir taikant standartus;
 • atstovauja Nacionalinei bibliotekai Lietuvos standartizacijos departamente;
 • atlieka komunikacijos ir informacijos krypties terminijos tvarkybos ir norminimo darbą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų veiklą reglamentuojančius bibliografinės apskaitos, įvairių rūšių ir tipų išteklių bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo ir kitus norminius dokumentus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus ir rengiant teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis bibliotekų ir kitų atminties institucijų veiklos organizacijomis;
 • rengia metodinę ir mokomąją medžiagą bei teikia metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms ir autoritetinių įrašų sudarymo, tarptautinių standartų taikymo ir kitais aktualias bibliotekų veiklos klausimais;
 • pagal kompetenciją kuria informacinę medžiagą vartotojams;
 • teikia konsultacijas dėl leidybos įforminimo, informacijos dokumentavimo standartų, bibliofrafinės apskaitos norminių dokumentų diegimo ir taikymo;
 • atlieka įvairių Nacionalinės bibliotekos veiklos sričių naujovių sklaidą;
 • dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir programose;
 • pagal savo kompetenciją inicijuoja viešųjų bibliotekų veiklos tyrimus ir apklausas;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius su archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis ar asmenimis Lietuvoje ir užsienyje valstybinės ir nacionalinės bibliografijos rengimo ir standartizacijos ir pan. klausimais;
 • teikia siūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui nacionalinės bibliografinės apskaitos, standartizacijos, terminijos, bibliotekininkystės metodinės veiklos, taikomųjų tyrimų ir kitais susijusiais klausimais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Departamento nustatytomis funkcijomis.
Spalis
P A T K Pn Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 2 d. – lapkričio 17 d.
Kęstučio Kasparavičiaus knygų iliustracijų paroda „Dirigentas su teptuku“
2019 m. rugsėjo 3 d. – spalio 29 d.
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą Moniušką“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 31 d.
Paroda „Kanados lietuvių bendruomenė“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. spalio 8 d. – spalio 31 d.
Vilijos Kvieskaitės iliustracijų paroda