Kontaktai

Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius

Skyriaus paskirtis – užtikrinti Lietuvos leidybos produkcijos identifikavimo, kaupti ir administruoti Autoritetinių įrašų duomenų bazę bei atlikti Lietuvoje publikuotų dokumentų statistinę apskaitą.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • vykdo Lietuvos leidėjų ir leidybos produkcijos identifikavimą;
 • vykdo tarptautinės standartinės numeracijos sistemų sklaidą Lietuvoje;
 • kaupia ir administruoja Autoritetinių įrašų duomenų bazę;
 • vykdo Lietuvos publikuotų dokumentų statistinę apskaitą ir sklaidą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • suteikia tarptautinius standartinius knygos numerius (ISBN) ir brūkšninius kodus Lietuvoje leidžiamai knygų produkcijai;
 • suteikia tarptautinius standartinius muzikos leidinio numerius (ISMN) ir brūkšninius kodus Lietuvoje leidžiamiems muzikos leidiniams;
 • vykdo leidybinį katalogavimą, rengia priešpublikacinius leidybinio katalogavimo įrašus, teikia duomenis leidėjams ir vykdo jų sklaidą;
 • atlieka leidėjų identifikavimą, įveda ir prižiūri duomenis Leidėjų kataloge;
 • atlieka Lietuvos publikuotų dokumentų statistinę apskaitą;
 • vykdo Lietuvos publikuotų dokumentų statistinių duomenų sklaidą, rengia Lietuvos spaudos statistikos leidinį;
 • rengia asmenvardžių, kolektyvų, unifikuotų antraščių, vietovardžių, dalykinių rubrikų ir kt. autoritetinius įrašus;
 • kaupia ir platina Autoritetinių įrašų duomenų bazę Lietuvos bibliotekoms Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų veiklą reglamentuojančius leidybinės produkcijos identifikavimo, spaudos statistikos ir autoritetinių įrašų sudarymo norminius dokumentus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Tarptautinėmis ISBN, ISMN, ISSN agentūromis, Lietuvos leidėjais kitomis atminties ir vykdomosios valdžios institucijomis;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, konsultacijas, rengia metodinę ir mokomąją medžiagą Lietuvos leidėjams, nacionalinės bibliotekos ir kitų bibliotekų darbuotojams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir programose;
 • pagal savo kompetenciją inicijuoja vartotojų ir tyrimus ir apklausas;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus ar Departamento veiklų įgyvendinimu.