Živilė Radytė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
406
Tel.
(8 5) 239 8650
Tel. (vidaus)
8650

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu humanitarinių arba socialinių mokslų krypties išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį bent vienoje iš šių sričių: informacinio ir bibliografinio darbo, komunikacijos ir informacijos, mokymų organizavimo, duomenų bazių administravimo;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis, ir funkcijas, susijusias su planavimu, užduočių atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ar kt.) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • mokėti naudotis „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja elektroninės informacijos išteklių fondo formavime ir optimizavime, užtikrinant jų atranką pagal turinį;
 • organizuoja ir koordinuoja kokybiškos informacijos apie elektroninius išteklius rengimą, konsultavimą;
 • organizuoja ir vykdo duomenų bazių testavimą;
 • dalyvauja administruojant elektronines paslaugas:
  • vykdo nustatytų elektroninių paslaugų funkcionavimo ir vartojimo stebėseną, surenka ir analizuoja statistinius rodiklius, pateikia išvadas;
  • teikia siūlymus elektroninių paslaugų funkcionalumo užtikrinimo, tobulinimo klausimais.
 • vykdo aktyvią elektroninių paslaugų sklaidą;
 • rengia ir tobulina informacinę medžiagą vartotojams, vykdo jos aktualumo priežiūrą;
 • vykdo sudėtingas vartotojų informacines užklausas;
 • teikia individualias konsultacijas vartotojams;
 • dalyvauja mokymų programų rengime;
 • vykdo teminius vartotojų mokymus, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo veiklą;
 • atlieka mokymų bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymo veiklos turinio kokybės analizę ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos bibliotekų darbuotojams paslaugų teikimo, viešinimo ir kitais vartotojų informacinio aprūpinimo klausimais;
 • analizuoja darbo su elektroniniais ištekliais ir elektroninių paslaugų teikimo naujoves ir bibliotekų gerąją patirtį, teikia siūlymus jų diegimui/panaudojimui Nacionalinėje bibliotekoje;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 25 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr