Barbora Šadienė

Vyriausioji specialistė

Kab.:
411 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8577
Tel. (vidaus)
8577

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių formavimo ir valdymo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus.
 • išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • sklandžiai bei logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina ir palaiko Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;
 • rengia darbuotojų adaptacijos, ugdymo, motyvacijos programas, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • užtikrina atsakingą ir sistemingą personalo ugdymą bei kvalifikacijos tobulinimą, atitinkantį Nacionalinės bibliotekos veiklos strategiją bei darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nuolat stebi ir vertina personalo ugdymo rezultatus;
 • tiria ir analizuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos ugdymo poreikius, atsižvelgiant į darbuotojų veiklos vertinimo rezultatus rengia personalo ugdymo planus ir juos teikia tvirtinti generaliniam direktoriui;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus mokymų, kvalifikacijos tobulinimo, veiklos vertinimo, karjeros vystymo ir kitais žmogiškųjų išteklių vystymo klausimais;
 • organizuoja ir palaiko darbuotojų užsienio kalbų mokymąsi;
 • rengia ir vykdo projektus bei programas naujiems darbuotojams pritraukti bei talentams ugdyti;
 • organizuoja ir koordinuoja mokomąją praktiką, savanorystę Nacionalinėje bibliotekoje, stažuotes, rengia reikiamų dokumentų projektus;
 • organizuoja naujų darbuotojų atranką, užtikrina tinkamą įforminimą;
 • įgyvendina konkursų pareigoms užimti organizavimą, vykdymą, konkurso eigos dokumentacijos tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą;
 • vykdo personalo tyrimus;
 • rengia ir viešina straipsnius žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
 • nuolat atnaujina Nacionalinės bibliotekos interneto svetainę ir intranetą informaciją žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, dalyvaujančiomis kuriant ir vykdant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bibliotekomis kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos darbo grupių ir komisijų veikoje, susijusioje su žmogiškaisiais ištekliais;
 • rengia ir vizuoja dokumentų projektus, susijusius žmogiškųjų išteklių strategijos ir metinių planų įgyvendinimu;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis.
Atnaujinta: 2020 m. spalio 13 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr