Telefonas Klaustukas

Barbora Šadienė

Vyriausioji specialistė

Kab.:
411 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8577
Tel. (vidaus)
8577

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo arba personalo administravimo srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 • formuoja ir įgyvendina žmogiškųjų išteklių politiką;
 • atsižvelgdamas į Nacionalinės bibliotekos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia administracijai siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • vykdo žmogiškųjų išteklių kaitos ir poreikio stebėseną bei žmogiškųjų išteklių planavimą, statistinių duomenų apie žmogiškuosius išteklius kaupimą, analizę ir teikimą;
 • kuria vieningą Nacionalinės bibliotekos darbuotojų pritraukimo ir paieškos sistemą, organizuoja personalo atranką, valdo darbuotojų pritraukimo procesą;
 • formuoja patrauklų Nacionalinės bibliotekos, kaip darbdavio, įvaizdį ir kuria pozityvią kandidatų patirtį;
 • organizuoja ir koordinuoja mokomąją praktiką, savanorystę,
 • dalyvauja Žinių akademijos organizavime, organizacinės kultūros palaikymo, vidinės komunikacijos užtikrinimo procesuose;
 • sistemingai vykdo organizacinio klimato tyrimus, analizuoja duomenis, teikia siūlymus administracijai dėl organizacinio klimato gerinimo;
 • formuoja, tobulina ir įgyvendina Nacionalinės bibliotekos darbuotojų adaptavimo sistemą, padeda Nacionalinės bibliotekos padalinių vadovams adaptuoti darbuotojus;
 • formuoja ir įgyvendina Nacionalinės bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
 • kuria ir vysto darbuotojų motyvavimo sistemą;
 • formuoja, vysto ir palaiko karjeros planavimo bei talentų valdymo sistemą;
 • dirba su dokumentų valdymo sistema „Avilys“, registruoja dokumentus, konsultuoja jos naudojimo klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentus ir teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • stebėtojo teisėmis susipažįsta su valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos "Vatis" informacija, apie esančius netikslumus informuoja Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, veikloje;
 • pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam laikinai negalint eiti pareigų;
 • teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 • dalyvauja Skyriaus, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su kitais Nacionalinės bibliotekos darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Skyriaus vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo užduotis.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 6 d.