Telefonas Klaustukas

Evalda Sukackienė

Vyriausioji specialistė

Kab.:
705 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8511
Tel. (vidaus)
8511

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo arba personalo administravimo srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 • įgyvendina Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, priskirtas priemonęs;
 • formuoja, vysto ir palaiko organizacinę kultūrą, kartu su kitais padaliniais organizuoja vidinius Nacionalinės bibliotekos renginius, rūpinasi sklandžia vidine komunikacija;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos žinių akademijos veiklą, bendradarbiauja su lektoriais, koordinuoja jų veiklą ir kompetencijų sklaidą, viešina Žinių akademijos veiklą;
 • organizuoja ir įgyvendina Nacionalinės bibliotekos darbuotojų metinių veiklos vertinimus ir teikia apibendrintus rezultatus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentus ir teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • administruoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų deklaravimo sistemą;
 • vykdo Atitikties pareigūno funkcijas ir yra atsakingas už interesų konfliktų prevenciją Nacionalinėje bibliotekoje;
 • analizuoja ir Nacionalinės bibliotekos vadovybei teikia informaciją privačių interesų savalaikio deklaravimo, administravimo, informacijos atnaujinimo klausimais; konsultuoja deklaracijų teikimo klausimais;
 • atsakingas už korupcijos prevenciją Nacionalinėje bibliotekoje, korupcijos prevencijos programos kūrimą, šioje programoje numatytų priemonių įgyvendinimą;
 • kontroliuoja Nacionalinės bibliotekos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos įgyvendinimą;
 • įgyvendina Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą;
 • kontroliuoja komandiruočių, stažuočių ataskaitų tinkamą pateikimą laiku Nacionalinės bibliotekos tarnybinių komandiruočių organizavimo, įforminimo, atsiskaitymo ir apmokėjimo taisyklių nustatyta tvarka;
 • institucijoms rengia raštų bei dokumentų projektus, susijusius dėl valstybės turto perdavimo panaudos ir pasaugos pagrindais;
 • renka naujų darbuotojų prisistatymus ir teikia juos Komunikacijos ir rinkodaros departamentui paviešinimui intranete;
 • vykdo smurto darbe prevencijos kontrolę, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas smurto darbe prevencijai;
 • seka aktualią informaciją ir teisės aktus, išaiškinimus, rekomendacijas, susijusius su Covid-19 (koronaviruso infekcijos) pandemija, nedelsiant apie visą aktualią naują informaciją informuoja Skyriaus vadovą, rengia vidaus teisės aktus pandemijos klausimais, renka informaciją apie susirgusiųjų ir saviizoliacijoje esančių darbuotojų skaičių, teikia konsultacijas;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, veikloje;
 • pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam laikinai negalint eiti pareigų;
 • teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 • dalyvauja Skyriaus, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su kitais Nacionalinės bibliotekos darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Skyriaus vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo užduotis.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 6 d.