Evalda Sukackienė

Vyriausioji specialistė

Kab.:
705 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8511
Tel. (vidaus)
8511

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo arba personalo administravimo srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 • rengia dokumentų projektus (generalinio direktoriaus įsakymus komandiruočių Lietuvoje ir užsienyje klausimais), juos teikia pasirašymui;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus;
 • užtikrina Nacionalinės bibliotekos tarnybinių komandiruočių organizavimo, įforminimo, atsiskaitymo ir apmokėjimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą;
 • kontroliuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų pateikiamų prašymų komandiruočių Lietuvoje ir užsienyje, bei kitais klausimais atitikimą galiojantiems teisės aktams, vidaus taisyklėms, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • institucijoms rengia raštų bei dokumentų projektus, susijusius dėl valstybės turto perdavimo panaudos ir pasaugos pagrindais;
 • renka naujų darbuotojų prisistatymus ir teikia juos Komunikacijos ir rinkodaros departamentui paviešinimui intranete;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Nacionalinės bibliotekos darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
 • nuolat atnaujina darbo vietų sąrašą, apie pasikeitusias darbuotojų darbo sąlygas nedelsiant informuoja Skyriaus vadovą;
 • organizuoja darbuotojų metinį veiklos vertinimą ir teikia apibendrintus rezultatus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui;
 • pagal savo kompetenciją Skyriaus vadovo pavedimu nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų skundus, pasiūlymus;
 • vykdo smurto darbe prevencijos kontrolę, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas smurto darbe prevencijai;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl procesų tobulinimo;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 17 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr