Telefonas Klaustukas

Indrė Daugialienė

Vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams

Kab.:
413-1 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8574
Tel. (vidaus)
8574

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto viešiesiems pirkimams pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu koleginiu išsilavinimu su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar fizinių mokslų srityje;          
 • turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais bibliotekos darbą ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams vykdo šias funkcijas:

 • pagal Skyriaus vadovo nurodymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoja Nacionalinėje bibliotekoje prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
 • priima Nacionalinės bibliotekos padalinių vadovų suderintas su padalinų kuruojančiu ir kontroliuojančiu darbuotoju ir generalinio direktoriaus pavaduotoju ekonomikai ir finansams, paraiškas prekėms, paslaugoms bei darbams ir, vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, juos vertina;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta „Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika“ skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes, o pasibaigus kalendoriniams metams pateikia pirkimų suvestinę pagal pirkimų vertes;
 • esant poreikiui konsultuojasi su Viešųjų pirkimų tarnyba;
 • rengia motyvuotus sprendimus dėl tiekėjų pateiktų pretenzijų, rengia siunčiamų dokumentų (raštų, paklausimų ir kt.) pirkimų dalyviams projektus;
 • konsultuoja parengtų pirkimo dokumentų, kitų viešųjų pirkimų procedūroje naudojamų dokumentų atitikimo įstatymų reikalavimams klausimais;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos sudarytose viešųjų pirkimų komisijose, siunčia privalomą informaciją pirkimų dalyviams;
 • organizuoja ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentų raštvedybą, užtikrina tinkamą šių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
 • nagrinėja pirkimo dokumentus ir dėl jų teikia pastabas bei pasiūlymus;
 • vizuoja koordinuojamų viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
 • informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą;
 • dirba su dokumentų valdymo sistema „Avilys“ (registruoja viešųjų pirkimų dokumentus, siunčia susipažinimui ir vykdymui, užtikrina sklandų šių dokumentų procesą ir kt.);
 • pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip atliekant viešuosius pirkimus Nacionalinės bibliotekos skyriuose laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su šio įstatymo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
 • teikia informaciją Skyriaus vadovui dėl nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, informuoja skyriaus vadovą apie priemones, kurių darbuotojas ketina imtis nustatytiems pažeidimams pašalinti;
 • pagal savo kompetenciją atsako už dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, tinkamą parengimą;
 • atsako už laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų tinkamą viešinimą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo kitus Skyriaus vadovo skiriamus nurodymus ir pavedimus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 6 d.