Telefonas Klaustukas

Liuda Kijanskienė

Specialistė

Kab.:
520 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8516
Tel. (vidaus)
8516

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų socialinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties bendravimo su klientais srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų ir kt.) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Specialistas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo darbo grafikų (individualaus darbo laiko, darbo pamainomis, lankstaus darbo ir kt.) kontrolę;
 • analizuoja darbuotojų darbo laiką, ne rečiau kaip kas mėnesį teikia ataskaitas Skyriaus vadovui;
 • palaiko ir analizuoja darbo laiko kontrolės programą, užtikrina duomenų aktualumą;
 • rengia statistiką ir/ar ataskaitas pagal darbo laiko kontrolės programos duomenis;
 • analizuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų darbo laiko kokybę ir poreikius, teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui šiems poreikiams užtikrinti ir įgyvendinti;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus  vadovui dėl darbo laiko įgyvendinimo  tvarkos Nacionalinėje bibliotekoje tobulinimo;
 • rengia įsakymų projektus dėl darbo laiko rėžimo nustatymo Nacionalinės bibliotekos darbuotojams;
 • Skyriaus vadovo pavedimu teikia informaciją kitų Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių vadovams apie jų padalinių darbuotojų darbo laiką pagal darbo laiko kontrolės programos duomenis;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Nacionalinės bibliotekos darbo tvarkos ir darbo laiko nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas Nacionalinės bibliotekos darbuotojams darbo laiko klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo  kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 8 d.