Rimantas Lukoševičius

Vyriausiasis specialistas

Kab.:
705 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8511
Tel. (vidaus)
8511

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir užtikrina sklandų personalo administravimą;
 • administruoja personalą, rengia dokumentų projektus, juos derina su suinteresuotais padaliniais ir teikia pasirašymui;
 • dirba su dokumentų valdymo sistema „Avilys“, teikia pasiūlymus jai tobulinti;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Nacionalinės bibliotekos darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • kontroliuoja generalinio direktoriaus įsakymų, taisyklių, tvarkos aprašų atitikimą galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • teikia asmens bylas ir kitus dokumentus Nacionalinės bibliotekos archyvui;
 • diegia ir palaiko elektroninių administravimo dokumentų sistemą, užtikrina šių dokumentų tinkamą įforminimą bei perdavimą saugojimui;
 • vykdo Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių nuostatų ir Nacionalinės bibliotekos darbuotojų pareigybių aprašymų apskaitą;
 • informuoja atitinkamų struktūrinių padalinių vadovus apie trūkstamus personalo administravimo dokumentus, apie galiojančių nuostatų, pareigybių aprašymų neatitikimą Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymams ar raštvedybos taisyklių reikalavimams, patvirtintam Nacionalinės bibliotekos pareigybių sąrašui ir kitiems vidaus dokumentams;
 • teikia konsultacijas (esant reikalui, raštu) Nacionalinės bibliotekos administracijai, padalinių vadovams, darbuotojams personalo valdymo ir darbo teisės klausimais;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl personalo administravimo tobulinimo;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 17 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram