Aldona Augustaitienė

Direktorė

Kab.:
110
Tel.
(8 5) 239 8560
Mob.
(8 656) 58454

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Departamento direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų darbo vaikų literatūros srityje ar bibliotekoje ir ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent 1 (vieną) užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodais;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

FUNKCIJOS

Departamento direktorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir nustatyta tvarka atsako už Departamento padalinių darbą;
 • užtikrina Departamento strateginio plano vykdymą;
 • vadovauja Departamento darbuotojams ir vertina jų veiklos rezultatus;
 • rengia Departamento veiklą reglamentuojančius dokumentus, veiklos planus ir ataskaitas;
 • referuoja, atsiskaito už Departamento veiklą administracijos posėdžiuose, tarybose, komisijose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Nacionalinei bibliotekai;
 • organizuoja bibliotekinių procesų automatizavimo darbų diegimą Departamento darbe, darbuotojų aprūpinimą reikalingomis darbo priemonėmis;
 • rengia dalinio finansavimo projektus Departamento ir respublikos bibliotekų veiklai plėtoti, telkia Departamento darbuotojus jų įgyvendinimui;
 • dirba Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų sudarytose darbo grupėse, ekspertų komisijose, rengiant programas, norminius dokumentus bibliotekų veiklos klausimais;
 • organizuoja vaikų ir jaunimo skaitymo progresą sąlygojančių veiksnių įgyvendinimą;
 • skleidžia žinias apie skaitymą, jo reikšmę, skaitymo gerinimo, su skaitymu susijusių problemų sprendimą žiniasklaidos priemonėse;
 • palaiko ryšius su užsienio šalių Vaikų literatūros centrais, užsienio šalių vaikų bibliotekomis, Vaikų knygų institutais, vystant tarptautinius vaikų literatūros informacijos, vaikų knygų parodų mainus;
 • susipažįsta su vaikų ir mokyklų bibliotekų darbu vietose, analizuoja padėtį, teikia siūlymus Viešųjų bibliotekų vadovams, bibliotekininkams, Švietimo skyrių specialistams, atsakingiems už bibliotekas.
 • teikia konsultacijas bibliotekininkams, švietimo specialistams bibliotekų darbo planavimo, fondų komplektavimo, skaitymo skatinimo veiklos projektų rengimo klausimais;
 • bendradarbiauja vaikų bibliotekinio aptarnavimo klausimais su kitais bibliotekos padaliniais, šalies kultūros, švietimo institucijomis, teikia informaciją ir konsultuoja, skaito pranešimus, organizuoja specialius renginius, kad būtų užtikrintas veiklų suderinamumas ir rezultatyvumas;
 • gilina profesines žinias, studijuoja ir analizuoja šalies bei užsienio šalių vaikų bibliotekų darbo patirtį, pagal poreikius ir galimybes panaudoja Departamento darbe;
 • rašo straipsnius aktualiais vaikų ir mokyklų bibliotekų vystymo, jų modernizavimo klausimais į profesinę spaudą;
 • rengia, skaito pranešimus bibliotekininkų kursuose, seminaruose bei tarptautinėse konferencijose
 • rūpinasi Departamento darbuotojų atranka ir jų kvalifikacija;
 • užtikrina darbuotojų drausmę, skaitytojų, lankytojų aptarnavimo kultūrą, dokumentų fondo ir materialinių vertybių saugumą;
 • dalyvauja Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus, Lietuvos bibliotekininkų asociacijos veikloje;
 • dirba kitus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai pavestus su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius darbus.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 16 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram