Janina Marcinkevičienė

Generalinio direktoriaus patarėja

Kab.:
603
Tel.
(8 5) 239 8680
Tel. (vidaus)
8680
Mob.
+370 675 69172

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti generalinio direktoriaus patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų darbo patirtį teisės, vadybos, kultūros srityse ir/ar su tarptautinėmis organizacijomis;
 • gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti strateginę ir dalykinę informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • būti susipažinęs (-usi) su bibliotekos veiklą, autorių teisę, kultūros politiką reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis („MS Word“, „MS Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir darbą, priimti sprendimus, dirbti komandoje, inicijuoti, planuoti, vykdyti, kontroliuoti užduotis.

FUNKCIJOS

Generalinio direktoriaus patarėjas vykdo šias funkcijas:

 • generalinio direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją vertina ir dalyvauja rengiant strateginius planus, teisinius dokumentus, programas, veiklos planus, Nacionalinės bibliotekos veiklą reglamentuojančias taisykles, sprendžia problemas, susijusius Nacionalinės bibliotekos veikla, paslaugomis ir teisiniu reguliavimu;
 • pagal kompetenciją analizuoja Nacionalinės bibliotekos strateginių uždavinių ir teisinio reguliavimo įgyvendinimą, Lietuvos ir užsienio bibliotekų politikos tendencijas;
 • pataria generaliniam direktoriui organizuojant bibliotekos darbą, užtikrindamas atitiktį teisės aktų reikalavimams, nacionalinės bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sistemos kūrimą ir vystymą pagal kitų šalių patirtį;
 • padeda generaliniam direktoriui suformuoti bendrąsias nuostatas ir prioritetus bibliotekų veiklos teisinio reguliavimo ir autorių teisių politikos klausimais, apibendrina įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teismų praktiką bibliotekų veiklos ir autorių teisių politikos srityje;
 • analizuoja teisinio reguliavimo, žinių vadybos, didžiųjų duomenų analitikos ir dirbtinio intelekto, atvirojo mokslo prieigos, informacijos mokslo integravimo į Nacionalinės bibliotekos veiklą pasiūlymus ir teikia rekomendacijas Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui; 
 • generalinio direktoriaus pavedimu nagrinėja ir analizuoja teisinius klausimus ir teisinius dokumentus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų atitikimų teisės aktams, Nacionalinės bibliotekos strategijai, atlieka bibliotekos veiklos ir dokumentų teisinį auditą, teisinės aplinkos analizę;
 • koordinuoja nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu autorių teisių sritį Nacionalinėje bibliotekoje, teikia konsultacijas intelektinės nuosavybės teisės klausimais, palaiko ryšius su Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija, dalyvauja jos veikloje;
 • teikia konsultacijas ir išvadas sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo klausimais;
 • pagal savo kompetenciją generalinio direktoriaus pavedimu nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, pasiūlymus, rengia ir derina dokumentų projektus, procesinius dokumentus, generalinio direktoriaus įgaliojimu atstovauja Nacionalinei bibliotekai visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose, ikiteisminių ginčų komisijose ar mediacijos procesuose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, kitoms institucijoms teikiamus teisės aktų projektus, susijusius su bibliotekų veikla ir autorių teisių politika, teikia siūlymus generaliniam direktoriui; 
 • kaupia viešąją informaciją apie bibliotekų veiklos teisinį reguliavimą, autorių teisių ir kultūros politiką, apibendrina ją ir pateikia generaliniam direktoriui;
 • kartu su Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, rengia bendradarbiavimo sutarčių projektus ir/ ar juos derina, palaiko tarptautinius ryšius su kitų šalių organizacijomis, veikiančiomis bibliotekų srityje, pagal kompetenciją ir gavęs generalinio direktoriaus įgaliojimą atstovauja Nacionalinei bibliotekai dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, Europos Sąjungos darbo grupėse ir komitetuose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu organizuoja ir dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, įgyvendindamas kultūros, bibliotekos ir autorių teisių politikos uždavinius Nacionalinėje bibliotekoje;
 • teikia pasiūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui dėl Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių disfunkcijų šalinimo, generalinio direktoriaus pavedimu ir/ ar įgaliojimu vykdo kontrolės funkciją Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių veiklai, siekdamas Nacionalinės bibliotekos tikslų įgyvendinimo;
 • kartu su generaliniu direktoriumi planuoja jo darbotvarkę, padeda organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Nacionalinėje bibliotekoje;
 • rengia generalinio direktoriaus komandiruočių ar kelionių ataskaitų projektus, koordinuoja reikalingų kelionės bilietų, viešbučių, kelionės draudimo užsakymus;
 • generalinio direktoriaus pavedimu dalyvauja ruošiamų ir įgyvendinamų projektų stebėsenos darbe;
 • generalinio direktoriaus pavedimu administruoja ir koordinuoja dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ veiklos procesus;
 • vykdo kitus generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, siekiant Nacionalinės bibliotekos tikslų įgyvendinimo.
Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr