Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Partnerystė

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų, tinklų veikloje ir bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis užsienyje ir Lietuvoje leidžia įgyvendinti reikšmingus projektus, kurie lemia teigiamus pokyčius Lietuvos bibliotekose ir kitose šalies atminties institucijose.

Nacionalinė biblioteka dalyvauja šių tarptautinių organizacijų ir tinklų veikloje:

Partneriai Lietuvoje
Partneris Sutarties subjektas
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija Įgyvendinti bibliotekų paslaugų plėtrą; organizuoti bendras komunikacijos ir rinkodaros kampanijas, akcijas ir iniciatyvas, informuoti visuomenę apie bibliotekų kuriamą vertę ir teikiamas paslaugas, skatinti jomis naudotis; įgyvendinti tvarius ir ilgalaikius, visuomenei vertingus tarptautinius, nacionalinius ir regioninius projektus; prisidėti prie besimokančios visuomenės ugdymo, efektyviai pritaikant informacines ir ryšių technologijas; skatinti ir įgyvendinti novatoriškus sprendimus, plėtoti kultūrinę edukaciją ir medijų raštingumą [...].
Birštono viešoji biblioteka Bendradarbiauti rengiant bendrus projektus, abipusiai naudingas veiklas.
VšĮ „Dokumedija“ Bendradarbiauti vykdant kūrybinių mainų procesą kuriant tinklalaides (NYLA podcast), taip pat rengiant parodas, mokymus ir taip plėtojant visuomenės informacinę kompetenciją ir skatinant visuomenę siekti naujų žinių ir jų pritaikymo galimybių.
Menų studija „Garsas ir spalva“ Bendradarbiauti inicijuojant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse. 
VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius regioninius projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse. 
VšĮ „Jono Meko vizualiųjų menų centras“ Bendradarbiauti organizuojant kolekcijoje turimų darbų parodas, edukacinius-meninius renginius, susijusius su „Fluxus“ kolekcijos aiškinimu ir populiarinimu Nacionalinėje bibliotekoje, teikiant konsultacijas „Fluxus“ meno krypties klausimais.
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje Viešųjų reikalų skyrius Viešosios informacijos ir veiklos centro, vadinamo „Amerikos erdve“, Nacionalinėje bibliotekoje steigimas.
VšĮ „Kino aljansas“ Bendradarbiauti inicijuojant ir įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.
VšĮ „Kino pavasaris“ Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimis kino srityse.
VšĮ „Klajūnų klubas“ Bendradarbiauti įgyvendinant projektą „Misija Lietuva 100“ ir kitas bendras veiklas, skirtas Lietuvos Respublikos šimtmečio vardui garsinti.
VšĮ „Labdara vaikams“ Perduoti ir priimti „Happimess“ daiktadėžes labdarai. 
Labdaros ir paramos fondas „Auginame ateitį“ Bendradarbiauti siekiant plėtoti paslaugas, kurios skatintų mokinių kūrybiškumą susipažįstant su naujausiomis technologijomis.
Lenkijos institutas Vilniuje Bendradarbiauti inicijuojant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi Lenkijos ir Lietuvos kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse. 
VšĮ „Lietuvių ir kartvelų draugystės ambasada“  Bendradarbiauti aktualizuojant kartvelų literatūrą ir kultūrą, buriant Lietuvos kartvelų bendruomenę, skatinant tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę diplomatiją. 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant ir viešinant kultūros paveldo sklaidos, literatūros žinias ir kūrybiškumą ugdančius projektus ir veiklas Nacionalinėje bibliotekoje, bendradarbiavimas teikiant metodinę pagalbą, organizuojant parodas, rengiant ekspozicijas, skatinant bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, įgyvendinant ilgalaikes mokslo programas, projektus, susijusius su šiomis sritimis, mokslo kokybės gerinimu ir tobulinimu. 
Lietuvos audiosensorinė biblioteka Bendradarbiauti siekiant efektyvaus paslaugų teikimo asmenims, kurie atitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 straipsnio 33 punkte nurodytą neįgaliojo naudos gavėjo apibrėžimą; teikti informaciją apie prieinamos formos kūrinius, kaip jie apibrėžiami Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 straipsnio 39 punkte, (įskaitant, bet neapsiribojant - garsines, Brailio rašto ir kitų specialiųjų formatų kopijas), teikti kūrinius panaudai, administruoti elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą ELVIS.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Bendradarbiauti keičiantis aktualia informacija, susijusia su šalių vykdomomis veiklomis, abipusiškai pasinaudojant šalių turimomis informacijos sklaidos priemonėmis bei veiklų gebomis. 
Lietuvos grafinio dizaino asociacija Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse. 
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.
Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) Bendradarbiavimas vykdant akcijos „Metų knygos rinkimai“ viešinimą ir sklaidą.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Bendradarbiauti organizuojant viešus renginius Nacionalinės bibliotekos bendruomenei.
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Bendradarbiauti vykdant akciją „Metų knygos rinkimai“, abipusiškai pasinaudojant šalių turimomis informacijos sklaidos priemonėmis ir veiklų gebomis.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Bendradarbiauti aktualinant Lietuvos kultūrinę ir istorinę medžiagą, svarbias datas, iškilių politikos, istorijos, kultūros asmenybių darbus ir nuopelnus, juos primenant ir įprasminant šiuolaikinei visuomenei patraukliomis ir suprantamomis interaktyvaus meno formomis.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija Bendradarbiauti Lietuvos valstybės istorijos ir kultūros paveldo populiarinimo ir aktualinimo srityse, įgyvendinant kultūrinės edukacijos, pilietiškumo ugdymo ir skaitymo skatinimo programas; sudaryti gyventojams daugiau galimybių per bibliotekas susipažinti su Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro edukacinėmis ir pilietinio ugdymo programomis ir įsitraukti į valstybės problemų sprendimą bei dalyvauti kuriant valstybę; užtikrinti operatyvų Prezidento kanceliarijos bibliografinį, informacinį ir informacinį analitinį aptarnavimą.
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija  Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkciją, bendradarbiauti aprūpinant Lietuvos Respublikos Seimo narius, jų padėjėjus-sekretorius, Seimo komitetų ir komisijų narius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, Seimo kanceliariją analitiniais, informaciniais ir bibliografiniais ištekliais, puoselėjant Lietuvos parlamentarizmo, valstybės atkūrimo tradicijas ir vertybes, populiarinant ir aktualinant valstybės istorijos ir kultūros paveldą, įgyvendinant pilietinio švietimo, parlamentinių tradicijų puoselėjimo, informacijos apie parlamentarizmą ir valstybingumo raidą sklaidos programas.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Bendradarbiauti vykdant bendras valstybinės reikšmės veiklas ir projektus bei įgyvendinant susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos (2021-2030) numatytus kultūros ir švietimo sektorių apimančius įsipareigojimus Šalių kompetencijų ribose.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant bendrus valstybinės reikšmės ir kitus visuomenei aktualius renginius, projektus ir viešinant jų rezultatus, sąlygas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija  Bendradarbiauti gerinant Vyriausybės kanceliarijos veiklos informacinę sklaidą, sudarant gyventojams daugiau galimybių patogiai naudotis Vyriausybės kanceliarijos paslaugomis, gauti informaciją jiems rūpimais klausimais per bibliotekas, bendradarbiauti panaudojant valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą ir taip didinti e. paslaugų prieinamumą visuomenei; bendradarbiauti plėtojant e. demokratijos projektus, siekiant efektyvinti valstybės tarnybą tarptautiniame kontekste; bendradarbiauti strateginių informacinių išteklių semantizavimo, kultūros išteklių integravimo į skaitmeninę erdvę ir elektroninio turinio saugios informacinės sąveikos klausimais; bendradarbiauti diegiant tarptautinius, UNESCO aprobuotus (HERITY, ISO9001), kultūros paveldo valdymo kokybės standartus; bendradarbiauti užtikrinant sprendimų priėmimo aprūpinimą informacine analitika. 
Lietuvos socialinių mokslų centras  Bendradarbiauti vykdant tiriamąją veiklą, tyrimų rezultatų sklaidą.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras  Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse. 
Lietuvos verslo konfederacija  Bendradarbiauti užtikrinant valstybės informacijos politikos įgyvendinimą, skatinant ekonominę ir socialinę Lietuvos pažangą, sprendžiant visuomenei, verslui aktualias problemas, palaikant socialinę santarvę, patenkinant visuomenės, verslo poreikius gauti žinių, informacijos.   
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba  Bendradarbiauti siekiant vykdyti atviros visuomenės švietimą, ugdyti pilietiškumą, kultūrinę ir istorinę atmintį, dalytis informacija ir veiklos patirtimi, gerinti veiklos organizavimą ir koordinavimą, pristatyti Lietuvos ir Europos kultūrinį ir istorinį paveldą, kultūros ir mokslo pasiekimus, organizuoti ir įgyvendinti švietėjiškus, mokslinius ir kitus projektus, skatinančius visuomenės švietimą bei mokslo pasiekimų pristatymą. 
Lietuvos žurnalistų sąjunga  Bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius, seminarus, konferencijas, vykdant kitus projektus ir keičiantis informacija, analitine medžiaga, susijusia su žiniasklaidos ir žurnalistikos raida. 
VšĮ „Lithuanian Shorts“  Bendradarbiauti organizuojant viešus renginius Nacionalinėje bibliotekoje – periodiškai rengiamus trumpametražių filmų programų „Trumpas kinas“ seansus, Vilniaus trumpųjų filmų festivalio renginius, atvirus kino edukacijos, profesinio tobulėjimo renginius.
VšĮ „Meno genas“ Bendradarbiauti įgyvendinant Vilniaus 700 metų jubiliejaus programos projekto „Muzika Vilniui" dalį – kompozitoriaus Beat Furrer muzikos kūrinį, skirtą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, bei su kūriniu susijusius renginius.
VšĮ „Motobaltija“ Bendradarbiauti organizuojant visuomenei atvirus kultūrinius, istorinius ir intelektualinius renginius, tarp kurių – „Ryterna modul Mototourism Rally“ ir „Mototourism Sprint“.
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija Bendradarbiauti įgyvendinant įvairias bendras kūrybines kultūrines iniciatyvas (renginius, parodas, tinklalaides, performansus, filmų peržiūras, kitus kultūrinius projektus, unikalias kūrybiškumą skatinančias programas ir pan.), grįstas naujausiomis specializuotomis ir tarpdisciplininėmis technologijomis, vykdyti aktualios informacijos mainus ir sklaidą, dalytis gerąja patirtimi ir teikti profesines konsultacijas.
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla  Bendradarbiauti keičiantis abiem pusėms naudingomis kultūrinėmis meninės išraiškos priemonėmis. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos   Sudaryti gyventojams daugiau galimybių patogiai naudotis agentūros paslaugomis ir jas valdyti nuotoliniu būdu, gauti informaciją jiems rūpimais klausimais; didinti kaimiškų vietovių gyventojų elektroninio raštingumo įgūdžius naudojantis elektroniniais ir kitais nuotoliniais kanalais netoli jų gyvenamosios vietos; plėsti bibliotekų paslaugas kuriant informacinę visuomenę ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus. 
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“  Bendradarbiauti gabių mokinių ugdymo ir paramos jiems srityje. 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai  Bendradarbiauti vykdant šalių švietėjišką ir kultūrinę misiją, organizuojant ir įgyvendinant įvairius kultūrinius, švietėjiškus, meninis, mokslinius ir kitus projektus, skatinančius visuomenės švietimą, paveldo suvokimą, istorinės atminties puoselėjimą ir gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje, pilietiškumo ir europinės tapatybės ugdymą, mokslinius ryšius ir mainus, Lietuvos ir Europos kultūrinio paveldo bei mokslo pasiekimų pristatymą. 
Nacionalinis vėžio institutas Bendradarbiavimas siekiant skleisti onkologijos mokslo žinias visuomenėje, diegti jas į švietimą, prisidėti prie žinioms imlios visuomenės ugdymo, skatinti onkologinių ligų prevenciją, gerinti onkologinių ligų diagnostikos kokybę ir prieinamumą, pacientų kokybiško gyvenimo galimybes.
UAB „Naujienų agentūra ELTA“ Bendradarbiavimas organizuojant atvirus renginius įvairiomis visuomenei aktualiomis temomis, siekiant skatinti visuomenės aktyvumą ir pilietiškumą.
VšĮ „Nepatogus kinas“ Bendradarbiauti aprūpinant festivalį „Nepatogus kinas“ analitiniais, informaciniais ir bibliografiniais ištekliais, reikalingais vykdant žmogaus teisių ugdymo ir autorinio dokumentinio kino sklaidos veiklas, puoselėjant demokratines Lietuvos Respublikos tradicijas ir vertybes, populiarinant ir aktualinant valstybės istorijos ir kultūros paveldą, įgyvendinant pilietinio švietimo, žmogaus teisių ugdymo ir audiovizualinio raštingumo sklaidos programas. 
VšĮ „Robotikos mokykla“  Bendradarbiauti vykdant tarptautinio „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo partnerysčių projekto „ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future“ tarptautines ir vietines veiklas. 
VšĮ „RV agentūra“  Bendradarbiauti siekiant plėtoti paslaugas šeimoms, mokiniams, pedagogams, kurios skatintų ekologinį sąmoningumą, mažintų vartojimą ir ugdytų kūrybiškumą. 

 

Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“

 
Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant ir viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas Nacionalinėje bibliotekoje ir už jos ribų. 
VšĮ „Socialinių inovacijų institutas“ Bendradarbiauti kuriant iki 3 (trijų) vaizdo įrašų projektui „Knygos prabyla jų vertėjų balsais“ ir organizuojant bendrus renginius Nacionalinėje bibliotekoje.
VšĮ „Suzuki metodo centras“ Inicijuoti, įgyvendinti ir viešinti bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas Nacionalinėje bibliotekoje ir už jos ribų.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius Bendradarbiauti vykdant ekspertinę veiklą, rengiant periodinius ir kitus leidinius, inicijuojant ir įgyvendinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo literatūros tyrimams ir sklaidai.
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Bendradarbiauti vykdant šalims paskirtas funkcijas jų veiklos srityse, inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Bendradarbiauti vykdant suinteresuotų grupių švietimą užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais, organizuojant ir įgyvendinant įvairius švietėjiškus, mokslinius ir kitus projektus, skatinančius visuomenės švietimą bei mokslo pasiekimų pristatymą.
Valstybinė kultūros paveldo komisija Bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant visuomenei aktualius renginius bei projektus, viešinti jų rezultatus.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija Bendradarbiauti aprūpinant Komisijos narius analitiniais, informaciniais ir bibliografiniais ištekliais, reikalingais vykdant komisijos nario pareigas, komisijos nuostatuose nustatytas funkcijas; bendradarbiavimas puoselėjant valstybinę kalbą, išsaugant kalbos paveldą ir skatinant jo plėtrą, sudarant gyventojams daugiau galimybių per bibliotekas susipažinti su komisijos vykdomomis Valstybinės kalbos ugdymo ir sklaidos programomis.
UAB „Vilanimos filmų studija“ Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.
Vilniaus dailės akademija Bendradarbiauti teikiant ir įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant kultūrinius renginius, kultūrinės ir medijų diplomatijos platformas, vykdant informacijos sklaidą, kūrybinių industrijų ir kitas veiklas.
Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ Bendradarbiauti inicijuojant, įgyvendinant ir viešinant bendras vaikų skaitymą skatinančias ir vaikų kūrybiškumą ugdančias veiklas ir projektus Nacionalinėje bibliotekoje.
Vilniaus kolegija Bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo, visuomeninio gyvenimo srityse.
Vilniaus miesto savivaldybė Skatinti kūrybines ir technologines industrijas, taip pat jaunų vilniečių užimtumą šiose veiklose Vilniaus mieste; kurti pažangias priemones jaunų vilniečių švietimui ir neformaliajam ugdymui bei jų bendruomenėms kurtis; atgaivinti Gedimino pr. vakarinę miesto dalį, pritraukiant į ją daugiau žmonių, verslų ir veiklos viešosiose erdvėse; stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą kūrybinių ir technologinių industrijų bei neformaliojo ugdymo srityje. 
VšĮ „Vilniaus politikos analizės institutas“ Bendradarbiauti keičiantis aktualia informacija, susijusia su šalių vykdomomis veiklomis, abipusiškai pasinaudojant šalių turimomis informacijos sklaidos priemonėmis ir veiklų gebomis.
Vilniaus universitetas Skatinti mokslo, studijų ir verslumo sąveiką, plėsti mokslo tyrimus ir informacijos sklaidą, kurti paslaugas Nacionalinėje bibliotekoje, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto studentais, mokslininkais, kitais akademinės bendruomenės atstovais, ketinančiais pradėti, inicijuoti informacijos paslaugas arba plėtoti su jomis susijusias idėjas, projektus, mokslinius tyrimus.
VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ Bendradarbiauti visuomenės ir Nacionalinės bibliotekos bendruomenės teisinio raštingumo ir teisinio konsultavimo srityse, organizuoti nemokamas teisines konsultacijas Nacionalinės bibliotekos Bendradarbystės erdvės nariams, bendradarbiauti įgyvendinant VUTK projektą.
UAB „Virtuvės mitų griovėjai“ Bendradarbiauti aktualizuojant kulinarijos srities literatūrą Nacionalinėje bibliotekoje, vykdant kulinarijos kultūros populiarinimą, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus, bendrai organizuojant dirbtuves ir kitas veiklas maisto kultūros ir kulinarijos srityse Nacionalinės bibliotekos bendruomenei.
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas Bendradarbiavimas siekiant didinti darbo ieškančių žmonių integraciją į darbo rinką.
Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija Bendradarbiauti siekiant prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo ir didesnės žmonių su negalia socialinės integracijos bei didinti viešųjų paslaugų prieinamumą visuomenei.
Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“  Bendradarbiauti siekiant kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįstą konkurencingą valstybę, inicijuoti pokyčius ir prisidėti prie jų įgyvendinimo, teikiant pozicijas, siūlymus, pastabas rengiant įstatymų projektus bei prisidedant prie svarbių problemų sprendimo ir šalies ekonomikos politikos formavimo. Organizuoti ir įgyvendinti įvairius švietėjiškus, mokslinius ir kitus projektus, skatinančius visuomenės švietimą bei mokslo pasiekimų pristatymą. 
Partneriai užsienyje
Partneris Sutarties subjektas
Aleksandrijos biblioteka  Bendradarbiauti šiuolaikinių bibliotekų paslaugų, naujųjų technologijų, bibliotekų darbuotojų mokymų srityse bei vystyti bibliotekų mokslinius tyrimus, dokumentinio paveldo saugojimo sritis. 
Armėnijos Respublikos nacionalinė biblioteka  Dalytis informacija ir patirtimi, vykdyti dėstytojų ir specialistų mainus; keistis bibliotekų medžiaga; organizuoti kursus, mokymus, parodas, seminarus ir konferencijas; bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje. 
Azerbaidžano nacionalinė biblioteka  Bendradarbiauti bibliotekų bibliografijos procesų automatizavimo, elektroninio keitimosi dokumentais, mokslinės bibliografijos, retų knygų restauravimo ir išsaugojimo, skaitmeninės transformacijos, modernių, vartotojų poreikius atitinkančių, paslaugų, kompetencijų modelio ir personalo mokymo srityse.
Azerbaidžano prezidentinė biblioteka  Bendradarbiauti valstybės įstaigų informavimo paslaugų tobulinimo, naujų technologijų taikymo, darbuotojų mokymų, kultūrinių ir mokslinių renginių bei parodų organizavimo srityse. 
Čekijos nacionalinė biblioteka  Plėtoti ir skatinti abipusį bendradarbiavimą ir profesinius darbuotojų mainus. 
Čikagos lietuvių jaunimo centras Bendradarbiauti aktualinant Lietuvos kultūrinę ir istorinę medžiagą, kultūrinį lietuvių išeivijos paveldą – Lietuvos Respublikos valstybei svarbias datas, iškilių politikos, istorijos, kultūros asmenybių darbus ir nuopelnus, juos primenant ir įprasminant patraukliomis šiuolaikinei visuomenei suprantamomis interaktyvaus meno formomis. Vykdyti mokslinę ir kultūrinę veiklą.
Čiurlionio dailės galerija Čikagoje Bendradarbiauti aktualinant Lietuvos kultūrinę ir istorinę medžiagą, kultūrinį lietuvių išeivijos paveldą profesionalaus, interaktyvaus meno formomis.
Didžiosios Britanijos nacionalinė biblioteka   Bendradarbiauti vystant ir įgyvendinant abiem šalims naudingus projektus. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos  Glaudžiai bendradarbiauti ir toliau vystyti trijų Baltijos šalių kultūrinius ryšius. 
„Google“ kultūros institutas Turinio prieglobos paslaugos – prieiga prie „Google“ platformos turiniui įkelti arba pateikti. Platformos turinys: kultūros objektai – skaitmeninis turinys (vaizdai, garso ir vaizdo įrašai ir kt.), panoraminiai vaizdai, „Google“ suskaitmeninti kūriniai.
„Il Rivellino LDV Cultural Centre & Art Gallery“  Bendradarbiauti organizuojant kultūros renginius, plėtojant kultūrinę diplomatiją ir informacijos sklaidą. 
Izraelio nacionalinė biblioteka  Bendradarbiauti vykdant elektroninių leidinių mainus. 
Kazachstano Respublikos ambasada Lietuvoje Bendradarbiauti švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse.
Kroatijos Respublikos nacionalinė ir universiteto biblioteka Zagrebe Skleisti informaciją apie savo šalių gyvenimą ir kultūrą, keistis Lietuvoje ir Kroatijoje išleidžiamais spaudiniais; keistis mokslinėmis ir bibliografinėmis publikacijomis, parodomis, populiarinti abiejų tautų gyvenimą ir kultūrą; skatinti profesinių vizitų ir stažuočių programą, keistis bibliotekininkystės ekspertais ir specialistais.
Latvijos universiteto akademinė biblioteka Stiprinti kultūrinius ir istorinius ryšius, plėtoti bibliotekų mokslinius tyrimus.
Lenkijos Respublikos nacionalinė biblioteka Užtikrinti galimybę naudotis visais savo bibliotekų fondais; keistis savo pačių leidiniais pagal poreikius; skolinti dokumentus; vykdyti bendras programas, rengti parodas; priimti kitos šalies darbuotojus; dalytis profesine patirtimi.
Moldovos Respublikos nacionalinė biblioteka Inicijuoti bendrus mokslinius tyrimus, kultūros ir kitus projektus laikantis papildomų susitarimų sąlygų, prisidedant prie informacinės ir kultūrinės aplinkos plėtros abiejose šalyse.
PAIDEIA – Europos žydų studijų institutas Švedijoje Bendradarbiauti stiprinant žydų kultūros, gyvenimo ir literatūros pažinimą Lietuvoje, Švedijoje ir Baltijos jūros regione.
„Pelloplast Oy“ Bendradarbiauti partnerio vykdomame projekte su Lietuvos viešosiomis bibliotekomis, kurio tikslas – įvertinti papildomos knygų viršelių apsaugos poveikį skaitytojams išduodamų knygų ilgaamžiškumui, išvaizdai, skaitytojų pasitenkinimui ir bibliotekų gebėjimams valdyti su grąžinamomis knygomis susijusias epidemiologines rizikas.
Sakartvelo nacionalinė parlamentinė Ilios Chavchavadzės biblioteka Bendradarbiauti informacijos ir bibliotekų veiklos plėtros, kultūros ir mokslo srityse: bendrų projektų kūrimas ir įgyvendinimas, siekiant sukurti bendrą informacinę ir kultūrinę erdvę; moksliniai rankraštinio paveldo, bibliologijos ir spaudos tyrimai; abipusė prieiga prie bibliotekų kolekcijų, pateiktų skaitmeniniu formatu; abipusė prieiga prie bibliotekų informacinių duomenų bazių pagal bendrus projektus; tarptautinių knygų mainų pIėtra; bendri moksliniai tyrimai, leidyba ir kitos iniciatyvos, skatinančios integruotos informacinės ir kultūrinės erdvės plėtrą; keitimasis patirtimi apie dokumentų išsaugojimo, restauravimo, konservavimo ir skaitmeninimo technologijas; keitimasis patirtimi, įgyvendinant mokymus, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą bibliotekininkystes srityje; bendrų konferencijų, mokymo renginių ir stažuočių organizavimas, vizitai į bibliotekas, siekiant apsikeisti patirtimi, taip pat Šalių darbas diegiant pažangias ir naujas technologijas bibliotekų srityje.
Slovakijos nacionalinė biblioteka Bendradarbiauti bibliotekininkystės, kultūros paveldo skaitmeninimo, bibliotekų automatizavimo srityse.
Taivano nacionalinė centrinė biblioteka Bendrų projektų, veiklos bibliotekų ir informacinių paslaugų bei technologinių naujovių srityje plėtojimas ir įgyvendinimas; keitimasis leidiniais, ekspertais, mokslo žiniomis, patirtimi ir technologijomis įvairiose bibliotekų ir informacijos veiklos srityse.
Ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka Plėsti bendradarbiavimą tarp bibliotekų, palaikyti tarpusavio ryšius ir skatinti Ukrainos ir Lietuvos kultūrinius mainus.
Universitetinė kalbų ir kultūrų biblioteka Bendradarbiauti tarptautinių mainų fondų pagrindu, skatinant Lietuvos kultūros pažinimą, lietuvių literatūros skaitymą ir lietuviškai skaitančios bendruomenės telkimą Paryžiuje, Prancūzijoje.
Varšuvos universiteto biblioteka Plėsti tarptautinius kultūros ryšius, siekti glaudesnio Lenkijos ir Lietuvos Respublikų bendradarbiavimo.