Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Dr. Arturas Mickevičius

Vadovas

Kab.:
503
Tel.
+370 5 245 8526

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Centro vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų srityse, daktaro laipsnis – privalumas;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų leidybinio darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • puikiai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose; išmanyti naujausias technologijas ir gebėti jas taikyti;
 • turėti gerus komunikacijos, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius, stiprų atsakomybės jausmą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Centro darbą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.
 • nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu domėtis su Centro tematika susijusiomis naujovėmis bei praktikomis, skatinti nacionalinę ir tarptautinę tinklaveiką.

FUNKCIJOS

Centro vadovas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Centro funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, užduočių vykdymą;
 • koordinuoja Centro darbuotojų darbą reguliariai šaukdamas pasitarimus ir nustatydamas veiklų kalendorių;
 • vykdo Centro darbuotojų darbo laiko kontrolę ir apskaitą, nustato darbo normas ir atsiskaitymo už jų vykdymą formas bei grafikus, vykdo atliekamų užduočių kontrolę;
 • rengia su pavaldžiais darbuotojais Centro strateginius ir metinius veiklos planus, ataskaitas, veiklą reglamentuojančius dokumentų projektus, veiklos procesų aprašymus;
 • nustato metines užduotis Centro darbuotojams ir įvertina jų veiklą pagal nustatytas užduotis ir tvarką;
 • organizaciniu ir metodiniu požiūriu vadovauja „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (toliau – VLE) skaitmeninės versijos rengimui, taip pat šakinių enciklopedijų ir kitiems elektroninės leidybos projektams;
 • yra atsakingas už skaitmeninės VLE turinio ir funkcionalumo plėtrą bei palaikymą, taip pat kitų šakinių enciklopedijų skaitmenizavimą ir šių procesų metodikų bei instrukcijų rengimą;
 • vadovauja enciklopedinių leidinių redagavimo elektroninėje erdvėje metodinių nuostatų rengimui, taip pat straipsnių ir leidinių parengimui, papildymui ir naujinimui,;
 • kuruoja skaitmeninėje duomenų bazėje esančių VLE straipsnių diferenciaciją, tikslinių kategorijų sukūrimą ir sąsajų su duomenimis nustatymą, vardynų pildymą ir prieš publikavimą aprobuoja elektroninių leidinių pakeitimus;
 • generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja Centrui derinant veiklos planus ir projektus su išorinėmis kultūros ir mokslo įstaigomis ar institucijomis;
 • atlieka kitas generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų raštu pavestas užduotis, susijusias su nustatytomis funkcijomis ir paskirtimi.
Atnaujinta: 2024 m. birželio 3 d.