Aušra Vaškevičienė

Direktorė

Kab.:
429
Tel.
(8 5) 239 8684
Tel. (vidaus)
8684

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Departamento direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų arba technologijos srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti kritines situacijas;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Departamento direktorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Departamento darbą, užtikrindamas efektyvų Nacionalinės bibliotekos informacinių paslaugų sistemos funkcionavimą vartotojams;
 • organizuoja informacinių paslaugų įgyvendinimą laikantis šių aptarnavimo veiklos principų, t. y. sistemingumo, lankstumo, integralumo, aktualumo, informacijos prieinamumo, intelektinės nuosavybės teisės;
 • koordinuoja atviro informacinių išteklių fondo formavimą, vadovaujantis Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių formavimo strategija;
 • organizuoja vartotojų poreikius atitinkantį aptarnavimą informaciniais ištekliais ir paslaugomis, užtikrinant paslaugų ir informacijos išteklių prieinamumą;
 • organizuoja visuomenės ir muzikos bei vizualiųjų menų komunikaciją;
 • kontroliuoja Departamentui pavaldžių Vartotojų aptarnavimo, Informacinio aprūpinimo ir Muzikos ir vizualiųjų menų skyrių darbą;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo ir paslaugų teikimo tvarką bei pavaldžių skyrių veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • nustatyta tvarka rengia ir teikia Departamento veiklos ataskaitas ir darbo planus;
 • koordinuoja Departamento darbą su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • rengia pasitarimus Departamento organizacinio darbo klausimais;
 • spendžia problemas, susijusias su vartotojų aptarnavimo ir informacinio aprūpinimo procesais ir veiklomis;
 • generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Nacionalinei bibliotekai kitose Lietuvos institucijose ir, pagal kompetenciją, atitinkamose tarptautinėse ir regioninėse organizacijose;
 • koordinuoja, organizuoja įvairių darbo grupių, komisijų veiklą, teikia išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant Departamento uždavinius;
 • atlieka kitus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir finansams pavedimus, susijusius su Departamento uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 21 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr