Milda Strodomskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kab.:
532
Tel.
(8 5) 239 8631
Tel. (vidaus)
8631

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių, humanitarinių arba technologijos mokslų srityse;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį projektų paraiškų rengimo ir valdymo srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei MS Project programa;
 • gebėti inicijuoti, planuoti, vykdyti, koordinuoti projektines veiklas.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:

 • informuoja skyriaus vadovą ir Nacionalinės bibliotekos Potencialius projektų vykdytojus apie galimybes teikti paraiškas į Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius bei nacionalinius fondus Projektų finansavimui gauti;
 • inicijuoja Projektų paraiškų rengimo procesą ir/ar jame dalyvauja bei atsako už paraiškų parengimo kokybę;
 • rengia ir/ar dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių bei nacionalinių fondų finansinei paramai gauti;
 • vykdo užduotis, susijusias su Projektų rezultatų tvarumo užtikrinimu;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie Projektų valdymą bei dalyvauja atliekant jų stebėseną ir analizę;
 • rengia su Projektų valdymu susijusius teisės aktų projektus;
 • sudaro sąlygas Nacionalinės bibliotekos darbuotojams dalyvauti projektinėje veikloje;
 • organizuoja mokomuosius ir informacinius renginius, teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja Projektų valdymo klausimais Potencialius projektų vadovus, projektų paraiškų rengėjus bei projektų darbuotojus (toliau – Projektų vykdytojai);
 • vykdo Projektų valdymo praktikos sklaidą;
 • vykdo informacijos, dėl Projektų vykdymo, viešinimo stebėseną Nacionalinės bibliotekos internetinėje svetainėje;
 • bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamais ir/ar numatomais įgyvendinti Projektais;
 • dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su Projektų valdymu Nacionalinėje bibliotekoje;
 • dalyvauja su Nacionalinės bibliotekos veikla susijusiuose renginiuose;
 • padeda skyriaus vadovui planuoti veiklos priemones bei užtikrinti jų įgyvendinimą, rengti ataskaitas ir planus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus tikslų įgyvendinimu;
 • pavaduoja skyriaus vadovą jam nesant darbe (liga, atostogos, komandiruotė).

 

 

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 8 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram