Telefonas Klaustukas

Arūnas Stašaitis

Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams

Kab.:
413-1
Tel.
(8 5) 239 8574
Tel. (vidaus)
8574

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti Vyriausiojo specialisto viešiesiems pirkimams pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje perkančiojoje organizacijoje (būtina patirtis tiesiogiai vykdant mažos vertės, supaprastintų ir tarptautinių konkursų procedūras) per pastaruosius 3 (trejus) metus;
 • mokėti dirbti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
 • mokėti dirbti Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS);
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Nacionalinės bibliotekos darbą ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams vykdo šias funkcijas:

 • planuoja Nacionalinės bibliotekos vykdomus viešuosius pirkimus ir yra atsakingas už tinkamą jų suplanavimą reikiamu laiku;
 • nustato pats arba kartu su Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu paskirta atitinkama Viešųjų pirkimų komisija, prekių, paslaugų arba darbų pirkimo būdą;
 • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą;
 • kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia pirkimo dokumentų projektus;
 • nagrinėja pirkimo dokumentus ir dėl jų teikia pastabas bei pasiūlymus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos sudarytose atitinkamose Viešųjų pirkimų komisijose, siunčia privalomą informaciją pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (dalyviams) apie pirkimo procedūrų eigą;
 • vizuoja kitus viešųjų pirkimų dokumentus, savo parašu patvirtindamas jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
 • kontroliuoja, kaip atliekant mažos vertės viešuosius pirkimus Nacionalinės bibliotekos skyriuose laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su šio įstatymo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;
 • organizuoja ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentų raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
 • analizuoja ir vertina Nacionalinės bibliotekos esamą viešųjų pirkimų sistemą ir teikia pasiūlymus jai tobulinti;
 • rengia ir skelbia viešųjų pirkimų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 • pagal savo kompetenciją dirba Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) Viešųjų pirkimų modulyje: tinkamai suformuoja ir pateikia Viešųjų pirkimų dokumentus (viešųjų pirkimų planą, paraiškas, sutartis);
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
 • teikia informaciją Skyriaus vadovui dėl nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, informuoja Skyriaus vadovą apie priemones, kurių darbuotojas ketina imtis nustatytiems pažeidimams pašalinti;
 • pagal savo kompetenciją atsako už dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, tinkamą parengimą;
 • skelbia viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 • atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, pakeitimų stebėseną ir inicijuoja atitinkamus vidaus teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, pakeitimus;
 • informuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus, atsakingus už viešųjų pirkimų vykdymą, apie jiems aktualius viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus;
 • dirba su dokumentų valdymo sistema „Avilys“ (registruoja viešųjų pirkimų dokumentus, sąskaitas faktūras, siunčia susipažinimui ir vykdymui ir kt.);
 • užtikrina kitų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų tinkamą įgyvendinimą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos;
 • vykdo kitus Skyriaus vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 6 d.