Gerda Kondrackienė

Specialistė

Kab.:
411 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8577
Tel. (vidaus)
8577

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  Asmuo, pretenduojantis užimti specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius;
 • turėti darbo patirties administravimo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gerai mokėti bent vieną (prancūzų, anglų, vokiečių ar kt.) užsienio kalbą A2 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

FUNKCIJOS

 Specialistas vykdo šias funkcijas:

 • registruoja darbuotojų prašymus atostogų, personalo klausimais ir kitus vidaus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“, išskyrus dokumentus personalo administravimo klausimais, užtikrina jų atitikimą galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • rengia ir teikia pasirašymui įsakymų atostogų, personalo klausimais projektus;
 • tvarko Nacionalinės bibliotekos darbuotojų pareigybių sąrašą;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos darbuotojų atostogų grafiką;
 • bendradarbiaujant su administratoriumi registruoja ir apskaito elektroninius dokumentus;
 • administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, teikia siūlymus šiai sistemai tobulinti;
 • bendradarbiaujant su administratoriumi valdo dokumentų srautus;
 • konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos, Nacionalinės bibliotekos vidaus reglamentavimo klausimais;
 • rengia darbo sutartis, teikti pasirašymui;
 • veda kasmetinių atostogų, laisvų dienų, suteikiamų už darbą, komandiruotes poilsio dienomis, apskaitą ir kontrolę;
 • administruoja programą „Stekas – personalo apskaita“;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos grynųjų pinigų, numeruotų apskaitos dokumentų blankų, bilietų inventorizacijos komisijos veikloje;
 • Skyriaus vadovo pavedimu ar struktūrinių padalinių vadovų prašymu rengia ataskaitas personalo klausimais;
 • rengia Skyriaus darbuotojų ir administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • teikia Buhalterijos skyriui ataskaitas dėl laisvų darbo vietų bei rengia ir teikia kitas ataskaitas personalo klausimais;
 • esant poreikiui teikia informaciją struktūriniams padaliniams vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;
 • teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriams socialinio draudimo elektroninius SD pranešimus;
 • pagal savo kompetenciją pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 17 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr