Telefonas Klaustukas

Gerda Kondrackienė

Specialistė

Kab.:
411 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8577
Tel. (vidaus)
8577

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius;
 • turėti darbo patirties administravimo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gerai mokėti bent vieną (prancūzų, anglų, vokiečių ar kt.) užsienio kalbą A2 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

FUNKCIJOS

Specialistas vykdo šias funkcijas:

 • registruoja vidaus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (darbuotojų prašymus atostogų, personalo klausimais ir kitus vidaus dokumentus), užtikrina jų atitikimą galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ naudojimo, vidaus teisės aktų rengimo, vizavimo, atitikties galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms klausimais;
 • rengia ir teikia pasirašymui generalinio direktoriaus įsakymų projektus;
 • tvarko Nacionalinės bibliotekos darbuotojų pareigybių sąrašą;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos darbuotojų atostogų grafiką apie darbuotojų planuojamas kasmetines atostogas.
 • bendradarbiaujant su administratoriumi registruoja ir apskaito elektroninius dokumentus;
 • administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ (vidaus dokumentus), teikia siūlymus šiai sistemai tobulinti;
 • bendradarbiaujant su administratoriumi valdo dokumentų srautus;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos grynųjų pinigų, numeruotų apskaitos dokumentų blankų, bilietų inventorizacijos komisijos veikloje;
 • Skyriaus vadovo pavedimu ar struktūrinių padalinių vadovų prašymu rengia ataskaitas personalo klausimais;
 • rengia Skyriaus darbuotojų ir administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • teikia Buhalterijos skyriui ataskaitas dėl laisvų darbo vietų bei rengia ir teikia kitas ataskaitas personalo klausimais;
 • esant poreikiui teikia informaciją struktūriniams padaliniams vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;
 • stebėtojo teisėmis susipažįsta su valstybės tarnautojų registro „Vataras“ informacija, apie esančius netikslumus informuoja Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą;
 • bendradarbiauja su Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbuotojais, teikia informaciją, informuoja apie netikslumus ir klaidas;
 • pagal savo kompetenciją pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 6 d.