Telefonas Klaustukas

Greta Gruzdytė

Teisininkė

Kab.:
413-1 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8507
Tel. (vidaus)
8507

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti teisininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį darbo teisės arba asmens duomenų apsaugos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, Valstybinės darbo inspekcijos išaiškinimais, kitais bibliotekos darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Teisininkas vykdo šias funkcijas: 

 • rengia Nacionalinės bibliotekos darbuotojų priėmimo, atleidimo dokumentus;
 • rengia ir vizuoja generalinio direktoriaus įsakymus tvarkomosios organizacinės veiklos ir kitais klausimais, atsako už jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • vertina darbuotojų pareigybės aprašymų, struktūrinių padalinių nuostatų projektus, derina su Nacionalinės bibliotekos darbuotojų profesine sąjunga, teikia juos tvirtinimui;
 • pagal poreikį Skyriaus vadovo pavedimu teikia duomenis Valstybiniam socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams, kitoms valstybės institucijoms;
 • atsako už rengiamų teisės aktų atitikimą galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • rengia dokumentus darbo teisės klausimais;
 • teikia teisines konsultacijas (esant reikalui, raštu) Nacionalinės bibliotekos administracijai, padalinių vadovams, darbuotojams personalo valdymo ir darbo teisės klausimais;
 • kontroliuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų pateikiamų prašymų atitikimą galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • pagal savo kompetenciją Skyriaus vadovo pavedimu nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų skundus, pasiūlymus darbo teisės klausimais;
 • rengia atsiliepimus darbo ginčuose, atstovauja Nacionalinės bibliotekos interesus darbo ginčų komisijoje;
 • renka, analizuoja ir teikia informaciją darbo tarybai, darbuotojų profesinei sąjungai;
 • informuoja Nacionalinės bibliotekos administraciją ir padalinių vadovus apie galiojančių padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų neatitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymų ar raštvedybos taisyklių reikalavimams, patvirtintam Nacionalinės bibliotekos pareigybių sąrašui ir kitiems teisės aktams;
 • tvirtina dokumentų kopijų tikrumo žymą;
 • vykdo individualių darbo laiko grafikų kontrolę, užtikrina juose pateiktų duomenų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • pasirašo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir vykdo jų kontrolę, užtikrina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos veiklą reglamentuojančių tvarkų, taisyklių projektus, derina juos su kitais struktūriniais padaliniais;
 • rengia ir derina vidaus teisės aktus, konsultuoja darbuotojus viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, asmens duomenų apsaugos, lygių galimybių ir kitais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl teisės aktų darbo teisės srityje taikymo;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su darbo teisės, personalo valdymo problemų sprendimu;
 • atsako už padalinių nuostatų, pareigybės aprašymų atitikimą galiojantiems teisės aktams, dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisyklėms;
 • dalyvauja Nacionalinėje bibliotekoje sudarytų komisijų darbe;
 • pagal savo kompetenciją pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 8 d.