Telefonas Klaustukas

Vainora Knopkuvienė

Vadovė

Kab.:
413-2 kab.
Tel.
(8 5) 239 8509
Tel. (vidaus)
8509
Mob.
(8 662) 42837

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų darbo patirtį civilinės, darbo, intelektinės, viešųjų pirkimų ir kitų teisės šakų srityse bei ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos  darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais bibliotekos darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams pagal Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus Skyriaus nuostatus bei Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus;
 • rengia ir vertina, ar Nacionalinės bibliotekos darbuotojų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus, dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, juos vizuoja;
 • rengia, derina Nacionalinės bibliotekos sutarčių projektus, vykdo Nacionalinės bibliotekos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
 • teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas (esant reikalui, raštu) Nacionalinės bibliotekos administracijai, padalinių vadovams;
 • pagal savo kompetenciją, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus;
 • atstovauja Nacionalinės bibliotekos interesams visų instancijų Lietuvos Respublikos ir užsienio teismuose, teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitose institucijose;
 • rengia procesinius dokumentus teismui, renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;
 • pateikia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikia juos vykdyti antstoliams ir atstovauja Nacionalinės bibliotekos interesams vykdymo procese;
 • informuoja Nacionalinės bibliotekos generalinį direktorių apie pasibaigusius teismų procesus;
 • rengia pranešimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;
 • rengia, derina Nacionalinės bibliotekos sudaromų sutarčių projektus, juos vizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus;
 • vykdo sudarytų sutarčių teisinę stebėseną;
 • rengia dokumentų projektus, sutartis, konsultuoja intelektinės nuosavybės klausimais, dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir kitų institucijų sudarytų darbo grupių intelektinės nuosavybės klausimais darbe;
 • konsultuoja darbuotojus statybos teisės klausimais;
 • užtikrina vidaus teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, priėmimą ir vykdymo kontrolę;
 • konsultuoja viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo klausimais;
 • užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių kovą su korupcija, priėmimą, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais;
 • užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių smurto darbe prevenciją, priėmimą, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais;
 • užtikrina darbuotojų ugdymo sistemos įgyvendinimą;
 • kuria ir diegia elektroninius dokumentus, elektroninio vizavimo modelį, teikia pasiūlymus dėl elektroninių dokumentų sistemos tobulinimo ir ją įgyvendina;
 • organizuoja personalo tyrimų atlikimą, teikia pasiūlymus generaliniam direktoriui jų rezultatų gerinimo klausimais;
 • analizuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrą, padalinių veiklą ir krūvį, rengia dokumentų projektus ir juos teikia generaliniam direktoriui, siekiant efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo įgyvendinant strategiją, strateginius planus;
 • organizuoja personalo administravimą;
 • įgyvendina asmenų lygių galimybių politiką, teikia pasiūlymus jos įgyvendinimo tobulinimui;
 • konsultuoja kibernetinio saugumo klausimais, rengia atitinkamus teisės aktus, teikia rekomendacijas darbuotojams;
 • organizuoja, vykdo ir kontroliuoja viešųjų pirkimų vykdymą, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais;
 • nagrinėja tiekėjų pretenzijas viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, verifikuoja skyriaus darbuotojų parengtus atsakymus;
 • pagal kompetenciją veda mokymus teisės, viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio valdymo klausimais;
 • organizuoja metinį vertinimą, teikia pasiūlymus jam tobulinti;
 • organizuoja darbuotojų adaptacijos, ugdymo, atestavimo, motyvacijos programų įgyvendinimą;
 • rengia ir palaiko kompetencijų ugdymo bibliotekoje kokybės sistemą;
 • organizuoja ir įgyvendina Nacionalinės bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;
 • įgyvendina subalansuotų rodiklių sistemą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;
 • vykdo kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus tiesiogiai pavestas užduotis, susijusias su aukščiau išvardintų funkcijų vykdymu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.