Telefonas Klaustukas

Vilija Butkevičienė

Vyriausioji specialistė

Kab.:
520 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8516
Tel. (vidaus)
8516

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikacinius laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų archyvinio darbo patirtį;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gerai žinoti archyvų tvarkymo, ir saugojimo tvarką bei principus, raštvedybos taisykles;
 • išmanyti darbus, susijusius su dokumentų elektroninių archyvavimu, elektroniniu kaupimu ir sklaida, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, analizuoti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais archyvų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 • komplektuoja iš Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių gautas bylas;
 • nustatyta tvarka priima saugoti dokumentus ir organizuoja tolesnį jų panaudojimą;
 • užtikrina dokumentų saugumą, juos archyvuoja ir atnaujina;  
 • skaitmenina, archyvuoja dokumentus virtualioje aplinkoje;
 • atlieka dokumentų skaitmeninimo veiksmus;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos dokumentacijos planą ir dokumentų registrą;
 • konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus archyvinio ir dokumentų tvarkymo klausimais;
 • kontroliuoja ir užtikrina dokumentų perdavimo į archyvą nustatytais terminais;
 • dalyvauja organizuojant dokumentų vertės ekspertizę;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus - pažymas personalo klausimais, raštus dėl dokumentų naudojimo, skaitmeninimo ir kitokio panaudojimo leidimo suteikimo ir kt.;
 • kontroliuoja archyve saugomų dokumentų būklę;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia susipažinti saugomus dokumentus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka asmenų prašymu teikia susipažinti su archyvo bylomis bei kopijuoja dokumentus;
 • organizuoja dokumentų panaudojimo efektyvumo apskaitą;
 • organizuoja ir vykdo Nacionalinės bibliotekos darbuotojų sveikatos patikrinimus, užtikrina jų tinkamą įforminimą;
 • kontroliuoja ir užtikrina nuotolinių darbo sutarčių vykdymo ataskaitų pateikimą;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl veiklos efektyvumo gerinimo;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 8 d.