Telefonas Klaustukas Sitemap

Asmenų archyvai

Eil.
Nr
Fondo
pavadinimas
Fondo
Nr
Vienetų
sk.
Dokum.
chronolog.
ribos
1. AVIŽONIS JUOZAS (1882-1975), pedagogas, vertėjas F 114 532 saug.vnt. 1903-1970
2. BABICKAITĖ UNĖ /Graičiūnienė/ (1897-1961), aktorė, režisierė F 12 1125 saug.vnt. 1903-1961
3. BALANDA TADAS (1887-1970), įv. prieškarinių visuomeninių draugijų narys F 115 578 saug.vnt. 1907-1970
4. BALYS JONAS (g.1909), tautosakininkas F 168 108 saug.vnt. 1893-1937
5. BALTRUŠAITIS JURGIS (1873-1944), poetas F 37 79 saug.vnt. 1900-1972
6. BASANAVIČIUS JONAS (1851-1927), visuomenės veikėjas, mokslininkas, gydytojas F 43 54 saug.vnt. 1885-1937
7. BIELIAUSKAS AFFONSAS (g.1923), lietuvių rašytojas, prozininkas, vertėjas F 209 500 laik.saug.vnt. -
8. BIELINIS KIPRAS (1883-1937), Lietuvos dešiniųjų socialdemokratų veikėjas F 5 251 saug. vnt. 1889-1942
9. BIRŽIŠKA VACLOVAS (1884-1956), bibliografas, kultūros istorikas F 32 331 saug.vnt. 1904-1944
10. BIZAUSKAS KAZYS (1892-1941), Lietuvos Respublikos valstybės veikėjas, Nepriklausomybės akto signataras F 61 537 saug.vnt. 1910-1940
11. BORTKEVIČIENĖ FELICIJA (1873-1945), visuomenės veikėja, "Lietuvos žinių" redaktorė F 68 592 saug.vnt. 1799-1945
12. BORUTA KAZYS (1905-1965), rašytojas F 10 493 saug.vnt. 1908-1977
13. BRENŠTEINAS MICHALAS EUSTACHIJUS (1874-1938), Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas F 171 36 saug.vnt. 1812-apie 1929-1935
14. BŪČYS PRANCIŠKUS PETRAS (1872-1951), katalikų bažnyčios ir Lietuvos dvasininkijos veikėjas F 160 57 saug.vnt. 1895-1938
15. BŪGA KAZIMIERAS (1879-1924), kalbininkas F 22 303 saug.vnt. 1909-1943
16. BUKĖNAS JURGIS (1890-1977), kooperatininkas, visuomenės veikėjas F 123 779 saug.vnt. 1890-1976
17. BURKEVIČIUS VILHELMAS (1885-1971), teisininkas, pedagogas, evangelikų dvasininkas F 40 23 saug.vnt. 1934-1963
18. ČILVINAITĖ MARIJONA (1900-1995), kraštotyrininkė, bibliotekininkė F 64 325 saug.vnt. 1900-1991
19. DAMBRAUSKAITĖ ANTANINA (g.1905), operos solistė F 152 37 saug.vnt. 1909-1944
20. DAMBRAUSKAS ANTANAS (1911-1995), vertėjas F 147 106 laik.saug.vnt. 1936-1987
21. DARIUS, Jucevičius, STEPONAS (1896-1933), GIRĖNAS, Girskis, STASYS (1893-1933), lakūnai F 151 27 saug.vnt. 1922?-1963
22. DAUGIRDAS JUOZAS (m.1899), Kauno a. ir Kauno gub. bajorų vadovas
Istorinių aktų kolekcija: Apytalaukis, Aristava, Aukštadvaris, (Upytės pav.), Bajėnai, Bartoniai, Belazariškis, Deltuva, Gaižuva, Galminiai, Ganyprova, Gelvonai, Jotainiai, Juškiškiai, Kampai, Kapliai, Kaunas, Kėdainiai, Kojalonys, Kūjėnai, Kulva, Kuršaičiai, Kuršiai, Labūnava, Latvyčiai, Maišiagala, Medekšiai, Miteniškiai, Normainiai, Ožiūnai, Pagiriai, Paliepiai, Pamūšis (Ukmergės pav.), Panemunė, Panevėžys, Paobelys, Pašėtė, Pašūmeris, Pauslajys, Paverpenis, Preišiogala, Raudondvaris, Romainiai, Sasai, Savečionai, Skirsnemunė, Stebėkiai, Šakarniai, Šėta, Taujėnai, Troškūnai, Vadokliai, Vaiškoniai, Vilijampolė, Vilnius, Žalakiai, Žeimiai, Žirnovas.
F 94 3247 saug.vnt. 1502-1911
23. DAUKANTAS SIMONAS (1793-1864), istorikas, literatas, švietėjas F 110 37 saug.vnt. 1825?-1850
24. DIRMANTAS STASYS (1887-1975), geodezininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas F 62 227 saug.vnt. 1899-1944
25. DOBUŽINSKIS MSTISLAVAS (1875-1957), scenografas, tapytojas, grafikas F 30 6028 saug.vnt. 1804-1975
26. DOVYDAITIS JONAS (1914-1983), rašytojas F 166 485 saug.vnt. 1926-1989
27. ENDZINAS ARNOLDAS /slapyv. J.Vindikas/ (1906-1984), pedagogas F 49 350 saug.vnt. 1940-1944
28. GAIGALAITIS VILIUS (1870-1945), Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, raštijos darbuotojas F 50 187 saug.vnt. 1888-1940
29. GINTILA JONAS KRIZOSTOMAS (1788-1857), teologas, knygų kolekcionierius F 150 126 saug.vnt. 1788-1857
30. GIRA LIUDAS (1884-1946), rašytojas F 7 1095 saug.vnt. 1907-1946
31. GLOVACKAS PIJUS (1902-1941), komunistinio judėjimo Lietuvoje dalyvis F 8 18 saug.vnt. 1923-1939
32. GOCENTAS JONAS JURGIS (1897-1974), teisininkas, kraštotyrininkas F 140 22 saug.vnt. 1914-1987
33. GRAIČIŪNAS JONAS (1903- ), poetas, vertėjas
Graičiūnienė Unė - žr. Babickaitė Unė
F 39 45 laik.saug.vnt. 1926-1978
34. GRIGONIS MATAS (1889-1971), pedagogas, vaikų rašytojas F 202 5 laik. saug.vnt. -
35. GRINIUS JONAS (1902-1980), literatūrologas, menotyrininkas F 58 193 saug.vnt. 1903-1944
36. GRUŽEVSKIŲ GIMINĖS ARCHYVAS F 91 760 saug.vnt. 1562-1891
37. YČAS JONAS (1880-1931), istorikas, visuomenės veikėjas F 48 116 saug.vnt. 1786-1943
38. IVANAVIČIUS VAITIEKUS (XIX a.pab.- XX a.pr.), Kelmės apskr. Liolių dvaro savininkas F 98 128 saug.vnt. 1789-1947
39. IVINSKIS ZENONAS (1908-1971), istorikas F 29 1769 saug.vnt. 1881-1944
40. JAKUBĖNAS KAZYS (1908-1950), poetas F 143 113 saug.vnt. 1913-1978
41. JAKUBĖNAS VLADAS (1904-1976), kompozitorius, pedagogas F 119 61 saug.vnt. 1926-1944
42. JANKAUSKAS KAZYS /slapyv. Janonis/ (g.1906), rašytojas F 59 160 saug.vnt. 1947-1983
43. JANONIS JULIUS /slapyv. Vaidilos Ainis/ (1896-1917), poetas F 3 17 saug.vnt. 1912-1937
44. JANUTA KAZYS (1912-2006), teisininkas, žurnalistas, spaudos darbuotojas, visuomenininkas F 208 30 laik.saug.vnt. -
45. JAUNIŠKIS BRONIUS (g.1920), rašytojas F 177 13 laik.saug.vnt. 1919-1991
46. JAUNIUS KAZIMIERAS (1848-1908), kalbininkas F 23 80 saug.vnt. 1862-1906
47. JURGUTIS VYTAUTAS (1908-1993), teisininkas, bibliografas, knygotyrininkas F 185 396 laik.saug.vnt. 1923-1990
48. KALANAVIČIUS ANTANAS (1945-1992), poetas F 210 21 laik.saug.vnt. -
49. KALPOKAS PETRAS (1880-1945), KALPOKAS RIMTAS (1908-1999), dailininkai, tapytojai F 215 63 laik.saug.vnt. -
50. KARSAVINAS LEVAS (1882-1949), filosofas, istorikas F 56 18 saug.vnt. 1923-1949
51. KAŠARAUSKAS, Kosaževskis, AMBRAZIEJUS PRANCIŠKUS (1821-1882), kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas F 24 23 saug.vnt. 1851-1881
52. KATILIUS VIKTORAS (1910-1993), rašytojas F 87 20 laik.saug.vnt. 1965-1987
53. KATILIŪTĖ MARCĖ (19125-1937), dailininkė, grafikė F 122 60 saug.vnt. 1918-1972
54. KELIUOTIS JUOZAS (1902-1983), žurnalistas, vertėjas F 31 650 saug.vnt. 1910-1983
55. KIRLYS JONAS (1891-1985), pedagogas, spaudos kolekcionierius F 46 336 saug.vnt. 1894-1981
56. KIRŠA FAUSTAS (1891-1964), poetas F 35 53 saug.vnt. 1917-1944
57. KISARAUSKAS VINCAS (1934-1988), tapytojas, grafikas F 137 200 laik.saug.vnt. 1974-1987
58. KOMARŲ GIMINĖS ARCHYVAS F 96 145 saug.vnt. 1559-1929
59. KOSAKOVSKIŲ, Kosakauskų, ŠEIMOS ARCHYVASKosaževskis Ambraziejus - Kašarauskas Ambraziejus F 99 1050 saug.vnt. 1594-1921
60. KRĖVĖ VINCAS /tikr. Mickevičius/ (1882-1954), rašytojas
Kukanka Alpas - žr. Liepsnonis Alpas
F 9 261 saug.vnt. 1900-1972
61. KULAKA KAZIMIERAS (1896-1990), kunigas, buv. Varšuvos dvasinės unitų seminarijos rektorius F 170 307 laik.saug.vnt. 1925?-1985
62. LAUŽIKAS JONAS (1903-1980), pedagogas F 176 46 saug.vnt. 1928-1959?
63. LAZDYNŲ PELĖDA /tikr. Sofija Pšibiliauskienė- Ivanauskaitė (1867-1926) ir Marija Lastauskienė-Ivanauskaitė (1872-1957)/, rašytojos F 18 443 saug.vnt. 1592-1957
64. LIEPSNONIS ALPAS /tikr. Kukanka, slapyv. A.Badaitis/ (1910-1991), rašytojas F 109 900 laik. saug.vnt. 1922-1990
65. LISAUSKAS ANDRIUS (1879-1949), teisininkas F 88 60 saug.vnt. 1921-1944
66. LUKOŠIŪNAS ALGIMANTAS (1934-1990), bibliografas, knygotyrininkas F 184 20 laik.saug.vnt. 1981-1989
67. MACEINA ANTANAS (1908-1987), filosofas F 181 223 laik.saug.vnt. 1942-1987
68. MAŠIOTAS JONAS (1908-1953), pedagogas, matematikas F 16 76 saug.vnt. 1890-1944
69. MAŠIOTAS PRANAS (1863-1940), vaikų rašytojas, pedagogas F 13 122 saug.vnt. 1897-1940
70. MATUZEVIČIUS EUGENIJUS (1917-1994), poetas, vertėjas F 146 45 laik.saug.vnt. 1939-1977
71. MAŽONAS, Mažonavičius, VLADAS (1881-1945), kunigas, žurnalistas F 173 54 saug.vnt. 1921-1931
72. MEILIŪNAS HENRIKAS (g.1917), mokytojas, skautų veikėjas F 180 8 laik.saug.vnt. 1947-1949
73. MICKEVIČIUS JUOZAS (1900-1984), pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas
Mickevičius Vincas - žr. Krėvė Vincas
F 165 116 saug.vnt. 1913-1984
74. MILAŠIUS OSKARAS (1877-1939), poetas F 54 27 saug.vnt. 1913-1972?
75. MILIUS VACYS (g. 1926), etnografas F 128 36 laik.saug.vnt. 1905-1981
76. MIRONAS RIČARDAS (1908-1979), kalbininkas F 133 162 saug.vnt. 1933-1979
77. MIŠKINIS ANTANAS (1905-1983) poetas, vertėjas F 36 44 saug.vnt. 1921-1947
78. MULLER HENRY PHILIPP (1849-1909), literatas, Klaipėdos krašto vokiečių visuomenės veikėjas F 53 27 saug.vnt. 1830-1909
79. NAGINSKAS STASYS (1891-1955), pedagogas, kalbininkas, literatas F 116 94 saug.vnt. 1915?-1955
80. NAGURSKIŲ GIMINĖS ARCHYVAS F 92 8500 laik.saug.vnt. XVII-XIX a.
81. NARBUTAS JUSTINAS (1776-1845), istorikas F 44 19 saug.vnt. 1695-1890
82. NAUJALIS JUOZAS (1869-1934), kompozitorius, choro dirigentas F 113 49 saug.vnt. 1889-1966
83. NĖRIS SALOMĖJA /tikr. Bačinskaitė-Bučienė Salomėja/ (1904-1945), poetė F 4 382 saug.vnt. 1904-1961
84. NEUMANN ERNST (g.1888) ir von SASS THEODOR (g.1881), Klaipėdos krašto hitlerininkų veikėjai F 138 55 saug.vnt. 1922-1936
85. NOREIKA LAIMONAS (1926-2007), aktorius, memuaristas F 211 263 laik.saug.vnt. -
86. PABRĖŽA JURGIS (1771-1849), kunigas, botanikas F 124 9 saug.vnt. 1739-1843
87. PAPEČKYS KAZYS (1914-1973), literatas, vertėjas F 118 171 saug.vnt. 1914-1972
88. PETKEVIČAITĖ - BITĖ GABRIELĖ (1861-1943), rašytoja, kultūros ir visuomenės veikėja F 41 9 saug.vnt. 1905-1933
89. PETRAUSKAS CEZARIS (1900-1978), teisininkas F 149 10 saug.vnt. 1942-1971?
90. PETRAUSKAS MIKAS (1873-1937), kompozitorius, choro dirigentas F 129 24 saug.vnt. 1903-1973
91. PETRULIS JUOZAS (1904-1975), muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas F 127 1722 saug.vnt. 1900-1975
92. PLIATERIŲ GIMINĖS ARCHYVAS F 97 189 saug.vnt. 1640-1936
93. PLIOTERIS, Pliateris, Plateris JURGIS (1810-1836), istorikas, bibliografas, lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas F 112 6 saug.vnt. 1826-1833
94. POŠKA ANTANAS (1903-1993), keliautojas, antropologas F 182 126 laik.saug.vnt. 1946-1983
95. PRIOULT ALBERT (1886-?), prancūzų kalbos ir literatųros profesorius Kauno ir Vilniaus universitetuose F 55 502 saug.vnt. 1636-1942
96. PRYŠMANTAS VLADAS (1895-1960), muziejininkas, istorikas F 57 183 saug.vnt. 1881-1994
97. PUIDA KAZYS /slapyv. K.Žegota/ (1883-1945), rašytojas F 153 10 saug.vnt. 1908-1942
98. PUZINAS JONAS (1905-1978), archeologas F 52 174 saug.vnt. 1925-1944
99. RAČKAUSKAS KAROLIS /slapyv. Vairas/ (1882-1970), literatas F 60 196 saug.vnt. 1918-1967
100. RAČKUS ALEKSANDRAS (1893-1965), Lietuvos ir JAV lietuvių kultūros veikėjas, muziejininkas, numizmatas F 63 649 saug.vnt. 1889-1940
101. RIMANTAS JUOZAS /iki 1940 m. Slapšinskas/ (1908-1973), bibliotekininkas, bibliografas, literatas F 47 2722 saug.vnt. 1836-1972
102. ROŽANSKAS KAZYS (g.1919), knygų platintojas, visuomenininkas F 207 50 laik.saug.vnt. -
103. SABALIAUSKAS ADOLFAS /slapyv. Žalia Rūta/ (1873-1950), tautosakininkas, rašytojas F 11 21 saug.vnt. 1905-1947
104. SAKAUSKAS ALFONSAS (1910-1998), latvių rašytojas, vertėjas F 214 50 laik.saug.vnt. -
105. SALYS ANTANAS (1902-1972), kalbininkas F 111 208 saug.vnt. 1924-1943
106. SASNAUSKAS VLADAS (1918-1981), mokytojas, kraštotyrininkas F 148 70 saug.vnt. 1918-1981
107. SAULAITIS ANTANAS (1906-1989), skautų veikėjas F 179 234 laik.saug.vnt. 1945-1975
108. SCHEU HUGO (1845-1937), kraštotyrininkas, buv. Šilutės dvarininkas; SUDERMANN HERMAN (1857-1928), rašytojas F 51 334 saug.vnt. 1787-1939
109. SIRIJOS GIRA VYTAUTAS (g.1911), rašytojas F 167 157 laik.saug.vnt. 1984-1989
110. SKARDŽIUS PRANAS (1899-1975), kalbininkas F 175 38 saug.vnt. 1927-1991
111. SKRODENIS STASYS (G.1938), tautosakininkas, vertėjas F 142 261 laik.saug.vnt. 1949-1992
112. SRUOGA BALYS (1896-1947), rašytojas, dramaturgas, literatūros teoretikas F 33 19 saug.vnt. 1922?-1946
113. STAKELĖ STANISLOVAS (1862-1930), teologas, visuomenės veikėjas F 45 29 saug.vnt. 1702?-1929
114. STEPONAITIS VYTAUTAS (1893-1957), bibliografas F 25 586 saug.vnt. 1845-1979
115. STOUKUS JUOZAS (1886-1946), pedagogas, matematikos vadovėlių autorius F 65 137 saug.vnt. 1882-1944
116. ŠALČIUS MATAS (1890-1940), žurnalistas, visuomenės ir kultūros veikėjas F 189 873 saug.vnt. 1839, 1906-1996
117. ŠALTENIS RAPOLAS (g.1908), pedagogas, literatas F 164 38 laik.saug.vnt. 1922-1985
118. ŠINKŪNAS PELIKSAS (1891-1970), geografas, pedagogas F 38 75 laik.saug.vnt. 1920-1965
119. ŠIUGŽDINIS VACLOVAS (1911-1988), vertėjas, pedagogas F 121 89 saug.vnt. 1945-1979
120. ŠKIRPA KAZYS (1895-1979), politikas, diplomatas F187 13 laik.saug.vnt.  
121. ŠLAPELIS IGNAS (1881-1955), dailės istorikas, dailininkas F 21 55 saug.vnt. 1910-1943
122. ŠLAPELIŲ (MARIJOS IR JURGIO) ŠEIMOS dokumentai F 196 165 saug.vnt. 1906-1944
123. ŠLIŪPAS JONAS (1861-1944), aušrininkas, visuomenės veikėjas, publicistas F 1 657 saug.vnt. 1879-1944
124. ŠOLOMSKAS DOMININKAS (1896-1976), JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas F 26 38 saug.vnt. 1933-1963
125. ŠULSKAS STEPONAS (g. 1923), kraštotyrininkas F 126 124 saug.vnt. 1918-1974
126. ŠULTĖ SIMONAS (1876-1920), filosofas, teologas F 139 40 saug.vnt. 1905-1920
127. TARVYDAS JUOZAS (1900-1973), pedagogas, literatūros tyrinėtojas F 172 7 saug.vnt. 1937-1972
128. TOLIUŠIS ZIGMAS /slapyv. Ringutis/ (1889-1971), teisininkas F 66 360 saug.vnt. XIX a.vid.-1960
129. TOTORAITIS JONAS (1872-1941), istorikas F 134 69 saug.vnt. 1913-1939
130. ULPIS ANTANAS (1904-1981), bibliografas F 183 30 laik.saug.vnt. 1960-1980
131. URBŠIENĖ MARIJA /Mašiotaitė/ (1895-1959), istorikė, bibliografė F 14 723 saug.vnt. 1834-1960
132. URBŠYS JUOZAS (1896-1992), diplomatas, vertėjas F 15 562 saug.vnt. 1834-1960
133. VALANČIUS MOTIEJUS (1801-1875), rašytojas, visuomenės ir katalikų bažnyčios veikėjas F 42 49 saug.vnt. 1686-1977
134. VALTERIS VYTAUTAS (1902-1938), lakūnas, aviacijos kapitonas F 174 26 laik.saug.vnt. 1904-1938
135. VERIOVKINAS PIOTRAS (1861-1946), buv. Kauno gubernatorius F 19 2560 saug.vnt. 1842-1940
136. VIENOŽINSKIS JUSTINAS (1886-1960), dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas F 120 23 saug.vnt. 1909-1971
137. VIENUOLIS ANTANAS /tikr. Žukauskas/ (1882-1957), rašytojas F 34 18 saug.vnt. 1905-1972
138. VIRAKAS ,Virikis, PRANAS (1871-1966), spaudos darbuotojas, tautosakos rinkėjas F 27 38 saug.vnt. 1921?-1962
139. VOLTERIS EDUARDAS (1856-1941), kalbininkas baltistas, etnografas, literatūros istorikas, tautosakininkas F 17 439 saug.vnt. 1882-1941
140. ZAUKA JUOZAS (1862-1943), knygnešys, meno saviveiklos organizatorius; ZAUKA ALFONSAS ( 1914-1979), režisierius, aktorius, kultūros-švietimo darbuotojas F 169 106 laik.saug.vnt. 1835-1979
141. ZAVADSKIŲ ŠEIMOS dokumentai F 191 56 saug.vnt. 1848-1939
142. ŽAGRAKALYS JUOZAS (1906-1974), teisininkas, literatas, vertėjas F 117 236 saug.vnt. 1912-1977
143. ŽEMAITĖ /tikr. Julija Žymantienė/ (1845-1921), rašytoja F 2 110 saug.vnt. 1897-1947
144. ŽMUIDZINAVIČIUS ANTANAS (1876-1966), dailininkas F 205 787 saug.vnt. 1890-2003