Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Biobibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“. Pratarmė

Kaupti susistemintą informaciją apie žymius Lietuvos žmones, jų veiklą, kūrybą, mokslinius darbus visada buvo svarbi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbo sritis. Šios bibliotekos specialistai rengė personalijų kartoteką, bibliografines rodykles, biobibliografinį žodyną „Lietuvių rašytojai“ (Vilnius, 1979–1993, 2 t.). 2009–2019 m. buvo rengiama biobibliografinė duomenų bazė (BDB) „Žymūs Lietuvos žmonės“. Joje – iškilių asmenybių, daug prisidėjusių prie valstybės kūrimo ir stiprinimo, kultūros veikėjų biobibliografinės rodyklės. Čia rasite 1918–1940 m. seimų, vyriausybių narius, Lietuvos kariuomenės kūrėjus, rašytojus, kalbininkus, istorikus, filosofus, bibliotekininkus ir kt. Bazėje pateikiamos jų biografijos, kūrinių bibliografija, literatūra apie juos.

Biobibliografinės rodyklės parengtos minint 100-ąsias šių asmenybių gimimo metines ir kitas garbias sukaktis. BDB vartotojams suteikiama galimybė naudotis informacija, surinkta iš įvairių Nacionalinės bibliotekos informacijos šaltinių (LNB elektroninio katalogo, suskaitmeninto kultūros paveldo portalo e.paveldas, leidinių fondo).

BDB rasite ir abėcėlinį asmenų, kuriems parengtos rodyklės, sąrašą.

Trumpos biografijos pateikiamos remiantis keliais šaltiniais, patikslinančiais bei papildančiais vienas kitą. Pirmenybė teikiama oficialiai atnaujintai informacijai, biografinėje dalyje akcentuojama asmenybės kūrybinė ir visuomeninė veikla, apdovanojimai, nurodomi leidiniai, kuriuose asmuo bendradarbiavo, svarbiausi kūrinių pastatymai teatre, inscenizacijos ir ekranizacijos, paruošti spaudai, bet neišleisti darbai, slapyvardžiai.

Bibliografinę rodyklę sudaro du pagrindiniai skyriai. Pirmajame autoriniame suregistruoti asmens darbai, antrajame – literatūra apie asmenį ir jo kūrybą. Į sąrašus įtraukiami ir pakartotiniai kūrinių leidimai, recenzijos pateikiamos pirmajame skyriuje, prie recenzuojamo kūrinio.

Prie kiekvienos personalijos nurodoma, iki kokios datos pateikiami bibliografiniai duomenys.

Leidinio bibliografinio įrašo Nacionalinės bibliotekos kataloge automatinė sąsaja su bibliografine rodykle leidžia vartotojams gauti visą informaciją apie dokumentą ir be papildomos užklausos užsakyti knygą.

Pirmąjį skyrių sudaro informacija apie grožinę kūrybą, publicistiką, vertimus, redaguotus darbus, disertacijų autoreferatus, natas, muzikos kūrinius, rankraščius (esančius Nacionalinėje bibliotekoje), atsiminimus ar atitinkamą veiklą atspindinčius darbus (kaip antai pamokslus, pasisakymus ir kt.), išleistus atskiromis monografijomis ar straipsniais spaudoje.

Autoriniai bibliografiniai skyriai, atsižvelgiant į turimą medžiagą, grupuojami į dalis. Kiekvienoje iš jų abėcėlės seka (pagal pavadinimą) pirmiausia aprašomos knygos, paskui kūriniai iš rinkinių ir periodikos.

Antrajame skyriuje pirmiausia pristatomos knygos apie asmenį bei kūrybą, straipsniai rinkiniuose ir periodikoje. Jei informacijos daug, ji, atsižvelgiant į asmens veiklą, skirstoma pagal temas. Jų medžiaga dėstoma autorių arba antraščių abėcėlės seka (pirma lietuvių, po to užsienio kalbomis). Šioje dalyje dažniausiai neįtraukiamos smulkios žinutės ir paminėjimai. Bet jei apie konkretų asmenį literatūros nedaug, įtraukiamos ir nedidelės apimties publikacijos.

BDB parengta atsižvelgiant į galiojančius autorių ir gretutines teises ginančius įstatymus.

BDB „Žymūs Lietuvos žmonės“ turiniu galima naudotis tik nekomerciniais tikslais, būtina nurodyti šaltinį.