Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Metodikos paskirtis ir jos nereguliuojami atvejai

Metodika skirta naudoti atminties institucijoms, siekiant skaitmeninti paveldo objektus ir padaryti skaitmeninius bei suskaitmenintus paveldo objektus viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete). Taip pat Metodika skirta švietimo įstaigoms, auklėtiniai ir kiti akademinės bendruomenės nariai naudojasi paženklintais mokslo, meno objektais ar galimai kuria (jų pagrindu) bei skelbia savo kūrybą internete.

Metodika yra pagalbinė priemonė, pateikianti gaires ir rekomendacijas, kad padėtų atminties institucijos atsakingam darbuotojui, švietimo įstaigos auklėtiniams ir akademinės bendruomenės nariams įvertinti, ar jie gali objektus skaitmeninti, ar gali skaitmeninį ar suskaitmenintą objektą padaryti viešai prieinamą internete, ar gali naudoti tam tikrus objektus savo kūrybai, kaip pasirinkti, kokiais teises suteikti savo skelbiamų objektų naudotojams, ir kaip juos turėtų paženklinti, kad internete jį aptikęs bet kuris visuomenės narys (toliau – naudotojas, interneto bendruomenė) žinotų, ką leidžiama su objektais atlikti.

Metodika nėra skirta teisiškai vertinti kitiems autoriniams kūriniams, jų atlikimui, kitiems objektams ir galiojančioms į juos teisėms. Metodika nėra skirta verslo subjektams, naudojantiems autorinius kūrinius ir panašius objektus komerciniais tikslais. Metodika taip pat nėra sukurta kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, kitoms institucijoms nei atminties institucijos ar švietimo įstaigos (įskaitant jų atskirus auklėtinius ir kitus bendruomenės narius), ir Metodikoje pateikiamos gairės gali neatitikti tokių kitų institucijų veiklos specifikos ar tikslų.

Metodika pateikia tik pagrindines taisykles ir rekomendacijas, pavyzdžius ir aptaria dažniausius atvejus. Metodika palengvina su skaitmeninimu ir objektų viešinimu dirbančių atminties institucijų ar švietimo įstaigų darbuotojų, neturinčių specialaus teisinio išsilavinimo, darbą. Taip pat Metodika padės išvestinius kūrinius ketinantiems kurti ar savo kūrybą internete ketinantiems skelbti jauniesiems kūrėjams nustatyti, ar gali naudoti internete randamus objektus, atlikti jų modifikacijas, juos kitaip panaudoti, ir kaip paženklinti internete skelbiamą savo kūrybą. Taigi stengtasi, kad Metodika būtų suprantama ir aiški paveldo objektų specialistams, meno ir kultūros srities specialistams ir (ar) studentams, kūrėjams, kad ji būtų paprasta naudoti ir patogi taikant ją praktikoje. Todėl Metodikoje nesiekiama visiško teisinio tikslumo, nuoseklaus teisinės terminologijos vartojimo, nekeliamas tikslas pateikti išsamią visų teisės reguliuojamų aspektų ir išimčių analizę. Prireikus išanalizuoti šiuos aspektus, rekomenduotina vadovautis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – LR ATGTĮ) ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, reguliuojančiais autorių teises, arba konsultuotis su teisės specialistais.

Metodika (ar jos pagrindu parengtas elektroninis įrankis) taip pat nėra ir neturi būti aiškinama kaip teisės aktas, teisinė konsultacija, kurianti kokius nors įpareigojimus jos taikytojams ar rengėjams ar teikianti kokias nors teisines garantijas dėl jos taikymo ar turinio, o Metodikos taikymas negali kelti teisinės atsakomybės ar nuo jos atleisti.