Kontaktai

Retų knygų ir rankraščių skyrius

Skyriaus paskirtis yra vykdyti rankraštinio ir publikuoto lituanistinio ir lituaninio kultūros paveldo apskaitą, inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti šios srities mokslinius tyrimus, edukacinius-informacinius projektus, užtikrinti jų rezultatų sklaidą, aptarnauti vartotojus.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius: 

 • kaupia ir organizuoja Lietuvos ir su Lietuva susijusių bei kultūrinę vertę turinčių publikuotų ir nepublikuotų dokumentų archyvą, kuria sistemingą jų informacijos turinio sklaidos sistemą;
 • vysto taikomuosius dokumentinio paveldo mokslo tyrimus, šios srities edukacinius-informacinius, leidybinius projektus;
 • plėtoja tarpinstitucinius ryšius su šalies ir užsienio mokslo ir kultūros institucijomis;
 • užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais;
 • aptarnauja vartotojus, teikia metodines konsultacijas kitoms kultūros paveldo institucijoms;
 • tvarko Nacionalinės bibliotekos archyvą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • komplektuoja:
  • Lietuvoje (dokumento publikavimo metų teritorijos ribose) lietuvių kalba išleistas knygas, periodinius leidinius, kartografiją ir kitus dokumentus ir/ar jų kolekcijas, publikuotus iki 1904 m. gruodžio 31 d.;
  • lietuvių kalba, autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Lietuva susijusius dokumentus ir/ar jų kolekcijas lietuvių kalba, publikuotus už Lietuvos ribų iki 1904 m. gruodžio 31 d.;
  • kitus lietuvių kalba, autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Lietuva susijusius dokumentus ir/ar jų kolekcijas, publikuotus iki 1830 m. gruodžio 31 d.;
  • kitus užsienyje publikuotus dokumentus kalba, autoryste, turiniu ar tematika nesusijusius su Lietuva dokumentus ir/ar jų kolekcijas, publikuotus iki 1830 m. gruodžio 31 d.;
  • XVI-XIX a. knygų ir periodikos perspaudus;
  • XIX-XX a. miniatiūrines ir mažo formato knygas;
  • pavienius archyvinius ir rankraštinius dokumentus bei jų rinkinius, fotografijas ir kitokią dokumentinę medžiagą, susijusią su Lietuvos istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais;
  • literatūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų archyvinį palikimą bei kitus dokumentus, įvardintus skyriaus fondų komplektavimo nuostatuose;
  • Lietuvos mokslo įstaigose parengtas ginti disertacijas;
 • kataloguoja rankraštinius dokumentus ir Vakarų Europoje leistas knygas (iki 1830 m.) į bibliotekos elektroninį katalogą, kuria autoritetinius vardus;
 • užtikrina dokumentų apsaugą, atrenka dokumentus konservavimui ir restauravimui, palaiko saugyklų higieną; tvarko, atpažįsta, charakterizuoja bei aprašo dokumentus;
 • dalyvauja tarptautinių duomenų bazių kūrime;
 • vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, rengia organizuoja, koordinuoja ir vykdo kultūros srities mokslo tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant Nacionalinės bibliotekos dokumentinio ir skaitmeninto paveldo tyrimui;
 • inicijuoja ir organizuoja informacinių-edukacinių, leidybinių projektų rengimą, prisideda prie jų vykdymo;
 • planuoja ir organizuoja kultūros srities mokslinius renginius, koordinuoja Nacionalinės bibliotekos dalyvavimą tarpinstituciniuose renginiuose;
 • bendradarbiauja vykdant bendrus kultūros srities mokslo tyrimus su kitomis atminties, mokslo ir kultūros institucijomis;
 • bendradarbiauja su šalies bibliotekomis, muziejais, archyvais, mokslo institucijomis, užsienio lietuvių organizacijomis, kultūros centrais sprendžiant lituanistinio ir lietuvių diasporos kultūros paveldo išsaugojimo, tyrimo ir pargabenimo į Lietuvą klausimus;
 • vykdo vartotojų aptarnavimą, konsultuoja kitų Lietuvos bibliotekų Rankraščių ir Retų spaudinių skyrių darbuotojus, organizuoja seminarus ir mokymus; rengia tvarkų, metodikų apie senų spaudinių ir archyvinių dokumentų apsaugą, katalogavimą, populiarinimą, eksponavimą, kitų su tyrimais ir sklaida susijusių dokumentų projektus;
 • tvarko bibliotekos archyvą, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir bibliotekos vidaus dokumentais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Skyriui nustatytomis funkcijomis.
Spalis
P A T K Pn Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 2 d. – lapkričio 17 d.
Kęstučio Kasparavičiaus knygų iliustracijų paroda „Dirigentas su teptuku“
2019 m. rugsėjo 3 d. – spalio 29 d.
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą Moniušką“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 31 d.
Paroda „Kanados lietuvių bendruomenė“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. spalio 8 d. – spalio 31 d.
Vilijos Kvieskaitės iliustracijų paroda