Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Informacijos išteklių departamentas

Departamento paskirtis – formuoti Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklius, vykdyti metaduomenų kūrimą, skaitmeninimą ir užtikrinti informacijos išteklių fondo išsaugojimą, organizuoti jo prieinamumą ir panaudojimą Nacionalinės bibliotekos funkcijų vykdymui.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • kaupti ir saugoti Lietuvos ir lituaninį publikuotą, elektroninį ir rankraštinį paveldą (toliau – Informacijos išteklius);
 • kurti  bibliotekoje sukauptų informacijos išteklių metaduomenis;
 • užtikrinti Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių ilgalaikį išsaugojimą, saugojimą, prieigos prie jų organizavimą.
 • užtikrinti informacijos išteklių, priskiriamų dokumentiniam paveldui skaitmeninimą ir volarizavimą, didinti dokumentinio paveldo vertę ir poveikį.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • komplektuoja visų tipų dokumentus, teikiant prioritetą Lietuvoje ir užsienyje publikuotiems lituaninius, šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingiems Lietuvos ir užsienio šalių dokumentams atsižvelgiant į valstybės politikos valdymo, ekonomikos ir ūkio, mokslo, kultūros ir švietimo plėtros programų vyriausybinių institucijų, mokslo įstaigų bei kitų vartotojų informacines reikmes;
 • kontroliuoja privalomojo egzemplioriaus perdavimą bibliotekai, rengia ir nuolat atnaujina informaciją leidėjams apie pasikeitimus privalomojo egzemplioriaus perdavimo bibliotekai bei kituose su šia veikla susijusiuose reglamentuojančiuose dokumentuose;
 • užtikrina Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) komplektavimo posistemio, katalogavimo programos programinės įrangos nuolatinį funkcionavimą, pritaiko juos Nacionalinės bibliotekos   poreikiams bei rūpinasi jų optimizavimu;
 • kuria Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių metaduomenis, sudaro, redaguoja ir administruoja Nacionalinės bibliotekos kompiuterinį katalogą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos fondų priežiūrą, rengia ataskaitas apie jų būklę, užtikrina dokumentų saugojimo tinkamų sąlygų palaikymą ir būklės gerinimą;
 • taikydami pažangias technologijas konservuoja ir restauruoja Nacionalinėje bibliotekose saugomus vertingus dokumentus;
 • organizuoja informacijos išteklių fondų (Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo, už Lietuvos ribų išleistų dokumentų lietuvių kalba archyvą ir bibliotekos bendrųjų  fondų) priežiūrą, efektyvių prieinamumą ir panaudojimą;
 • vykdo dokumentinio paveldo skaitmeninimą siekiant integruotis į vientisą Lietuvos kultūros paveldą bei vieningą virtualią elektroninio paveldo sistemą;
 • kuria skaitmeninio turinio metaduomenis;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimo, metaduomenų kūrimo, fondų apsaugos, skaitmeninimo bendruosius procesus reglamentuojančius dokumentų projektus;
 • dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir programose.
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos fondo komplektavimo, apskaitos, visų tipų dokumentų metaduomenų kūrimo, dokumentinio paveldo konservavimo, restauravimo, skaitmeninimo, skaitmeninto paveldo volarizavimo, fondo saugojimo ir prieinamumo organizavimo  klausimais;
 • kaupia, analizuoja informaciją apie Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimą, komplektavimą ir apskaitą, Nacionalinės bibliotekos išteklių fondo dokumentų metaduomenų kūrimą, dokumentinio paveldo konservavimą, restauravimą, skaitmeninimą, fondo saugojimą bei atlieka šių procesų stebėseną;
 • rengia tvarkų, metodikų ir kitų su komplektavimu, katalogavimo, bibliografinio darbo, skaitmeninimo, fondų apsaugos organizavimo, dokumentų ilgalaikio išsaugojimo, skaitmeninimo ir skaitmeninto paveldo volarizavimu susijusių dokumentų projektus;
 • vykdo Lietuvos bibliotekų ir dokumentinio paveldo saugotojų, metaduomenų kūrėjų, skaitmenintojų kompetencijų ugdymo plėtrą – organizuoja seminarus, mokymus.
 • vykdo pagal Departamento funkcijas geros praktikos sklaidą;
 • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su informacijos išteklių fondo formavimo, metaduomenų kūrimo, skaitmeninimo, fondų apsaugos ir jų panaudojimo organizavimo, dokumentų ilgalaikio išsaugojimo klausimais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Departamento nustatytomis funkcijomis.