Aldona Nedevaitienė

Restauratorė

Kab.:
216 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8575
Tel. (vidaus)
8575

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Restauratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį;
 • būti specialistu, turinčiu Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos siūlymu Lietuvos Respublikos kultūros ministro suteiktą ir galiojančią II-ąją dokumentų restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją;
 • išmanyti restauruojamus dokumentus sudarančių ir restauravimui naudojamų medžiagų savybes ir taikymą, žinoti dokumentų sunykimo priežastis, saugojimo sąlygas, dokumentams taikomus tyrimus;
 • laikytis konservavimo – restauravimo principų, taikyti praktikoje pasitvirtinusius konservavimo – restauravimo metodus;
 • savarankiškai atlikti vidutinio sudėtingumo konservavimo ir restauravimo darbus, pasirinkti darbo metodiką, pildyti restauravimo dokumentaciją;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Restauratorių etikos kodeksu, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais tarptautiniais dokumentais.

FUNKCIJOS

Skyriaus restauratorius vykdo šias funkcijas:

 • įvertina restauruojamo dokumento būklę, numato konservavimo – restauravimo darbų eiliškumą, parenka restauravimo metodą;
 • savarankiškai konservuoja ir restauruoja neunikalius, vidutiniškai suirusius dokumentus, savarankiškai pildo ir tvarko restauravimo darbų dokumentaciją;
 • dalyvauja fondų peržiūrose, vertina ir aprašo saugomų dokumentų būklę;
 • paruošia dokumentus saugojimui, eksponavimui, transportavimui, juose esančios informacijos perkėlimui į kitas laikmenas;
 • organizuoja restauravimo ir (arba) tyrimų įrangos priežiūrą bei remontą, darbui reikalingų medžiagų, priemonių įsigijimą;
 • už savo darbą atsiskaito Skyriaus Ekspertų Tarybai, pateikiant restauruotus ir (arba) konservuotus dokumentus bei konservavimo – restauravimo darbų dokumentaciją, o Skyriaus vadovui – ketvirčių bei metų darbo ataskaitas;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias veiklas.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 2 d.
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Parodos

2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 23 d.
Iliustracijų paroda „Pažiūrėk, ar skamba“
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 22 d.
Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kūrybos paroda
2020 m. rugpjūčio 24 d. – spalio 3 d.
Paroda „Pašventęs visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 27 d.
Paroda „XX a. pradžios Vilniaus vaizdai“
2020 m. rugsėjo 7 d. – spalio 4 d.
Vieno eksponato parodoje pirmasis istorinis romanas apie Lietuvą

YouTubeFacebookLinkedInInstagram