Birutė Sivakova

Vyriausioji restauratorė-ekspertė

Kab.:
219 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8572
Tel. (vidaus)
8572

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo restauratoriaus-eksperto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų srityje;
 • būti specialistu, turinčiu Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos siūlymu Lietuvos Respublikos kultūros ministro suteiktą ir galiojančią restauravimo eksperto kvalifikacinę kategoriją;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio restauravimo specialistų rengimo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų metodinio vadovavimo restauratoriams patirtį;
 • turėti parengtų ir/ar įdiegtų kultūros vertybių restauravimo metodikų, parengtos restauratorių mokymo medžiagos ar sandų;
 • sugebėti analitiškai įvertinti dokumentus sudarančių ir saugojimui naudojamų medžiagų būklę, jų tarpusavio sąveiką bei sąveiką su aplinka, prognozuoti jų kitimus, apibendrinti dokumentų rinkinių būklę charakterizuojančius duomenis, parengti konservavimo-restauravimo darbų bei prevencinio konservavimo programas, metodinę medžiagą, paskaitas, publikacijas, pranešimus;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Restauratorių etikos kodeksu, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiomis tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis.

FUNKCIJOS

Skyriaus Vyriausiasis restauratorius-ekspertas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja dokumentų restauravimo darbus, priima, registruoja ir paskirsto restauruotinas kultūros vertybes bei su jų restauravimu susijusias užduotis;
 • kontroliuoja ir vertina atskirų dokumentų restauravimo darbų programas, taikomus restauravimo metodus, naudojamas medžiagas;
 • atlieka kompleksinius – sisteminius kultūros vertybių tyrimus, dalyvauja mokslinėje veikloje;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos dokumentų ir/ar dokumentų rinkinių būklės įvertinimo programas bei metodikas, analizuoja ir apibendrina restauravimo darbų bei dokumentų būklės vertinimų rezultatus;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir kitų atminties institucijų darbuotojus, teikia metodinę pagalbą dokumentų išsaugojimo, restauravimo, specialistų rengimo klausimais;
 • sistemina ir publikuoja sukauptas žinias, konsultuoja ir moko žemesnės kvalifikacijos restauratorius, rengia metodinę medžiagą, restauratorių mokymo programas;
 • pavaduoja Skyriaus vadovą jam nesant darbe (atostogos, komandiruotė, liga ir kt.);
 • už savo darbą atsiskaito Skyriaus vadovui, pateikiant ketvirčių bei metų darbo ataskaitas;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias užduotis.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram