Jūratė Dulinskienė

Restauratorė

Kab.:
216 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8124

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Restauratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį;
 •  būti specialistu, turinčiu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos siūlymu Kultūros ministro suteiktą ir galiojančią aukščiausiąją  dokumentų restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją ir ne žemesnę kaip II-ąją restauravimo technologo kvalifikacinę kategoriją;
 • išmanyti restauruojamus dokumentus sudarančių ir restauravimui naudojamų medžiagų savybes, taikymą tarpusavio sąveiką, senėjimo priežastis, poveikį restauruojamam dokumentui, žinoti dokumentų sunykimo priežastis, suprasti saugojimo sąlygų įtaką dokumentus sudarančioms medžiagoms;
 • žinoti konservavimo – restauravimo principus, suprasti cheminių, fizinių, biologinių tyrimų esmę ir tikslingumą;
 • sugebėti įvertinti ir apibendrinti restauravimo problemas, savarankiškai atlikti mikrocheminius restauruojamų dokumentų tyrimus, ypač sudėtingus konservavimo ir restauravimo darbus, pasirinkti darbo metodiką, pildyti restauravimo dokumentaciją;
 • gebėti rengti publikacijas, pranešimus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos restauratorių etikos kodeksu, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais tarptautiniais dokumentais.

FUNKCIJOS

Skyriaus restauratorius vykdo šias funkcijas:

 • įvertina restauruojamo dokumento būklę, numato konservavimo – restauravimo darbų eiliškumą, parenka restauravimo metodą;
 • savarankiškai konservuoja ir restauruoja vertingus, sudėtingomis technologijomis atliktus ir/arba smarkiai suirusius, vertingus, labai vertingus ar unikalius dokumentus, savarankiškai pildo ir tvarko restauravimo darbų dokumentaciją;
 • dalyvauja fondų peržiūrose, vertina ir užrašo duomenis apie saugomų dokumentų ir rinkinių ar atskirų fondų būklę;
 • paruošia dokumentus saugojimui, eksponavimui, transportavimui, juose esančios informacijos perkėlimui į kitas laikmenas;
 • rengia konservavimo – restauravimo ir/ar tyrimo darbų metodikas, publikacijas, pranešimus;
 • atlieka restauruojamų dokumentų mikrocheminius tyrimus, prižiūri tyrimams atlikti reikalingą įrangą, priemones, cheminius reagentus, vykdo jų apskaitą;
 • konsultuoja restauratorius cheminių medžiagų naudojimo klausimais, vadovauja žemesnės kvalifikacijos dokumentų ar gretutinių specialybių restauratorių darbui;
 • už savo darbą atsiskaito Skyriaus Ekspertų Tarybai, pateikiant restauruotus ir/ar konservuotus dokumentus bei konservavimo – restauravimo darbų dokumentaciją, o Skyriaus   vadovui – ketvirčių bei metų darbo ataskaitas;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias užduotis.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram