Raimunda Vasiliauskienė

Vyriausioji restauratorė

Kab.:
220 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8575
Tel. (vidaus)
8575

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo restauratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį su bibliotekų fondų priežiūros, konservavimo ar restauravimo srityje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis restauratorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja dokumentų konservavimo darbus, paskirsto darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;
 • atlieka darbų apskaitą, ruošia planus, ketvirčių ir metų ataskaitas;
 • teikia pasiūlymus sudarant metinį Skyriaus veiklos planą;
 • moko darbuotojus;
 • konsultuoja viešąsias bibliotekas, teikia metodinę pagalbą bibliotekų fondų priežiūros ir konservavimo klausimais, rengia straipsnius ir skaito pranešimus šia tema;
 • rengia Skyriaus restauruotų dokumentų parodas;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę ir organizacinę pagalbą kitiems šioje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams ir kitoms atminties institucijoms;
 • atlieka kitas, Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias, užduotis.
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 30 d.