Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Informacinių technologijų valdymo skyrius

Skyriaus paskirtis – aptarnauti informacines sistemas (toliau – IS) kaip informacijos apdorojimo sistemos ir organizacijos išteklių (pačios informacijos, žmonių, techninių priemonių, finansų ir pan.) visumą, skirtą informacijai apdoroti, formuoti (kurti), skleisti (siųsti ir gauti).

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • organizuoti ir prižiūrėti Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų tinklo IS funkcionavimą, taip pat organizuoti ir prižiūrėti IT funkcionavimą Nacionalinės bibliotekos tinkle, teikti pasiūlymus dėl komunikacijų plėtros strategijos;
 • koordinuoti IS duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;
 • vykdyti Nacionalinės bibliotekos administruojamų internetinių portalų ir svetainių priežiūrą;
 • užtikrinti Nacionalinės bibliotekos IS tinkamą veikimą, saugumą, naudojimo kontrolę ir funkcionalumo plėtrą;
 • užtikrinti Nacionalinės bibliotekos informacinių technologijų infrastruktūros kompiuterinės techninės bei programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą, šiuolaikinių informacinių  technologijų diegimą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir prižiūri IS funkcionavimą Nacionalinėje bibliotekoje ir Lietuvos bibliotekų tinkle, taip pat organizuoja i prižiūri IT funkcionavimą Nacionalinės bibliotekos tinkle, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl IT funkcionalumo ir tobulinimo;
 • rengia metodinius nurodymus ir kitus dokumentus IS eksploatacijos klausimais;
 • dalyvauja su informacinėmis technologijomis susijusių techninių užduočių kūrime, paslaugų ir programinės įrangos įsigijimui;
 • dalyvauja sudarant sutartis su informacinių technologijų paslaugas ir programinę bei techninę įrangą teikiančiomis organizacijomis, vykdo jų kontrolę ir priežiūrą;
 • rengia su bibliotekomis bendradarbiavimo sutartis dėl bibliografinių įrašų pateikimo į Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos suvestinį katalogą;
 • konsultuoja bibliotekas informacinių technologijų ir IS klausimais;
 • nagrinėja ir sprendžia aktualias IS problemas, organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus;
 • teikia bibliografinius įrašus į Europos biblioteką;
 • nustatytąja tvarka teikia informaciją apie IS ir informacinių technologijų būklę Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir kitoms valdžios institucijoms;
 • organizuoja aprūpinimą kompiuterine technika ir programine įranga. Dalyvauja, sudarant sutartis su projektinėmis ir programinę bei techninę įrangą teikiančiomis organizacijomis;
 • kaupia ir sistemina su Nacionalinės bibliotekos informacinių technologijų infrastruktūra susijusią medžiagą;
 • užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;
 • atlieka kitas generalinio direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai ir administracijos pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.