Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Paulius Zolubas

Vadovas

Kab.:
526
Tel.
+370 5 239 8508

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 3 (trijų) metų vadovaujamo darbo patirties ir profesinės darbo patirties informacinių sistemų diegimo ir eksploatavimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu;
 • išmanyti LEAN taikymo metodologiją;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Skyriaus vadovo veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams pagal Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus Skyriaus nuostatus bei Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus;
 • ruošia Skyriaus pareigybių aprašymus ir kitus Skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis darbo klausimais;
 • organizuoja ir prižiūri Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų tinklo informacinių sistemų funkcionavimą;
 • rengia metodinius nurodymus ir kitus dokumentus informacinių sistemų eksploatacijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant techninius reikalavimus ir technines užduotis informacinių technologijų kūrimui, priežiūrai ir konkursams, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos bei darbų įsigijimui;
 • rengia ir dalyvauja sudarant sutartis su informacinių technologijų paslaugas ir programinę bei techninę įrangą teikiančiomis organizacijomis, vykdo jų kontrolę ir priežiūrą;
 • organizuoja efektyvų lokalaus kompiuterio tinklo ir Lietuvos viešųjų bibliotekų tinklo darbą bei plėtrą, stebi lokaliame tinkle dirbančią kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, organizuoja jos aptarnavimą ir atnaujinimą;
 • analizuoja Nacionalinės bibliotekos lokalaus kompiuterinio tinklo vartotojų darbą ir organizuoja jų kompiuterinį techninį bei programinį aprūpinimą;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus kompiuterių operacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos darbo klausimais;
 • nagrinėja ir sprendžia aktualias informacinių sistemų problemas, organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją apie informacines sistemas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir kitoms valdžios institucijoms;
 • kontroliuoja, kaip Skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės, darbo saugos, saugumo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių;
 • organizuoja savo ir Skyriaus darbuotojų dalykinės kvalifikacijos tobulinimą;
 • vykdo kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pavestas užduotis, tiesiogiai susijusias su aukščiau išvardintų funkcijų vykdymu.
Atnaujinta: 2024 m. birželio 4 d.