Laimutė Jankevičienė

Vadovė

Kab.:
430
Tel.
(8 5) 239 8503
Tel. (vidaus)
8503
Mob.
(8 699) 58225

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu humanitarinių arba socialinių mokslų krypties išsilavinimu;
 • turėti 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turėti geras profesines žinias, įgūdžius, gebėti juos taikyti, užtikrinant informacinių paslaugų operatyvumą ir kokybę;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.
 • gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus.

FUNKCIJOS

Vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir užtikrina atliekamų darbų kokybę;
 • rengia Skyriaus strateginius veiklos planus, ketvirčių ir metų vertinimo kriterijų suvestines, pateikia jas Departamento direktoriui;
 • rengia pasitarimus metodinio ir organizacinio darbo klausimais;
 • koordinuoja Skyriaus veiklą su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • bendradarbiauja su kitais padaliniais užtikrinant atvirų fondų turinio formavimą ir optimizavimą bei prieigą prie Lietuvios ir pasaulio informacijos išteklių;
 • organizuoja vartotojų poreikius atitinkantį informacinį aprūpinimą, užtikrinant paslaugų ir informacijos išteklių prieinamumą;
 • rengia Skyriaus darbą ir vartotojų aptarnavimą reglamentuojančių dokumentų projektus, darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • inicijuoja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir profesinių kompetencijų ugdymą;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja ir sprendžia problemas, susijusias su informacinio aprūpinimo procesais ir veiklomis;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose bei mokymuose, susijusiuose su Skyriaus/Departamento veikla;
 • teikia siūlymus Departamento direktoriui informacinio aprūpinimo ir kitais susijusiais klausimais;
 • vykdo Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

 

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 9 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr