Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Kultūrinės edukacijos skyrius

Skyriaus paskirtis – vykdyti vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinės integracijos pagrindus, gilinti jų žinias apie kultūros ir meno procesus;
 • didinti vaikų ir jaunimo įsitraukimą į kultūrines veiklas;
 • aktualizuoti kultūrinės edukacijos svarbą vaikams ir jaunimui, ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybingumą;
 • ugdyti specialistų (bibliotekininkai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo specialistai) kompetencijas vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos srityje, skatinti visuomenės (tėvai, kiti suinteresuoti asmenys) įsitraukimą į vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • telkia ikimokyklinio amžiaus vaikus, moksleivius, studentus, studijuojančius vaikų literatūrą, pedagogus, vaikų literatūros specialistus, rašytojus ir vertėjus, dailininkus, vaikų skaitymo vadovus, tėvus;
 • rengia skaitytojams ir lankytojams knygų parodas, naujų knygų pristatymus su rašytojais ir leidėjais, iliustruotojais ir vertėjais, rengia susitikimus su autoriais, šeimų popietes, knygų klubus, kūrybinio rašymo dirbtuves ir kitus renginius, užtikrinančius nuolatinę edukacinę veiklą;
 • organizuoja knygos teatro veiklas: rengia garsinius skaitymus, teatralizuotus knygų pristatymus, teatro pasirodymus;
 • vykdo socialinę integraciją: dirba su specialių poreikių skaitytojais, organizuoja biblioterapijos užsiėmimus, propaguoja saugų elgesį internete, ugdo atsparumą virtualioms grėsmėms;
 • rengia projektus kultūrinei veiklai vykdyti ir plėtoti;
 • bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis, siekiant geresnių raštingumo, skaitymo, mokymo problemų sprendimo, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžių;
 • aktualizuoja vaikų knygos ir skaitymo svarbą;
 • populiarina vaikų ir jaunimo literatūrą, ugdo vaikų kūrybiškumą, skaitymo kultūros ir elgesio su knyga įgūdžius;
 • konsultuoja ir teikia informaciją Lietuvos bibliotekų darbuotojams, pedagogams bei visiems skaitymo vadovams kultūrinės edukacijos renginių organizavimo klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia spaudos pranešimus naujienų agentūroms, informacines publikacijas Nacionalinės bibliotekos interneto svetainei, Departamento administruojamoms interneto svetainėms ir socialinėms paskyroms;
 • vykdo pagal Departamento funkcijas geros praktikos sklaidą;
 • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos padaliniais taip pat institucijomis ir organizacijomis, susijusiomis analogiška veikla;
 • teikia pasiūlymus Departamento direktoriui veiklos tobulinimo klausimais;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybes, veiklos planus ir ataskaitas bei kitus dokumentus;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.