Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. rugsėjo 22 d.

Socialinių mokslų skaitykloje gauti nauji Lietuvos Respublikos kodeksai ir teisinės informacijos paieška atvirosios prieigos šaltiniuose

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Socialinių mokslų skaityklos fondas pasipildė naujais Lietuvos Respublikos kodeksais. Trumpai juos pristatome.

Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas : [kodeksas parengtas pagal 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1869 patvirtintą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, įtraukus visus iki 2022 m. kovo 1 dienos paskelbtus pakeitimus ir papildymus]. – Papild. leid. 2022 m. kovo 1 d. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 574 p.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso paskirtis yra teisės priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo administracinių nusižengimų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, skatinti taikų valstybės ir žmogaus, visuomenės narių sugyvenimą.

Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas : [kodeksas parengtas pagal 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968 patvirtintą Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, įtraukus visus iki 2022 m. kovo 1 dienos paskelbtus pakeitimus ir papildymus]. – Papild. leid. 2022 m. kovo 1 d. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 207 p.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų.

Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas : [kodeksas parengtas pagal 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785 patvirtintą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, įtraukus visus iki 2022 m. kovo 1 dienos paskelbtus pakeitimus ir papildymus]. – Papild. leid. 2022 m. kovo 1 d. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 327 p.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas : [kodeksas parengtas pagal 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, įtraukus visus iki 2022 m. kovo 1 dienos paskelbtus pakeitimus ir papildymus]. – Papild. leid. 2022 m. kovo 1 d. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 871 p.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius. Įstatymų nustatytais atvejais šis kodeksas taip pat reglamentuoja ir kitokius asmeninius neturtinius santykius.

Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas : [kodeksas parengtas pagal 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743 patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, įtraukus visus iki 2022 m. kovo 1 dienos paskelbtus pakeitimus ir papildymus]. – Papild. leid. 2022 m. kovo 1 d. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 462 p.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo tvarką.

Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : [kodeksas parengtas pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, įtraukus visus iki 2022 m. kovo 1 dienos paskelbtus pakeitimus ir papildymus]. – Papild. leid. 2022 m. kovo 1 d. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 191 p.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su šiame kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba.

Visus Lietuvos Respublikos kodeksus galite skaityti ir internete. Jūsų patogumui primename jų ir kitų teisės aktų paieškai naudingus portalus, atvirosios prieigos teisinės informacijos šaltinius.

www.e-tar.lt – atvirosios prieigos teisės aktų registras. Vadovaujantis 2014 m. įsigaliojusio Teisėkūros pagrindų įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu.

Teisės aktų projektų ir jų lydimųjų dokumentų reikia ieškoti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal. Ten pat rasite ir teisės aktų vertimus.

Infolex – lietuviškas teisės portalas ne tik teisininkams, bet ir tiems, kurie ieško informacijos apie advokatų, antstolių, notarų kontoras, Lietuvoje veikiančius teismus, policiją ir kt. įstaigas. Taip pat čia galima laisvai skaityti visus 15 Lietuvos Respublikoje galiojančius kodeksus, rasti populiariausius įstatymus, pagrindinius naujausius paskelbtus teisės aktus. Pagrindiniame puslapyje pateikiamos aktualiausios skaičiuoklės: notarų ir advokato paslaugų, žyminio mokesčio, išeitinės išmokos, ligos, dienpinigių. Kita portalo „Infolex“ dalis – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojama teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir praktikos pavyzdžiai. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. Nuo spalio mėnesio Nacionalinėje bibliotekoje vėl vyks mokymai, kuriuose galėsite išmokti visų naudojimosi paieška subtilybių efektyviam darbui. Sekite informaciją apie mokymus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje.

Portalas www.teismai.lt pateikia daug naudingos informacijos teisininkams, teisės studentams, žmonėms, besidomintiems Lietuvos teismų sistema, taip pat byloje dalyvaujantiems asmenims. Tai informacija apie pagalbą liudytojams ir nukentėjusiesiems, teismui teikiamų dokumentų šablonai, plati informacija apie teisminę mediaciją, teismų posėdžius ir teismų pranešimus apie nagrinėjamas bylas, informacija apie atvejus, kada reikia teismo leidimo parduodant ar įkeičiant nekilnojamąjį turtą, paveldėjimą. Portalas pateikia tiesioginę nuorodą į LITEKO – Lietuvos teismų informacinę sistemą, kurioje galima rasti teismų sprendimus konkrečiose bylose. Taip pat yra galimybė skaityti ir atsisiųsti elektroninio žurnalo Teismai.lt 2014–2022 metų numerius. Naudingas ir skyrelis Teismų virtuali biblioteka, kur galima rasti ir atsisiųsti atmintines aktualiais klausimais: „Informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims“, „Saugumo atmintinė“, „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms“, „Kaip elgtis branduolinės avarijos atveju“ ir kt.

Atskirai norisi paminėti Mykolo Romerio universiteto atvirosios prieigos elektronines knygas ir mokslo žurnalus. Galima skaityti ir atsisiųsti PDF formatu net septynias 2022 metų elektronines knygas. Iš jų keturios yra teisės tema:

Ten pat galite skaityti ir Mykolo Romerio universiteto du teisės mokslui skirtus atvirosios prieigos žurnalus:

  • International Comparative Jurisprudence. Žurnalo temos: teisės filosofija, tarptautinė teisė, viešoji teisė, privatinė teisė. Žurnalas išleidžiamas du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėnesiais. Akademinis žurnalas „International Comparative Jurisprudence“ įtrauktas į „Scopus“, „Heinonline“, „EBSCO Publishing, Inc.“, DOAJ, C.E.E.O.L. tarptautines duomenų bazes. Žurnalų numerių archyvas – nuo 2015 metų.
  • Jurisprudencija. Mokslo darbai. Žurnalo temos įvairios: administracinės teisės, baudžiamoji ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso teisės, darbo ir verslo teisės, Europos Sąjungos, tarptautinės privatinės ir viešosios teisės, konstitucinės ir lyginamosios teisės, teisės filosofijos ir teorijos, teisės istorijos ir kitų teisės šakų aktualijos. Taip pat publikuojamos teismų praktikos apžvalgos, mokslinių monografijų ir kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie teisės mokslui reikšmingas konferencijas ir seminarus. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus. Mokslo darbų leidinys „Jurisprudencija“ yra įtrauktas į „EBSCO Publishing, Inc.“, C.E.E.O.L., PROQUEST ir ULRICH’S tarptautines duomenų bazes. Straipsnius galite atsisiųsti PDF formatu, taip pat galima skaityti ir archyvo numerius nuo 1998 metų.

Naujas gautas knygas rasite Socialinių mokslų skaitykloje, III a., 334 kab.

Dėl teminės leidinių paieškos visuomet galite kreiptis į informacijos paieškos konsultantus skaityklose.