Telefonas Klaustukas Sitemap

Projektas „Mato Strašuno asmeninės žydų knygų kolekcijos konservavimas ir restauravimas“

Projekto tikslas

Konservuoti ir restauruoti Mato Strašuno asmeninę žydų knygų kolekciją, padaryti ją prieinamą Judaikos tyrinėtojams ir skaitytojams. 

Projekto uždaviniai

 1. Per dvejus metus restauruoti ir konservuoti M. Strašuno asmeninę spaudinių kolekciją (1640 vnt. spaudinių) ir ją atverti skaitytojams bei tyrėjams.
 2. Viešinti projektą, jo eigą ir rezultatus.

Planuojami pasiekti rezultatai

Kiekybiniai projekto rezultatai:

 1. Restauruota ir konservuota knygų kolekcija – 1640 vnt. spaudinių.
 2. Informacinio pobūdžio pranešimai internetinėje erdvėje apie projekto eigą, M. Strašuno kolekciją.
 3. Restauruotų ir konservuotų vertingiausių kolekcijos spaudinių paroda.  

Kokybiniai projekto rezultatai:

 1. Atverta galimybė skaitytojams ir tyrinėtojams susipažinti ir tirti šią knygų kolekciją.
 2. Išsamesnis Nacionalinėje bibliotekoje saugomos kolekcijos turinio pažinimas ir suvokimas.

Planuojamas projekto poveikis

 1. Kolekcijos konservavimas ir restauravimas atvers galimybę tyrimus atliekantiems mokslininkams naudotis šiais šaltiniais.
 2. Viešinant projektą visuomenė bus išsamiau supažindinta su bibliotekoje saugoma išskirtine knygų kolekcija.

Trumpas projekto veiklų aprašymas

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma M. Strašuno asmeninė žydų knygų kolekcija 2017 m. buvo pripažinta regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įrašyta į UNESCO nacionalinės programos „Pasaulio atmintis“ registrą. Šis unikalus dokumentinis paveldas, išlikęs per Antrąjį pasaulinį karą, dėl prastos būklės (spaudiniai yra suplyšę, popierius susiglamžęs, pakraščiai apspurę, nuplėšti, trūksta fragmentų), deja, negali būti prieinamas tyrinėtojams ir skaitytojams. Restauravus ir konservavus kolekciją, bus prisidėta prie žydų bendruomenės istorijos ir kultūros išsaugojimo, taip pat bus galima susidaryti išsamesnį vaizdą apie Judaikos kolekciją ir jos vertę, atsiras galimybė su kolekcija išsamiau susipažinti tiek mokslininkams, tiek skaitytojams.

Trumpas pagrindinių veiklų įgyvendinimo tvarkaraštis

2022 m. spalis – knygų atranka, surinkimas ir perdavimas Restauravimo skyriui; restauravimo priemonių ir medžiagų pirkimas; komunikacija apie projekto pradžią.
2022 m. spalis – 2023 m. spalis – knygų restauravimo ir konservavimo darbai (I etapas). Tarpinė projekto ataskaita.
2023 m. spalis – 2024 m. spalis – knygų restauravimo ir konservavimo dabai (II etapas); komunikacija apie projekto eigą.
2024 m. spalis – vertingiausių restauruotų knygų paroda; projekto ataskaita. 

Projekto rizikos

Dėl didelio knygų kieko ir kylančių techninių problemų, taip pat susirgus restauratoriams galimi veiklų įgyvendinimo tvarkaraščio pokyčiai.

Suinteresuotųjų šalių sąrašas

Projekto komanda:

 1. Larisa Lempertienė, projekto vadovė;
 2. Julijana Andriejauskienė, projekto koordinatorė;
 3. Restauratoriai (6 asmenys)
 4. Finansininkas

Projekto tikslinės grupės:

 1. Plačioji visuomenė
 2. Mokslininkai
 3. Visi, besidomintys Judaika

Projekto sėkmės kriterijai

 1. Restauruota ir konservuota 1640 vnt. spaudinių.
 2. Pristatyta restauruotų ir konservuotų spaudinių paroda.

Bendra projekto vertė, EUR

100 439,40 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projekto pradžia – 2022 m. spalio 1 d.
Projekto pabaiga – 2024 m. spalio 1 d.

Projekto vadovas – dr. Larisa Lempertienė, tel. (8 5) 239 8699