Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra

Projekto tikslas
Plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, kartu užtikrinant ir savitarnos galimybę.

Projekto uždaviniai
1. Sukurti ir viešosiose bibliotekose įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas.
2. Įgyvendinti savitarną užtikrinančias technologijas dokumentų išdavimo / grąžinimo procese.

Projekto trukmė
2009 m. birželis–2011 m. lapkritis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
UAB „Sintagma“, pagal jungtinę veiklos sutartį atstovaujančią UAB „ATEA“, UAB „Ernst & Young Baltic“, UAB „Sisneta“ ir UAB „Kopijavimo sistemos“

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centras

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007–2013 m., Ekonomikos augimo veiksmų programa, 3 272 706 Eur (11 300 000 Lt)

Projekto pristatymas
Projekto rezultatai
1. Sukurtas bendras daugiau nei 70 Lietuvos bibliotekų jungiantis portalas www.ibiblioteka.lt, kuriame realizuotos šios elektroninės paslaugos: 
1.1. įgyvendintas bendro skaitytojo pažymėjimo (galiojančio visose viešosiose bibliotekose) užsakymas internetu ir jo išdavimas skaitytojo pasirinktu būdu.
1.2. sukurta galimybė vartotojui užsakyti ir gauti visateksčius dokumentus, dokumentų kopijas ar jų skaitmenines dalis.
1.3. sukurta bibliotekos informacijos elektroninės prenumeratos paslauga, apimanti galimybę skaitytojui elektroniniu būdu užsakyti ir gauti informaciją pasirinktu periodiškumu apie konkrečios bibliotekos teikiamas paslaugas, naudojimo sąlygas ar saugomus dokumentus:
- apie bibliotekoje gautus naujus dokumentus pasirinkta forma;
- apie dokumentus vartotojo pasirinkta tema, dokumentų rūšis, panašius į skaitytus dokumentus ir panašiai.
1.4. Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti priminimus apie tai, kad baigiasi dokumentų išdavimo laikas ir pasiūlymus automatiškai pratęsti išdavimo terminą.
1.5. Integruotas VAIISIS – viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema, užtikrinanti galimybę naudojantis valstybės ir bankininkystės informacinėmis sistemomis paslaugų teikimą realizuoti vieno langelio principu.
2. Įdiegtos dokumentų išdavimo / grąžinimo savitarnos technologijos: savitarnos įrenginiai veikiantys radijo dažnio identifikavimo (RFID) ir elektromagnetinių (EM) technologijų pagrindu, sudarantys galimybę grąžinti dokumentus neatsižvelgiant į bibliotekos darbo laiką o juos pasiimti nedalyvaujant bibliotekininkui.

Elektroninių paslaugų sistema skirta visiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams. Paslaugų teikime dalyvauja daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų ir specialiųjų bibliotekų.

Suprojektuota e. paslaugų sistema yra šių sistemų integrali dalis:

  • Bibliotekos procesų valdymo sistemos – LIBIS – skirtos automatizuotiems bibliotekiniams procesams vykdyti;
  • Suvestinio katalogo (SK) – bendro naudojimo duomenų bazės, kurios kūrime dalyvauja respublikos viešosios, apskričių, specialiosios ir muziejų bibliotekos. Šiuo metu SK duomenų bazę sudaro daugiau nei 4,5 mln. bibliografinių įrašų;
  • Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) – kuriame kaupiama einamoji bibliografinė informacija apie straipsnius Lietuvos periodinėje spaudoje (apie 900 tūkst. pavadinimų), rinkiniuose, konferencijų pranešimai, kraštotyrinė informacija, lituanikos medžiaga (kalba, autoryste ar tematika susijusi su Lietuva) ir kt.;
  • E. paveldo – teikiant visateksčių dokumentų, dokumentų kopijų ar jų skaitmenintų dalių paslaugą.

Atsakingas asmuo
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centro direktorius