Telefonas Klaustukas Sitemap

Bibliotekos pažangai

BP1

Projekto tikslas

Stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui.

Projekto uždaviniai

1. Visose perspektyviose viešosiose bibliotekose įrengiama vieša interneto prieiga, o ją turinčiose – išplečiama ir modernizuojama.
2. Iš esmės stiprinama viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tampa aktyviais vietos bendruomenės skatintojais ir pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.
3. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, skatinami žymiai aktyviau naudotis interneto teikiamomis galimybėmis.

Projekto trukmė

2008–2013 m. kovas

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybės, Lietuvos viešosios bibliotekos

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Bilo ir Melindos Geitsų fondas (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – 32 437 442 Eur (112 000 000 Lt)

Projekto pristatymas

Projekte dalyvavo 1 276 viešosios bibliotekos, filialai ir padaliniai, apie 2 000 bibliotekų darbuotojų. Bibliotekos gavo techninę įrangą, taip pat joms buvo įrengiamas plačiajuostis interneto ryšys. Visos bibliotekos buvo įtrauktos į specialistų ir lankytojų mokymo, e. paslaugų vartojimo skatinimo ir konsultavimo veiklas.
1. Įkurti ir sėkmingai veikia 11 mokymo centrų bibliotekininkams ir gyventojams.
2. Įrengta / modernizuota vieša interneto prieiga 891-oje viešųjų miesto ir kaimo bibliotekų.
3. 72-ose bibliotekose įdiegta speciali programinė įranga akliesiems ir silpnaregiams, bibliotekininkai apmokyti ja naudotis ir konsultuoti lankytojus.
4. Parengta ir visose bibliotekose išplatinta medžiaga bibliotekininkų ir gyventojų mokymui (spausdinti leidiniai, mokymo medžiaga internete, mokomosios video vaizdinės priemonės).
5. Organizuotuose mokymuose mokėsi apie 2 700 bibliotekų darbuotojų. Dauguma jų dalyvavo ne vienuose mokymuose, per 200 bibliotekų darbuotojų išklausė 5 ar daugiau, o 29 iš jų – net 7 arba dar daugiau mokymo programų. Viso kursuose dalyvavo apie 7 500 dalyvių.
6. Bbibliotekininkai vykdo planinį gyventojų skatinimą, mokymą ir konsultacijas įsisavinant IT galimybes, jau mokyta apie 61 000 gyventojų (122 proc. planuotų), apie 420 tūkstančių gyventojų – konsultuoti.
7. 2008–2011 m. įgyvendintos plataus masto komunikavimo kampanijos, kurių metu buvo organizuotos gyventojų pritraukimo į bibliotekas ir aktyvesnio naudojimosi vieša interneto prieiga akcijos: konkursai bibliotekininkams ir visuomenei, akcijos vyresnio amžiaus žmonėms, bedarbiams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikams, kurių tėvai išvykę į užsienį. Regioninėje spaudoje buvo publikuota keli šimtai straipsnių ir pranešimų apie pasikeitusias bibliotekų galimybes ir paslaugas.

Projekto rezultatų reikšmė Lietuvos visuomenei:
1. praktiškai visoje šalies teritorijoje (mieste ir kaime) yra išspręsta fizinės prieigos prie kompiuterio ir interneto problema. Neturintys namuose kompiuterio ir interneto žmonės 5–7 km atstumu ras nemokamą viešąją prieigą artimiausioje viešojoje bibliotekoje.
2. viešosiose bibliotekose sukurtas tinklas specialistų, mokančių ir konsultuojančių gyventojus kasdien bei padedančių tiek mieste, tiek ir kaime įgyti skaitmeninių įgūdžių ar juos pagerinti. Į šią kasdienę ir nenutrūkstamą veiklą įsijungė apie 2 000 kompetentingų bibliotekininkų.

Atsakingas asmuo

Eugenijus Stratilatovas, Strateginės plėtros departamento direktorius, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas