Telefonas Klaustukas Sitemap

F 1 Šliūpas Jonas

F 1, 657 s. vien., 1879-1944. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, anglų, lenkų, rusų k. Fondo sudaryt. Jonas Šliūpas (1861-1944), liberalinis visuomenės veikėjas, publicistas, ateizmo propaguotojas.

Priimta apie 1946 m. iš J. Šliūpo namų Palangoje per J. Rimantą, 1948 m. - iš K. Račkausko (Vairo), 1978 m. - iš pil. R. Jonynienės ir kt. asmenų.

Asmens ir buities dokumentai (1879-1944). Gimimo metrikų išrašas, autobiografijos, medicinos m. baigimo diplomai (1891, 1901) pasai (1919, 1940), naminiai testamentai, įvairūs pažymėjimai, pareiškimai, sąskaitos ir kt.

Publicistinė ir visuomeninė veikla (1889-1944). Ateistinės, medicinos ir jos istorijos, eugenikos, Lietuvos ir visuotinės istorijos, švietimo, laisvamanybės ir kitos tematikos straipsniai, referatai, jų apmatai.

Korespondencija (1883-1944). A d r e s a t a i (1889-1944): J. Andziulaitis (J. Kalnėnas) (5, 1935-1936), J. Bulota (1935), A. Burba (36, 1889-1897), P. Kubiliūnas (1944), M. Petrauskas (1918), J. Puro (Pourvean) (1919), K. Račkauskas (Vairas) (6, 1942-1943), J. Raudonis (b.m., apie 1919), A. Šliūpaitė (1939), L. Šliūpienė-Malinauskaitė (1915), T.V.Vilsonas (1919), V. Vilutis (b.m., po 1905). S i u n t ė j a i (1883-1943): A. Abraitis (Pliumpis) (b.m. apie 1885-1889), J. Adomaitis-Šernas (35, 1886-1910 ir b.m.) M. Akelaitis (1906), J. Andziulaitis-J. Kalnėnas (2, 1937, 1941), K. Anskaitis (b.m., XIX a. pab.), P. Arminas (Trupinėlis) (1884), S. Baltramaitis (1885), B. Balutis (8, 1909-1936), Augustas Baranauskas (b.m., XIX a. pab.), V. Bielskis (1931), J. Biliūnas (2, 1903-1904), M. Biržiška (2, 1936, 1942), D. Bočkauskas (5, 1895-1897), F. Bortkevičienė (2, 1906 ir b.m.), P. Bugailiškis (2, 1926, 1942) A. Burba (68, 1888-1892), V. Daukšys (1892), M. Davainis-Silvestraitis (4, 1885-1892), S. Didžiulis (1910), A. Fromas-Gužutis (3, 1885-1892), J. Gabrys-Paršaitis (7, 1906-1907), J. Gadeikis (1901) V. Gaigalaitis (3, 1906-1907), V. Gudelis (7, 1942-1943), M. Yčas (1919), P. Jakubėnas (1918), M. Jankus (82, 1884-1913), A. Janulaitis (1936), M. Jurgaitis (2, 1891), Kleopas Jurgelionis (1911), J. Juškytė (2, 1912, 1936), J. Kuras (1914), J. Lapinas (1896), V. Lašas (1930), P. Leonas (3, apie 1889), J. Lideikis (1884), J. Lukovskis (1892), Balys? Mastauskas (Mastas) (1919), K. Matulaitis (2, 1919), P. Matulaitis (1903), M. Miežinis (1892), P. Mikolainis (1906), J. Mikšas (4, 1884-1886), J. Puro (Pourvean) (5, 1919), F. Poznokaitis (188...), V. Požela (1909), K. Račkauskas (Vairas) (14, 1942-1943), K. Skirmantaitė (6, 1887-1888), M. Slančiauskas (2, 1889), J. Spudulis (Gailutis) (1884), J. Stankaitis (1942), P. Stankevičius (1906), S. Šalkauskis (5, 1918), B. Šlamas (1905), J. Šlapelis (5, 1906-1908), A. Šliūpaitė (4, 1937-1940), L. Šliūpienė (9, 1890-1893), R. Šliūpas, brolis (8, 1884-1912), S. Šliūpas, brolis (10, 1883-1910), T. Tilvytis (1936), P. Užupis (1885), Vaižgantas (2, 1918), A. Vilimavičius-Vilimas (7, 1917-1918), A. Viskantas (2, 1918), P. Višinskis (2, 1906), A. Voldemaras (2, 1918-1919), M. Zauniūtė (16, 1904-1910), J. Žemaitaitis (1938), Jonas Žilius, Žilinskas (Jonila) (13, 1897-1917), sveikinimai, Lietuvos laisvamanių etinės kultūros d-jos ir kitų d-jų, organizacijų raštai.

Šeimos ir kitų asmenų rankraščiai (1886-1942). L. Šliūpienės laiškas J. Andziulaičiui-J. Kalnėnui (XIX a. pab.); B. Balučio (2, 1917-1918), A. Burbos (1891) laiškai L. Šliūpienei-Malinauskaitei; Grasildos Šliūpienės laiškai Antanui Ragauskui (3, 1936); keli Lietuvos laisvamanių etinės kultūros d-jos įstatai, paskiri įvairių asmenų rašiniai, laiškai, tarp jų Arkadijaus Preso ("Iš mano biografijos", "Lietuviški raštai".D.1-2), J.O.Širvydo (atsiminimai apie J. Šliūpą), K. Račkausko (Vairo) (apie A. Burbą, J. Šliūpą), D. Zauniaus, A. Burbos ("Mano praeituvė", eil. rinkinys "Senkaus Jurgis", 1889; laiškai A. Tamašiūnui (1896), tėvui (1896), A. Jakšto-Dambrausko (1890), M. Davainio-Silvestraičio (1891), P. Budvičio (1890), J. Rugio (1890) laiškai A. Burbai). M.A.Chrostovskio laiškas V. Dembskiui (1894), J. Mačio (Kėkšto) laiškai J. Andziulaičiui-J. Kalnėnui (4, 1886-1895), M. Slančiausko eilės "Du Cėsoriu Vokitijoj", "Bismark`s" ir "Mųsu wargaj" (1892) ir kt.

Nuotraukos (XIX a. pab.-1935). Keletas J. Šliūpo su šeima ir iš visuomeninės veiklos JAV nuotraukų, kitų asmenų nuotraukos.

Kituose fonduose: J. Petrulio (F 127), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), Z. Toliušio (F 66).

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius, Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune, Šiaulių „Aušros“ muziejus.