Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Inventorinis fondų sąrašas

2024-06-12

F 1 Šliūpas Jonas
F 2 Žemaitė /tikr. Julija Žymantienė/
F 3 Janonis Julius
F 4 Nėris Salomėja /tikr. Bačinskaitė-Bučienė S./
F 5 Bielinis Kipras
F 6 "Literatūros naujienų" redakcija
F 7 Gira Liudas
F 8 Glovackas Pijus
F 9 Krėvė Vincas /tikr. Mickevičius/
F 10 Boruta Kazys
F 11 Sabaliauskas Adolfas
F 12 Babickaitė Unė /Graičiūnienė/
F 13 Mašiotas Pranas
F 14 Urbšienė Marija /Mašiotaitė/
F 15 Urbšys Juozas
F 16 Mašiotas Jonas
F 17 Volteris Eduardas
F 18 Lazdynų Pelėda /tikr. Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė/
F 19 Veriovkinas Piotras
F 20 Kaltinėnų bažnyčia
F 21 Šlapelis Ignas
F 22 Būga Kazimieras
F 23 Jaunius Kazimieras
F 24 Kašarauskas, Kosaževskis, (Kossarzewski) Ambraziejus Pranciškus
F 25 Steponaitis Vytautas
F 26 Šolomskas Domininkas
F 27 Virakas, Virikas, Pranas
F 28 Lietuvių emigrantų rankraščiai
F 29 Ivinskis Zenonas
F 30 Dobužinskis Mstislavas
F 31 Keliuotis Juozas
F 32 Biržiška Vaclovas
F 33 Sruoga Balys
F 34 Vienuolis Antanas /tikr. Žukauskas/
F 35 Kirša Faustas
F 36 Miškinis Antanas
F 37 Baltrušaitis Jurgis
F 38 Šinkūnas Peliksas
F 39 Graičiūnas Jonas
F 40 Burkevičius Vilhelmas
F 41 Petkevičaitė-Bitė Gabrielė
F 42 Valančius Motiejus
F 43 Basanavičius Jonas
F 44 Narbutas Justinas
F 45 Stakelė Stanislovas
F 46 Kirlys Jonas
F 47 Rimantas Juozas /iki 1940 m. Slapšinskas/
F 48 Yčas Jonas
F 49 Endzinas Arnoldas /slapyv. J.Vindikas/
F 50 Gaigalaitis Vilius
F 51 Scheu Hugo
F 52 Puzinas Jonas
F 53 Miuleris (Muller) Henrikas Pilypas
F 54 Milašius Oskaras
F 55 Prioult Albert
F 56 Karsavinas Levas
F 57 Pryšmantas Vladas
F 58 Grinius Jonas
F 59 Jankauskas Kazys
F 60 Račkauskas Karolis /slapyv. Vairas/
F 61 Bizauskas Kazys
F 62 Dirmantas Stasys
F 63 Račkus Aleksandras
F 64 Čilvinaitė Marijona
F 65 Stoukus Juozas
F 66 Toliušis Zigmas /slapyv. Rigutis/
F 67 Abelio Balošerio bibliotekos katalogai
F 68 Bortkevičienė Felicija
F 69 "Ateities aidų" redakcija
F 70 "Ateities spindulių" redakcija
F 71 "Chata Rodzinna" redakcija
F 72 "Dzien Polski" redakcija
F 73 "Ganytojo" redakcija
F 74 "Jaunimo" redakcija
F 75 "Kardo" redakcija
F 76 "Kario" redakcija
F 77 "Laisvės" redakcija
F 78 "Inkaro" redakcija
F 79 "Lietuvos mokyklos" redakcija
F 80 "Lietuvos ūkininko" redakcija
F 81 "Lietuvos žinių" redakcija
F 82 "Ryto" redakcija
F 83 "Šaltinio" redakcija
F 84 "Tiesos" redakcija
F 85 "Vienybės" redakcija
F 86 Jungtinis redakcijų fondas
F 87 Katilius Viktoras
F 88 Lisauskas Andrius
F 89 Pamokslų kolekcija
F 90 Žemaičių (Telšių) vyskupijos seminarija
F 91 Gruževskių giminės archyvas
F 92 Nagurskių giminės archyvas
F 93 Lietuvos evangelikų reformatų sinodas
F 94 Daugirdas Juozas
F 95 Atsišaukimų rinkinys
F 96 Komarų giminės archyvas
F 97 Pliaterių giminės archyvas
F 98 Ivanavičius Vaitiekus
F 99 Kosakovskių šeimos archyvas
F 100 Salantų dvaro archyvas
F 101 Pergamentų kolekcija
F 102 Mikrofilmuotų dokumentų rinkinys
F 103 Mažosios Lietuvos istoriniai aktai
F 104 Klaipėdos krašto istoriniai aktai
F 105 Natų rinkinys
F 106 Draugijų jungtinis fondas
F 107 Caro kariuomenės pulkai Lietuvoje
F 108 Upynos bažnyčia
F 109 Liepsnonis Alpas /tikr. Kukanka/
F 110 Daukantas Simonas
F 111 Salys Antanas
F 112 Ploteris, Pliateris, Jurgis
F 113 Naujalis Juozas
F 114 Avižonis Juozas
F 115 Balanda Tadas
F 116 Naginskas Stasys
F 117 Žagrakalys Juozas
F 118 Papečkys Kazys
F 119 Jakubėnas Vladas
F 120 Vienožinskis Justinas
F 121 Šiugždinis Vaclovas
F 122 Katiliūtė Marcė
F 123 Bukėnas Jurgis
F 124 Pabrėža Jurgis
F 125 Raguvos Bažnyčia
F 126 Šulskas Steponas
F 127 Petrulis Juozas
F 128 Milius Vacys
F 129 Petrauskas Mikas
F 130 Pavienių dokumentų (literatūrinių, istorinių) rinkinys
F 131 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
F 132 Disertacijų rinkinys
F 133 Mironas Ričardas
F 134 Totoraitis Jonas
F 135 Laikraštėlių kolekcija
F 136 Dabravolės v., Marijampolės a.(dabar Vilkaviškio raj.) vaito archyvas
F 137 Kisarauskas Vincas
F 138 Neumann Ernst ir von Sass Theodor
F 139 Šultė Simonas
F 140 Gocentas Jonas Jurgis
F 141 Hitlerinės okupacijos metų Lietuvoje dokumentų rinkinys
F 142 Skrodenis Stasys
F 143 Jakubėnas Kazys
F 144 Lietuvos fotomėgėjų draugija
F 145 Fotonuotraukų rinkinys
F 146 Matuzevičius Eugenijus
F 147 Dambrauskas Antanas
F 148 Sasnauskas Vladas
F 149 Petrauskas Cezaris
F 150 Gintila Juozas Krizostomas
F 151 Darius, Jucevičius, Steponas; Girėnas, Girskis, Stasys
F 152 Dambrauskaitė Antanina
F 153 Puida Kazys
F 154 Telšių lenkų progimnazija
F 155 Žemaičių vyskupijos kapitula
F 156 Troškūnų bažnyčia
F 157 Valstybės Radiofonas Kaune ir Kauno radijo stotis
F 158 Pasaulinės Katalikų spaudos parodos Vatikane Lietuvių skyriui organizuoti komitetas
F 159 Lietuvos moterų taryba
F 160 Būčys Pranciškus Petras
F 161 Peterburgo dvasinė akademija
F 162 Pjesių rinkinys
F 163 Kidulių v. Marijampolės a. girininkija
F 164 Šaltenis Rapolas
F 165 Mickevičius Juozas
F 166 Dovydaitis Jonas
F 167 Sirijos Gira Vytautas
F 168 Balys Jonas
F 169 Zauka Juozas, Zauka Alfonsas
F 170 Kulaka Kazimieras
F 171 Brenšteinas Michalas Eustachijus
F 172 Tarvydas Juozas
F 173 Mažonas, Mažonavičius, Vladas
F 174 Valteris Vytautas
F 175 Skardžius Pranas
F 176 Laužikas Jonas
F 177 Jauniškis Bronius
F 178 Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos buv. spec. spaudinių saugojimo skyrius
F 179 Saulaitis Antanas
F 180 Meiliūnas Henrikas
F 181 Maceina Antanas
F 182 Poška Antanas
F 183 Ulpis Antanas
F 184 Lukošiūnas Algimantas
F 185 Jurgutis Vytautas
F 186 Torų kolekcija
F 187 Škirpa Kazys
F 188 "Minties" spaustuvė
F 189 Matas Šalčius
F 190 Vilniaus kapitula
F 191 Zavadskių šeimos dokumentai
F 192 Merkinės Kryžiaus išaukštinimo cerkvė
F 193 Nepriklausomos Lietuvos žydų bendruomenės
F 194 Lenkų jaunimo sąjunga
F 195 Jaunųjų ūkininikų ratelių referatų kolekcija
F 196 Šlapelių Marijos ir Jurgio šeimos dokumentai
F 197 "Žiburio" draugija
F 198 Jėzuitų gimnazija
F 199 Choras "Echo"
F 200 "Tėviškės aidų" redakcija
F 201 Jadvygos Karačevskos dokumentų rinkinys
F 202 Matas Grigonis
F 203 Vilniaus dvasinės seminarijos biblioteka
F 204 Katalikų mokslų akademijos spaudinių korektūrų kolekcija
F 205 Antanas Žmuidzinavičius
F 206 Kotrynos bažnyčios fondas
F 207 Kazys Rožanskas
F 208 Kazys Januta
F 209 Alfonsas Bieliauskas
F 210 Antanas Kalanavičius
F 211 Laimonas Noreika
F 212 Lietuvos pajūrio geografinis archyvas
F 213 Organizacijos Lithuanian Mercy Lift archyvas
F 214 Alfonsas Sakauskas
F 215 Petras Kalpokas, Rimtas Kalpokas
F 216 Lidija Šimkutė-Pocius
F217 Individualios rašomosios lietuvių kalbos pavyzdžių archyvas
F 218 Leonas Prapuolenis
F219 Adolfas Tautavičius
F220 Ignas Pikturna
F 221 Jonas Pajaujis
F 222 Magdalena Birutė Stankūnienė
F223 Zenonas Ignatavičius
F224 Sigitas Krašauskas
F225 Stasys Tomonis
F226 Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių kultūros atašė veiklos dokumentai
F227 Algimantas Zurba
F228 YIVO dokumentų fondas
F229 Albertas Zalatorius
F230 Aleksandras Teodoras Kuršaitis
F231 Adolfo ir Jadvygos Damušių dokumentai
F232 Vytautas Landsbergis
F233 Vytautas Karalius
F234 Kazimieras Vasiliauskas
F235 Lietuvos žydų profesinio švietimo tinklo ORT dokumentai Vilniuje ir Lietuvoje
F236 Vytautas Oskaras Virkau
F238 Vincas Auryla
F239 Genovaitė ir Bronius Raguočiai
F240 Eduardas Kaniava
F237 Irena Veisaitė