Telefonas Klaustukas Sitemap

F 2 Žemaitė /tikr. Julija Žymantienė/

F 2, 110 s. vien., 1897-1947. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių k.

Žemaitė [tikr. Julija Žymantienė] (1845-1921), rašytoja.

Fondą sudarė J. Rimantas 1946 m., rankraščius surinkęs iš A. Kalniaus, A. Venclovos, K. Borutos, S. Jaro, A. Bulotos bei per 1946 m. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mokslinę ekspediciją Žemaitės biografiniams duomenims tirti jų įgijęs iš J. Veikšienės-Petrauskienės, S. Ivanausko; kai kurių laiškų nuorašai priimti iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus, perimto Šiaulių “Aušros” muziejaus fondo ir kt.

Autobiografija (b. m., 109 lap.).

Kūryba (1897-1915). “Baudžiavos atminimai” (1908), “Be pirštinių” (apie 1913), “Dėl pirkinių” (1909), “Du kankiniu” (1903), “Dovanos iš Amerikos” (1907), “Iš mano atsiminimų” (1907), “Jonelio Velykos” (1914), “Jono viršus ant Tamošiaus” (1905), “Kaip Jonelis raides pažino” (b. m., apie 1914), “Kam ir už ką” (1911), “Kieno kaltybė” (1912), “Krikštynos” (1909), “Magdelė” (1914), “Metinės” (1912), “Mieste” (1905), “Mobilizacijos pasekmės” (1904), “Mokytoja” (1915), “Ne prieš dorą, ne prieš dorą tas šėlimas” (1904), “Nelaimingi vaikai” (1905), “Pas tarpininką” (1903), “Painiava” (1911), “Petriukas atsargus” (b. m. apie 1914), “Piršlybos”, komedija ir jos variantai (apie 1897-1898), “Pragerti balakonai”, komedija ir jos variantai (apie 1897), “Pritrūko kantrybės” (1912), “Stebuklingasis daktaras” (b. m., apie 1910), “Šidlavos kelionė” (1906, anon. nuorašas), “Šv. Jurgio aukos” (1906), “Tinginė” (b. m., apie 1902), “Trupiniai surinkti iš spaudos užgynimo laikų” (apie 1914), “Užgavėnės” (1904), 6 v. pjesė be pavadinimo (b. m., veikėjai Riestys, Riestienė, Dainorų Jonas ir kt.), įvairūs kūrybos fragmentai; Raštai. T. 5 (1949, mašinr. su red. patais.). Pora spaudinių su Žemaitės įrašais.

Korespondencija (1897-1921).
Adresatai: U. Babickaitė (1921), P. Bugailiškis (1907), Basė Dvarionaitė (3, 1912-1920), S. Jaras (5, 1920-1921), G. Petkevičaitė-Bitė (b. m., apie 1907), Konstantinas Petrauskas (4, 1912-1920), J. Šaulys (1909, kopija), M. Untulis (1909), J. Veikšnienė-Petrauskienė (13, 1914-1921), E. Veikšnaitė (7, 1908-1921, autogr. ir nuorašai), P. Višinskis (10, 1897-1898, nuorašai), anon. adresatas (1912). E. Veikšnaitės laiškas Žemaitei (1914).
S. Jaro laiškas A. Venclovai (1940), Antano Žymanto – J. Veikšnienei-Petrauskienei (1922). Pora straipsnių (J. Būtėno, R. Kalpoko) apie Žemaitę ir raštai dėl jos kūrybos palikimo.

Ikonografija (1900-1946). Žemaitės portretinės, grupinės su šeima, kultūros ir visuomenės veikėjais JAV nuotraukos; Žemaitės dukterų, kitų giminaičių nuotraukos, jų negatyvai, R. Kalpoko piešinių eskizai, litografijos.

Kituose fonduose: V. Biržiškos (F 32), J. Rimanto (F 47), V. Toliušio (F 66)

Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus; Šiaulių “Aušros” muziejus.