Telefonas Klaustukas Sitemap

F 4 Nėris Salomėja /tikr. Bačinskaitė-Bučienė S./

F 4, 382 s. vien., 1904-1961. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, iškarpos, spaud. su įrašais, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Salomėja Nėris [tikr. S. Bačinskaitė-Bučienė] (1904-1945), poetė.

Priimta 1946 m. ar 1948 m. ir 1960 m. iš B. Bučo -asmens dokumentai, kūryba, laiškai; 1946 m. - iš pil. A. Kazanavičienės ir 1955 m. - iš B. Bučo, B. Baltrušaičio, A. Binevičienės - nuotraukos; 1956, 1960 ir 1962 m. - iš K. Račkausko (Vairo), J. Šliubauskienės ir V. Jocaičio - medžiaga apie S. Nėrį.

Asmens dokumentai (1904-1945). Gyvenimo aprašymai (1924-1936), gimino (1904) liudijimas, išd. 1924 m. Vilkaviškio "Žiburio: gimn. 1923/24 m. m. pažymėjimas ir atestatas (1924), prašymas Lietuvos un-to rektoriui priimti į Teologijos- filos. fak. literatūros skyrių (1924), Lietuvos un-to studijų knygelė (1924-1928), studijų registravimo lakštai, išlaikytų egzaminų ir pratybų lapeliai (1924-1928), baigiamųjų egzaminų protkl. (1928), aukštojo mokslo diplomas (1928), Seinų "Žiburio" gimn. Lazdijuose mokyt. S. Bačinskaitės registracijos lapelis (1929), atestacija ir raštai Lietuvos švietimo m-jos III departamentui, Mokytojo cenzo tikrinimo komisijai prašant S. Bačinskaitę patv. etetine mokytoja ir pripažinti jai aukštesn. m-klos mokyt. vardą (1929-1930), šios komisijos nutarimas ir pažymėjimas, kad S. Bačinskaitei suteiktas aukštesn. m-klos mokyt. vardas (1930), pareiškimas Lietuvos žuralistų s-gai priimti nare (1935), Panevėžio valst. mergaičių gimn. mokyt. S. Bačinskaitės asmens žinių lapas (1936), TSRS rašytojų s-gos narės bilietas (1940, kopija), TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatės mandatas (1940, kopija), laikinas asmens liudijimas (1944), Lietuvos TSR tarybinių rašytojų s-gos pažymėjimas (1944), Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus Kauno ligoninės pažymėjimas apie S. Nėries gydymąsi spec. skyriuje ir rekomendacija tolesniam gydymui Kremliaus ligoninėje (1945), J. Šimkaus ir J. Grigalavičiaus telegrama Tarybų Lietuvos atstovybei Maskvoje apie kritišką sveikatos būklę (1945).

Dienoraščiai, užrašai su kūrybos intarpais (1921-1945). Dienoraštis "Jaunystės sapnai" (1921-1925), dienoraščiai su kūrybos intarpais (1924-1926), dienoraštis "Aš trokštu džiaugsmo ..." su kūrybos intarpais (1928-1929), dienoraščio "Būdama 15 metų" fragm. užrašų nuotrupos, eilėraščių metmenys (1935), dienoraštis su kūrybos intarpais (1935-1936), fragm. dienoraštiniai užrašai (1941-1945), lietuvių k. ir kt. užrašai su kūrybos intarpais (1924-1926) studijų užrašai su prozos kūrinėliais (1925), užrašai iš kelionės po Šveicariją ir Vokietiją su eil. juodraščiais (2,

1927-1928), mokytojų tobulinimosi kursų Palangoje užrašai (1935), įvairūs kiti fragm. užrašai (1936-1944).

Kūryba (1921-1945, autografai sąsiuviniuose, bloknotuose, palaiduose lapuose). Eilėraščiai, pradedami eilėraščiu :Keršto giesmė" su dienoraščio įrašais (1921-1925), eilėraščiai, prad. eil. "Oi daug žino senas vėjas..." (1925), eilėraščiai, prad. eil. "Pušys ir jūrų dangus...", O. Vaildo, H. Heinės ir kt. autorių kūrybos išrašai (1926-1927), eilėraščiai, prad. eil. :Mums dainavo mėlynoji jūra..." (1927-1928), eilėraščiai, prad. eil. "Pabėgti nuo savo širdies plakimo..." su dienoraščio įrašais (1930 ir b.m. /1929/), "Žalčio pasaka" (b.m., 1937-1940?), eilėraščiai, poemos, prad. eil. "Spalio žvaigždės pabiro..." (1941-1943), eilėraščiai, prad. eil. "Tegu tave skradžiai" (1942-1944), eil. rinkinys "Prie didelio kelio" (1941-1944), eilėraščiai, prad. eil. "Močiūtė" (1941-1944), eilėraščiai su dienoraščio intarpais, prad. eil. "Ant mūsų snigo..." (1942-1944), eilėraščiai, prad. eil. "Saulei tekant" (1942-1944), eilėraščiai, prad. eil. "Maironiui" (1941-1944) eilėraščiai, prad. eil. "Vokiečiams bus erdviau..." (1942-1943), eilėraščiai, poemos. proza, prad. eil. "Saulutė pasuka į vakarus..." (1942-1945), eilėraščiai, prad. poema "Marija Melnikaitė" (1943?-1944), eilėraščiai, "Pilėnų" poemos apmatai su dien. intarpais, prad. eil. "Trys seserys..." (1941?-1945), eilėraščiai, vertimai su užrašais, prad. eil. "Kur Nemunas teka..." (1945), kūrybos fragmentai, S. Jesenino, H. Loitholdo, M. Mejerio ir kt. autorių atskirų eil. vertimai, R. Januškevičienės pjesės "Anapus Nemuno" vertimas iš rusų k. į liet. k. (1942) ir pjesės "Auštant" S. Nėries pataisos; išrašai iš A. Bloko, M. Gorkio, L. Tolstojaus, E. Kanto, G. Flobero, A. Mickevičiaus ir kt. rašytojų veikalų, filosofų raštų; lietuvių liaudies dainų tekstai ir kt.; S. Nėries knygos su įrašais, pastabomis: "Pėdos smėly" (1931), "Diemedžiu žydėsiu" (1939), "Rinktinė" (1941), "Dainuok, širdie, gyvenimą"(1943).

Korespondencija (1924-1945). A d r e s a t a i (1926-1945): V. Abramavičius (1939), B. Bučas (15, 1937-1945), V. Didžiulytė-Albrechtienė (1935), V. Drazdauskas (1945), M. Gylys (1928), L. Gira (2, 1929-1930), P. Girdzijauskienė (1945), J. Grinius (2, 1926), L. Jurgutytė (2, 1936-1937), S. Mar (1945), J. Eretas (3, 1927 ir dienoraščiuose, užrašuose be įvardinimo), G. Nemutas (b.m. apie 1929), J. Paleckis (2, 1944-1945), D. Pumputis (1939), J. Tysliava (4, 1926), A. Venclova (3, 1931, 1943), E. Vilčinskaitė (1936), "Trečio fronto" red. (4, 1931) ir kt. S i u n t ė j a i (1924-1945): V. Abramavičius (1939), A. Asevičiūtė-Avižonienė (3, 1925-1929), J. Aleksandriškis-Aistis (1939), O. Bačinskaitė-Kizlavičienė (10, 1926-1936), B. Bačinskas (10, 1926-1936), V. Bačinskas (2, 1926, 1929), K. Baltramaitis (1930), J. Banaitis (2, 1935-1936), A. Bandza (2, 1929), O. Beleckienė-Gaigalaitė (2, 1936, 1943), B. Blaveščiūnas (2, 1930 ir b.m.), A. Boruta )1938), O. Daugaravičiūtė (1937), V. Didžiulytė-Albrechtienė (4, 1937 ir b.m.), V. Drazdauskas (7, 1931-1934), J. Eretas (2, 1928 ir b.m.), M. Gylys (4, 1927-1931), P. Genys (1929), A. Giedraitis, Giedrius (1926), L. Gira (1927), A. Goberienė (2, 1935, 1944), J. Grybauskas (2, 1931), J. Grinius (5, 1926-1927), P. Januševičius (1935), R. Januškevičienė (1945), J. Jatulytė (4, 1930-1931), B. Jėčiūtė, Jacevičienė (1937), A. Juodka (1935), L. Jurgutytė (1936), J. Kairiūkštienė (1945), V. Kairiūkštis (1937), S. Kaupelis (1930), K. Kaveckas (1928), A. Kazanavičienė-Didžiulytė, A. Kazanavičius (9, 1933-1935 ir b.m.), J. Keliuotis (9, 1931-1936), K. Kymantaitė-Banaitienė (apie 1944-1945), K. KOdatienė-Bartnikaitė (1940), K. Korsakas (3, 1931-1942), G. Kotovas (1944), A. Krasnickaitė (1936), V. Krupavičius (1939), P. Kubilevičius (3, 1927-1928), L. Kuodys (1937), J. Laurinavičiūtė (4, 1927-1935), J. Maleckas (1944), I. Malinauskas (2, 1932), P. Mantvydas (1931), S. Mar (1945), A. Marčiulionis (6, 1927-1931), M. Masiliūnaitė (1935), I. Matusevičiūtė (2, 1930), E. Maželytė (2, 1928, 1935), J. Mičiulis (1924), E. Mykolaitienė-Kvedaraitė (4, 1928-1936), V. Mykolaitis-Putinas (1936), A. Misevičius (1938), S. Nakaitė (1945), G. Nemutas (1930), P. Orintaitė (4, 1928-1936), B. Palekas (1939), G. Petkevičaitė-Bitė (1936), A. Petrauskaitė-Skrupskelienė (1930), D. Pinigis (2, 1935-1936), D. Pumputis (1944), B. Raila (2, 1931), A. Ranitas (4, 1939), B. Rutkauskas, Rutkūnas (4, 1935-1939), S. Santvaras (1927), V. Serbenta (1931), I. Severianinas [tikr. Lotarevas] (1940), V. Sirijos Gira (1945), I. Skrupskelis (3, 1929-1936), A. Statkienė-Radušytė (1944), A. Šilingas (1929), O. Šimaitė (17, apie 1934-1939), P. Šinkūnas (1934), V. Tarasonis (1944), S. Tijūnaitis (1935), J. Tysliava (7, 1926-1927), F. Treigys (1929), M. Vaitkus (6, 1934-1939), A. Valiukėnas (1940), A. Venclova (13, 1931-1939), E. Vilčinskaitė (41, apie 1928-1935 ir b.m.), J. Vosylienė-Ičkauskaitė (9, 1931-1934), S. Zobarskas (2, 1929, 1940), K. Zupka (Kecioris) (1931) ir kt.; Lietuvių rašytojų d-jos, Klaipėdos moterų "Globos" d-jos, TSRS rašytojų s-gos , "Meninkų metraščio", "Sakalo" b-vės ir kt. raštai S. Nėriai dėl kūrinių spausdinimo, bendradarbiavimo spaudoje ir kt. reikalais; sveikinimai, kvietimai.

A. Venclovos kalba prie S. Nėries karsto (1945), A. Abramavičiaus "Salomėjos Nėries kūrinių, išverstų į lenkų k., bibliografija" (apie 1946), V. Jocaičio "Didžioji poetės išmintis" ir "S. Nėries poezija ir Plechanovas" (1960, 1961), M. Jakelaitytės "Salomėjos Nėries bibliografija iki 1945 m. galo", J. Kazlauskaitės-Šliubauskienės "Salomėjos Nėries rankraštinis palikimas", dipl. darbas (1956), A. Miškinio "Pirmosios pažintys ir paskutiniai pasimatymai" (1946), K. Račkausko (Vairo) "Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos datos" (1954) ir "Salomėjos Nėries Archyvas Valstybinės respublikinės bibliotekos rankraštyne Kaune" (1954), B. Sruogos "SAlomėja Alpėse" (b.m.); Vilkaviškio ateitininkų kuopos mėn. šapirogr. laikr. "Ateities žiedai", 1921,b.Nr.; 1922, Nr.5, su S. Nėries eilėraščiais; recenzijų, atsiliepimų apie kūrybą spaudos iškarpos, atskirų eilėraščių vertimai į rusų, kinų, vengrų k. (1926-1945).

Nuotraukos (1924?-1955). S. Nėries portretinės, grupinės, buitinės, gimtųjų vietų, laidotuvių, mirties 10-mečio minėjimo ir antkapio paminklo atidengimo Kaune nuotraukos (per 160).

Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas, Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune (S. Nėries mem. muziejus Palemone).