Telefonas Klaustukas Sitemap

F 5 Bielinis Kipras

F 5, 251 s. vien., 1889-1942. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Kipras Bielinis (1883-1965), Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) veikėjas, visuomenininkas.
Priimta apie 1945 m.

Asmens dokumentai (1918-1937). Taupomoji knygelė (1918). “Darbo balso” įgaliojimas (1918), Lietuvos SDP XII suvažiavimo atstovo kortelė (1925), Lietuvos Seimo atstovo liudijimas, pažymėjimas (1923, 1926) ir kt.

Visuomeninė veikla (1919?-1937). Straipsniai iš Lietuvos socialdemokratų partijos veiklos, apie išleistą literatūrą, narius; atsiminimai apie LSDP, 1912-1923 m. laiškų, raštų (nuorašų) iš JAV Lietuvos SDP CK, “Socialdemokratui” ir “Kultūros” b-vei partijos reikalais byla; medžiaga iš LSDP organizacijų (Kauno, Mažeikių, Telšių, Viekšnių) veiklos; III Seimo LSDP frakcijos statutas ir 1926-1927 m. protokolai; LSDP CK ir frakcijos Seime 1919-1930 m. susirašinėjimo byla (su protarpiais). “Kultūros”, “Marginių”, “Naujienų”, “Naujausios gadynės” bendrovių, “Raidės” sp-vės pavieniai 1922-1941 m. dokumentai ir bylos.
K. Bielinio, S. Butkaus, V. Gailiūno, J. Kasparo, K. Mikalčiaus, J. Vidrinsko, A. Vitukyno ir kt. atsiminimai apie 1905-1907 m. Rusijos revoliucijos atgarsius Lietuvoje.

Korespondencija (1914-1940). K. Bielinio laiškas J.(?) Kačergiui (1924). Siuntėjai (1914-1940): S. Bakanas (2, 1926), P. Balčikonis (2, 1925), F. Bortkevičienė (1930), P. Bugailiškis (5, 1920-1927), P. Buknys (1923), B. Čyževskis ir T. Čyževskienė (6, 1923-1927), B. Jakubauskas (1924), J. Januškis (3, 1925-1928), J. (?) Kačergis (1924), S. Kairys (10, 1924-1938), B. Kalninis (1936), P. Kalninis (1937), J. Kirlys (1931), N. Matulis (1927), A. Mika (Adomas iš Rojaus) (6, 1920-1928), A. Mikelsonas (2, 1924-1925), V. Mikolaitis (1927), P. Miškinis (2, 1927), O. Pleirytė-Puidienė ir K. Puida (10, 1927-1931), A. Purėnas (2, 1922, 1930), P. Rimkus (3, 1936-1937), J. Rimša (3, 1924-1925), P. Ruseckas (1933), P. Skamarakas (2, 1923), S. Strazdas ir kt. (3, 1923), V. Šidiškis (1925), J. Švambarys (1925), K. Ūdra (2, 1921, 1924), S. Vaineikienė (3, 1926-1940), F. Valiukas (1917), S. Vitaitis (1922), J. Zaburas (1937), J. Žiurlys (1928), A. Žvironas (7, 1931-1937), anon. siuntėjai (1914-1938), Rygos 1905 m. d-jos “Piektais Gads”, LSDP ir jos organizacijų Lietuvoje, Latvijos SDP raštai K. Bieliniui; K. Bielinio susirašinėjimas su LSDP CK, “Socialdemokrato” redakcija dėl LSDP veiklos, jos istorijos, atsiminimų rašymo.

Kitų asmenų rankraščiai (1890-1942). A. Šliko atsiminimai apie knygnešį Jurgį Bielinį (1930), bermontininkų atsiminimai (1933-1934); S. Baltramaičio (2, 1890), A. Burbos (2, 1889), A. Gimbuto (1902) laiškai Martynui Jankui, E. Volterio – anon. adresatui (1891).

Nuotraukos (XIX a. pab. – 1942). K. Bielinio, LSDP ir jos kuopų, suvažiavimų, kitų visuomeninių įvykių, knygnešių J. Bielinio, K. Ūdros ir A. Ūdraitės nuotraukos (virš 100)

Kituose fonduose: L. Giros (F 7).