Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 7 Gira Liudas

F 7, 1095 s. vien., 1907-1946. Autografai, mašinraščiai, spausdiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų k.

Liudas Gira (1884-1946), rašytojas, poetas.

Fondo sudaryt. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. 1944 m. priimta iš pil. Budreikaitės (pagal K. Račkausko-Vairo “Iš atsiminimų ir užrašų” (F 60-40)), kiti šaltiniai neišaiškinti.

Kūryba (1937 ir b. m.). Keletas straipsnių apie to meto literatūrą, atskirus rašytojus (“Dovydas Koganas”, “Ką dabar rašo Vydūnas”, “Konstantinas Balmontas”, “Nikolajus Tichonovas” ir kt.), informacijos spaudai iš Lietuvos kultūrinio gyvenimo.

Korespondencija (1907-1937). Daugelis laiškų L. Girai, kaip buv. Knygų ir mokslo priemonių leidimo komisijos nariui. L. Giros laiškas V. Žadeikai (apie 1925). Siuntėjai (1907-1937): P. Abelkis (2, 1924), H. Adamsonas (1936), V. Adomėnas (1935), J. Aleksandriškis-Aistis (2, 1936), P. Aleškevičius (3,1925-1926), M. Algimontaitė (1928), V. Alseika (1935), B. Alver (7, 1936-1937), J. Ambrazevičius (1925), S. Antanaitis (1930), D. Arbeninas (2, 1924-1925), M. Arcimavičienė- Rudzinskaitė (1934), P. Aruma (Arumaa) (5, 1935-1936), V. Augustauskas (3, 1933), J. Avižonis (10, 1928-1934), P. Babickas (4, 1927-1930), V. Bacevičius (1929), K. Bajerčius (1936), J. Balčikonis (1933), V. Baleišis (3, 1935-1936), J. Baldauskas (1923), K. Balmontas (85, 1928-1934), A. Baluodis (1927), K. Baltrukonis (3, 1930-1931), J. Baltušis (1936), Z. Basovas (3, 1937), J. Bazilevičius (1936, A. Belas (tikr. B. Bugajevas) (1923), J. Bendorius (1922), V. Bičiūnas (6, 1918 ir b. m.), K. Bielinis (1931), J. Bieliūnas (6, 1921-1937), P. Bielskus (5, 1921-1926), S. Binkienė (1937), K. Binkis (4, 1921-1930), P. Biržys (1926), M. Biržiška (3, 1927-1928), V. Biržiška (7, 1921-1934), L. Bistras (1923), K. Boruta (2, 1936), J. Brazaitis (1933), B. Brazdžionis (2, 1930), A. Braziulis (9, 1926-1937), M.E. Brenšteinas (1934), S. Būdavas (4, 1930-1931), P. Būdvytis (2, 1924), P. Bugailiškis (3, 1922-1923), B. Buivydaitė (2, 1922-1923), Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (3, 1924-1925), V. Butleris (1935), A. Churginas (7, 1936-1937), P. Cibulskas (1937), J. Cicėnas (1935), P. Cvirka (b. m.), V. Čečėta (18, 1925-1936), K. Čibiras (2, 1936), S. Čiurlionienė (10, 1923-1935), S. Dabušis (16, 1926-1936), B. Dauguvietis (3, 1923), V. Dineika (15, 1924-1930), M. Dobužinskis (39, 1923-1937), P. Dogelis (6, 1923-1934), J. Dovydaitis (4, 1930-1934), L. Dovydėnas (2, 1936-1937), A. Dundzila (7, 1922-1930), J. Elisonas (4, 1931-1933), J. Eretas (3, 1921-1925), K. Ermanas (Ehrmann) (1937), O. Elsneris (26, 1920-1921), K. Freinbergas (15, 1922-1924), M. Fromas (1922), S. Gabaliauskas (2, 1926), J. Gabrys-Paršaitis (1920), J. Gaidamavičius (1930), J. Gailevičius (2, 1935-1937), V. Gaižutis (2, 1930), P. Galaunė, (3, 1923-1925), A. Galdikas (1921), P. Genys (1922), P. Giedravičius (3, 1928-1930), A. Giedraitis (6, 1923-1934), J. Girdvainis (1930), P. Glemžaitė (3, 1928), A. Graičiūnas (1937), J. Graičiūnas (3, 1928-1937), A. Gricius (1927), V. Grigaliūnas-Glovackis (8, 1919-1931), J. Grybas (1923), V. Grybas (1929), V. Grigas (1929), M. Grigonis (5, 1922-1936), J. Grinius (3, 1925-1926), J. Gruodis (5, 1921-1926), J. Grušas (1928), M. Gustaitis (6, 1925-1927), J. A. Herbačiauskas (6, 1924-1934), E. Hubelis (9, 1935-1936), K. Inčiūra (3, 1928-1930), P. Insoda (2, 1938), Nikodemas Ivanauskas (1929), C. Ivinskienė-Griniūtė (1927), S. Jablonskienė (45, 1909-1930), J. Jablonskis (3, 1921-1930), E. Jagomastas (2, 1931-1933), V. Jakševičius (3, 1923-1926), A. Jakštas-Dambrauskas (2, 1926-1934), P. Jakubėnas (3, 1923-1937), E. Jakužaitis (2, 1931, 1935), A. Janulaitis (1929), L. Janušytė (1932), J. Januškevičius (5, 1934-1936), K. Jasiukaitis (3, 1924-1925), A. Jasiūnas (2, 1937), V. Jocaitis (1924), Jovaras – J. Krikščiūnas (3, 1928-1929), P. Juodelis (2, 1935), P. Jurgėla (4, 1923-1933), A. Juška (1934), S. Kairys (1920), J. Kairiūkštienė (6, 1929-1937), V. Kairiūkštis (1935), A. Kalnius (1935), P. Kalpokas (1929), R. Kalpokas (1936), M. Karka (1922), J. Karnavičius (4, 1925-1926), P. Katelė (1931), M. Katkus (1921), K. Kaveckas (1935), S. Kelbauskas (1924), J. Keliuotis (2, 1924-1931), F. Kemešis (9, 1923-1928), V. Kemežys (1925), J. Kirklys (2, 1927, 1931), F. Kirša (8, 1914, 1920-1930), I. Kisinas (6, 1931-1935), A. Klimas (1935), K. Klimavičius (2, 1933-1934), P. Kondrotas (6, 1936), K. Korsakas (4, 1935-1937), V. Krėvė (76, 1907-1923), M. Krupavičius (4, 1920-1935), P. Kubertavičius (5, 1924-1925), J. Kučinskas (1935), V. Kuliešius (17, 1922-1936), L. Kuodys (4, 1921-1937), A. Kutkus (4, 1926-1937), Z. Kuzmickis (1933), I. Lapo (3, 1935-1936), A. Lastas (apie 1936), J. Lazauskas (2, 1931,1933), Lazdynų Pelėda – M. Lastauskienė (9, 1929-1933), Lazdynų Pelėda – S. Pšibiliauskienė (9, 1922-1924 ir b. m.), A. Liepsnonis (Kukanka) (2, 1929-1930), J. Lindė-Dobilas (b. m.), Maironis (b. m.), O. Maksimavičienė (3, 1935-1936), J. Marcinkevičius (2, 1931, 1937), K. Marma (1934), K. Masiliūnas (6, 1931-1935), J. Masiulis (2, 1936), K. Matjošaitis (1931), J. Matusas (2, 1930, 1935), B. Melngailis (7, 1924-1934), V. Mergelis (Mergell) (19, 1932-1935), A. Merkelis (7, 1930-1931), D. Mickaitė (57, 1925-1937), A. Mikalauskas (Girios Ąžuolas) (5, 1926-1934), V. Mykolaitis (Putinas) (6, 1920-1931), A. Milukas (1935), V. Misiūnas (5, 1931), A. Miškinis (1937), J. Miškinis (2, 1926, 1931), J. Murka (5, 1933-1936), V. Nagevičius (6, 1921-1933), J. Narijauskas (9, 1923-1934 ir b. m.), L. Natkevičius (1931), J. Naujalis (3, 1922), P. Naujokaitis (1922), S. Nėris (2, 1929, 1930), F. Neveravičius (2, 1936), G. Padovanis (4, 1926), J. Pajaujis (1920), J. Paleckis (b. m.), A. Paltanavičius (4, 1935 ir b. m.), J. Paukštelis (12, 1922-1937), K. Pažeraitė (4, 1935-1936), M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana) (2, 1921, 1928), P. Penkauskas (3, 1929-1930), K. Petrauskas (1933), M. Petrauskas (2, 1926), J. Petrėnas (10, 1924-1932), J. Petrulis, rašyt. (2, 1922 ir b. m.), S. Pilka (7, 1923-1928), O Pleirytė-Puidienė (2, 1933), A. Poška, Paškevičius (3, 1936), K. Prialgauskas (1925), V. Pryšmantas (1921), K. Puida (5, 1932-1934 ir b. m.), J. Purickis (2, 1920), K. Račkauskas (Vairas) (6, 1929-1945), M. Račkauskas (5, 1927-1935), H. Radauskas (3, 1936-1937), H. Radzikauskaitė (44, 1913-1914 ir b. m.), B. Raila (1923), A. Ranitas (110, 1935-1937), A. Raulinaitis (1930), V. Remeris (1933), O. Rymaitė (4, 1923-1924 ir b. m.), P. Rimša (1920), E. Roščina-Insarova (2, 1925), R. Rubinšteinas (1925), A. Rucevičius (25, 1918-1936), P. Rūkas (1935), P. Ruseckas (9, 1922-1934), A. Ružancovas (10 1923-1936), A. Salys (3, 1928), S. Santvaras (1925), J. Savickis (6, 1924-1936), R. Silvanderis (1924), V. Sirijos Gira (104, 1922-1937 ir b. m.), J. Siparis (3, 1925-1926), L. Skabeika (b. m.), I. Skrupskelis (1928), E. Skujaniekas (3, 1923-1924), B. Sruoga (7, 1921 ir b. m.), B. Stasiūnas (4, 1926-1933), V. Steponavičius (9, 1922-1935), J. Stikliorius (8, 1923-1928), K. Stiklius (1929), J. Stonys (2, 1936), J. Strazdas (4, 1924-1932), J. Strimaitis (13, 1918-1930 ir b. m.), S. Sužiedėlis (2, 1930), M. Šalčius (2, 1920, 1922), J. Šaltenis (17, 1931-1937), R. Šaltenis (1935), A. Šapoka (2, 1935, 1936), I. Šeinius (Jurkūnas) (10, 1923-1938), A. Šerėnas (3, 1922-1933), J. Šernas (2, 1918), A. Šimkus (1935), S. Šimkus (9, 1922-1936), P. Šinkūnas (1930), E. Šklėrius (5, 1928-1931), M. Šlapelienė (11, 1928-1935), A. Šlikas (2, 1931), A. Šmulkštys (2, 1921), J. Šumakovas (8, 1935-1936), T. Šuravinas (9, 1929-1934), J. Tallat-Kelpša (8, 1925-1926), J. Talmantas (2, 1923, 1925), I. Tamošaitis (2, 1923), V. Tamulaitis (Vytė Nemunėlis) (3, 1936), S. Tarvydas (1928), S. Tijūnaitis (1927), T. Tilvytis (1923), J. Tininis (1936), J. Tysliava (4, 1921-1935), F. Tuglas (3, 1935, 1937), V. Tumėnas (2, 1937), J. Urbšys (2, 1921, 1931), K. Vaičys (2, 1923), P. Vaičiūnas (6, 1922-1937), T. Vaičiūnienė (2, 1925), J. Vaidelys (6, 1926-1935), J. Vailokaitis (2, 1921, 1923), L. Vaineikis (2, 1924, 1931), A. Vaitiekaitis (3, 1933-1934), M. Vaitkus (3, 1923-1930), Vaižgantas (6, 1921-1927), A. Valaitis (40, 1923-1936), A. Vanagaitis (7, 1923-1930), J. Variakojis (1936), O. Vebermanas (2, 1937), J. Velmanas (2, 1935), A. Venclova ir E. Venclovienė (12, 1929-1936), Vydūnas (7, 1921-1937), J. Vienožinskis (1922), A. Vienuolis (5, 1931-1937), A. Vilkutaitis (1924), A. Vireliūnas (1923), H. Visnapu (7, 1935-1936), A. Vitkauskas (1933), F. Vitkauskas (2, 1930 ir b. m.), E. Volteris (5, 1923-1927), V. Zaunienė-Jonuškaitė (2, 1925-1926), D. Zaunius (2, 1925, 1934), S. Zaborskas (23, 1930-1936), P. Žadeikis (2, 1927-1929), E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė (5, 1923-1925), J. Žilevičius (5, 1924-1928), P. Žilinskas (2, 1926, 1933), K. Žirgulys (5, 1931-1934), S. Žižniauskas (5, 1931-1935), A. Žmuidzinavičius (1918), anon. ir kt. siuntėjai; studentų korporacijų, ateitininkų ir kt. organizacijų, draugijų raštai, kvietimai.
Žmonos B. Gabrienės laiškas Paulavičiui (1926) ir V. Krėvės (1927), V. Grigaliūno-Glovackio (1931) laiškai B. Gabrienei.

Kitų asmenų rankraščiai (1924-1937). Dauguma siųsti “Literatūros naujienų" redakcijai. K. Balmonto 1926-1929 m. eilėraščių pluoštelis ir keletas straipsnių (“Litovskije narodnije skazki”, Litovskije narodnije pesni o devuškach”, “O narodnoj pesni”, “Ob izučeniji litovskogo jazyka” ir kt.), A. Ivanovos (1930), F. Lebesko (Lebesque) (1928), S. Pernarovskio (1930) Laiškai K. Balmontui; K. Korsako, J.Paleckio, N. Tichonovo, A. Tuliko straipsniai, grožinė kūryba ir kt.
L. Giros laidotuvių (1946) nuotraukos.

Kituose fonduose: U. Babickaitės-Graičiūnienės (F 12), T. Balandos (F 115), V. Biržiškos (F. 32), M. Dobužinskio (F 30), “Literatūros naujienų” (F 6), S. Nėries (F 4), E. Volterio (F 17)

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Rankraščių skyrius; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus; Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.