Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 9 Krėvė Vincas /tikr. Mickevičius/

F 9, 261 s. vien., 1900-1972. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų, žydų k.

Fondo sudaryt. Vincas Krėvė [tik. V. Mickevičius] (1882-1954), rašytojas.
Priimta apie 1944-1945 m.

Biografinė medžiaga (1923-1972). Asmens pažymėjimas (1923), Vytauto Didžiojo un-to senato 1929 m. protkl. išrašas dėl V. Krėvės išvykos į slavistų kongresą Prahoje, 1940 m. rinkimų į TSRS Tautybių tarybą deputato lakštas, Vytauto Didžiojo un-to lit. garbės daktaro laipsnio suteikimo raštas (1932); sąskaitos, pakvitavimai (1927-1937); I. Vladimirovienės, J. Stankaičio atsiminimai apie V. Krėvę (1972).

Kūryba (1900-1936 ir b. m.). Apysaka “Gethsemano sode” (1936, autogr. ir mašinr.), misterija “Likimo keliais” (b. m., autogr.), apysaka “Priešingos jėgos” (b. m., autogr.), apsakymas “Raganius” (b. m., mašinr.), “Skirgaila” 4 v. drama ir jos fragm. (b. m., autogr. ir mašinr.), komedija “Žentas” (1908, autogr.), eil. rink. “Miraže” (1900-1909, autogr.), “Obląkanie” (b. m., autogr.), “Studya 1908” – medžiaga “Šarūnui” ir kt. veikalams (1908, autogr.), apsakymų fragm. “Azerstanas”, “Indas, kuriame karalius laiko… “ (b. m., mašinr., spaud. korekt.), “Liškiava, Perloja, Veisiejai”, 1918-1919 m. eil. frag.; straipsniai “Atsakymas į Balio Sruogos kritiką” (1936), “Atsakymas į J. Balio str. “Dzūkų tautosakos falsifikacijos” (1936); studija apie indoeuropiečių protėvynę; lenkų lit. užrašai.

Korespondencija (1910-1938 ir b. m.). Adresatai (1910-1937): J. Elisonas (1936), Maironis (1932), E. Volteris (1910). Siuntėjai (1920-1938): Š. Aizenaitė (1936), J. Bakšys (2, 1922), K. Balmontas (1931), J. Baltrušaitis, menot. (3, 1933), L. Boreiša (1933), K. Boruta (1933), J. Elisonas (1931), V. Gronskis (1930), V. Jocaitis (1936), I. Jonynas (1930), M. Katkus (6, 1931-1937), K. Korsakas (2, 1936), A. Lastas (1921), K. Pakštas (1931), J. Puzinas (1933), A. Salys (1934), V. Sezemanas (1933), P. Skardžius (2, 1930), B. Sruoga (1921), I. Šeinius (1921), V. Šilkarskis (1932), I. Tamošaitis (1932), P. Vaičiūnas (1920), K. Venclova (1935), T. Vidugiris (1921), Pranas Vitas (1937), V. Volungevičius (1934), E. Volteris (1936), V. Zubovas (1932) ir kt.; Lietuviškosios enciklopedijos red.,  A. Vireliūno paminklui statyti k-to, “Spaudos Fondo”, Švietimo m-jos Knygų leidimo k-jos ir kiti raštai V. Krėvei.

“Literatūros” žurn. (red. V. Krėvė) 1936 m. medžiaga – straipsniai, grož. kūriniai bei laiškai. Autoriai: S. Anglickis, J. Augustinavičius, K. Balmontas, J, Banaitis, A. Banevičius, H. Blazas, K. Boruta, M. Bulaka, J. Būtėnas, A. Churginas, S. Cieška, P. Cvirka, J. Girdvainis, J.A. Herbačiauskas, K. Jankauskas, K. Jakubėnas, V. Jocaitis, P. Juodelis, A. Kazanavičienė-Didžiulytė, K. Korsakas, J. Kruminas, A. Lastas, A. Liepsnonis, J. Liūdžius, P. Mikutaitis, S. Nėris, J. Savickis, K. Sideravičius, B. Sruoga, M. Tamašauskas, T. Tilvytis, J. Vaidelis, A. Venclova, S. Zobarskas, V. Žilionis, L. Žurauskas ir kt.

Kitų asmenų rankraščiai (1932-1937). Pluoštelis lietuvių liaudies tautosakos, užr. įvairių asmenų, M. Katkaus “Tautos genijus” (1936), M. Gorkio kūrybos vertimai, Lietuvių d-jos SSSR tautų kultūrai pažinti 1937 m. susirinkimo protkl. ir kt.


Nuotraukos (1937, 1967 ir b. m.). Mažametės įdukros G. Latonaitės, V. Krėvės laidotuvių ir gimtinės Subartonyse nuotraukos (dauguma perfotogr.).

Kituose fonduose: K. Bizausko (F 61), K. Būgos (F 22), L. Giros (F 7), L. Korsavino (F 56), J. Kirlio (F 46), “Literatūros naujienų” (F 6), J. Petrulio (F 127), J. Puzino (F 52), Z. Toliušio (F 66), J. Urbšio (F 15).

Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus.