Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 10 Boruta Kazys

F 10, 493 s. vien., 1908-1977. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Kazys Boruta (1905-1965), rašytojas.
Priimta 1948 m. iš K. Borutos, 1968 m. – iš E. Makariūnienės-Borutaitės, 1975 m. – iš A. Murzaitės, 1980 m. – iš A. Staniškio.

Biografinė medžiaga (1924-1977). Autobiografijos (1940 ir b. m.), Marijampolės mokytojų seminarijos atestatas (1925), Vienos un-to filos. fak. stud. liudijimas (1926), Lietuvių rašytojų d-jos (1935) ir Lietuvos rašytojų s-gos (1941) liudijimai, pažymėjimai, studijų ir vėlesni užrašai; A. Staniškio, J. Lukoševičiaus, M. Pautieniūtės-Banionienės, E. Sidaravičiūtės atsiminimai apie K. Borutą (1973-1977).

Kūryba (1923-1964). Poezija. “Etiudai” (1924, autogr.), “Eilės ir poemos” (1938, mašinr., spaud. korekt.), “Kryžių Lietuva” (1940, autogr., spaud. korekt.), “Poema apie berną” (1935, autogr.); įvairių metų atskiri eilėraščiai, poemos, jų fragm.: “Ant lygaus vieškelio”, “Ant plento”, “Ataka”, “Atmosfera”, “Dviese tarp milijonų”, “Lietuva”, “Mitingas”, “Paleistuvė”, “Saulėlaida”, “Septynetos vėtrų ataka”, “Sesulė”, “Saulė leidos vakare”, “Tamošius su kepure”, “Vėlų vakarą”, “Verk tylią raudą smuika”, “Žvaigždžių kaimas (poetui A. Venclovai)”, “Žvejas” ir kt. Proza. “Baltaragio malūnas”, apysaka ir jos variantai (1942), “Drumstas arimų vėjas”, apysaka ir jos fragm. (apie 1926-1930, autogr., mašinr.), “Kelionės į šiaurę (apie 1937-1938, autogr., mašinr.), “Mediniai stebuklai”, apysaka ir jos variantai (1930-1938, autogr., mašinr., spaud. korekt.), “Saulę ant pečių išėjo parnešti”, novelių romanas ir jo variantai (1925-1940, autogr., mašinr., spaud. korekt.); įvairių apysakų fragm., apsakymai: “Duobėtas vieškelis”, “Esate jūs žmonės”, “Giria kerta”, “Ligoninės riksmas”, “Margos dienos”, “Mokytojo Tylenio žalioji svajonė”, “Nepažįstama”, “Papieviai”, “Svetima moteris”, “Žandarai” ir kt., “Medeikonių kaimas”, scenos vaizdelis; feljetonai: “Dėdė”, “Gyveno sau ramiai ūkininkas”, “Kažkas niekšas”, “Lįsk į maišą ir užsirauk”, “Ponas Žodelis buvo gubernatoriaus lakėjus…”, “Zablockio muilas arba Literato uždarbiai” ir kt.; literatūros teorijos ir kritikos straipsniai, jų fragmentai: “Apie asmenybę ir poetą”, “Dėl literatūros kelių ir šunkelių”, “Pustrečio berno tragedija”, “Smulkios literatūriškos bėdos” straipsniai apie Žemaitę, V. Majakovskį, R. Rolaną, recenzijos, įžangos žodžiai vertimų knygose apie H. Ibseną (“Brandas”), E.M. Remarką (“Vakaruose nieko naujo”), V. Korolenka (“Giria ūžia”), A. Venclovą (“Beržai vėtroje”), A. Tolstojų, (“Petras Pirmasis”), Perlę Bak (“Sūnus”, 2-oji trilogijos dalis), pratarmė “Mediniams stebuklams” (1964); K. Borutos sudaryta Valdo Karoso darbų bibliografija (b. m.) ir kt.; vertimai. A. Diuma “Kin arba Vėjavaikis ir genijus” (b. m., apie 1933-1934), M. Gorkio “Sakalo giesmė” (b. m.), H. Ibseno “Brandas” (1937), “Lėlių namai” (1940-1941), “Dramatiška poema” (1936), I. Kachovskaitės “Atsiminimai” (1926), Klabundo (tikr. A. Henškė) “Kreidos ratas” (1935), latvių poeto A. Kurcijaus eilėraščiai (b. m., apie 1926-1930), N. Michailovskio “Kova dėl individualybės” (b. m., apie 1926), R. Rolano “Žanas Kristofas”, D. 1, (1946), A. Šreiderio “Kas yra tiesa (1927), N. Tichonovo “Baladė apie vinis”, (apie 1938), A. Tolstojaus “Petras Pirmasis” D. 1-2 (b. m., apie 1935-1936); sudaryti, redaguoti darbai: “Antano Vienažinskio dainos” (1943), lit. almanachas “Darbas”, kn. 1 (1932), kn. 2 (1933), almanacho red. sąskaitos, prenumeratorių sąrašai, spaudos iškarpos.

Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų sąjungos, Lietuvos jaunimo organizacijos “Draugas”, aušrininkų organizacijos narių medžiaga (1910-1974). Lietuvos Respublikos kariuomenės teismo 1934 m. kaltinamasis aktas (mašinr.) K. Borutai, K. Jakubėnui, J. Lukoševičiui, A. Vilčinskui, J. Butkevičiui, Onai Borutienei-Kazanskaitei, Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų sąjungos nariams dėl Sąjungos priešvalstybinės veiklos. Vlado Karosos (1896-1933), studento, socialistų maksimalistų veikėjo asmens dokumentai (1910-1932), straipsniai apie visuomenės vystymosi dėsnius, socialistų kovos idealus, individualizmo problemą ir kt., studijų paskaitų užrašai, išrašai (1916-1932?), keletas laiškų, nuotraukų; K. Borutos rengti V. Karosos “Raštai”, t. 1 (apie 1937).
Socialistų maksimalistų (K. Lukšos, M. Gudelio, O. Borutienės-Kazanzlaitės, Jono Lukoševičiaus, F. Saltono, M. Savinskaitės-Daukšienės ir kt.) korespondencija (fotokopijos iš Latvijos valst. cent. archyvo). Aušrininkės Agnės Murzaitės sudarytas straipsnių, atsiminimų rink. “Lietuvos socialistinės moksleivijos aušrininkų organizacijos istorijos bruožai” (1969, mašinr.); A. Murzaitės susirašinėjimas su aušrininkais, “Draugo” organizacijos nariais (M. Bajerčiene-Borutaite, A. Daukša, J. Galvydžiu, K. Jėčium, B. Kiaupa, K. Klimavičium, J. Laužiku, K. Lukša, M. Meškauskienė, V. Serbenta, A. Paliuku, V. Rubaževičium, T. Stoniu) dėl atsiminimų apie aušrininkus užrašymo, medžiagos rinkimo; J. Aukštikalnio, M. Čilvinaitės, M. Krygerio, K. Lukšo, J. Sondeckio, P. Šilinaitės ir kt. atsiminimai apie Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio, Vilniaus, Voronežo lietuvių aušrininkus; K. Jėčiaus atsiminimai apie “Draugo” organizacijos Kupiškio skyrių.
Pavieniai J. Lukoševičiaus, A. Paliuko, V. Montvilos ir kt. asmenų straipsniai, eilėraščiai (1932-1933).
Marijampolės “Aušrininkų” knygyno katalogas (1926); šapirogr. laikr. “Jaunasis Aušrininkas”, 1925, Nr. 9; laikr. “Mokinių draugas. Pirmasis Senapilės moksl. pirmeivių laikr.” 1908, Nr. 2-3, 6-10, 12-13 (mašinr., nuorašai).

Korespondencija (1921-1964). Adresatai (1927-1964): žmona O. Borutienė-Kazanskaitė (149 lap., 1927-1941), L. Gira (2, 1936), A. Grinas (2, 1951), Z. Kulmanova (8, 1957-1964), J. Lukoševičius (7, 1927-1930, kopijos), E. Makariūnienė-Borutaitė (36, 1942-1944), S. Maršakas (11, 1956-1963), S. Mar (1950, kopija), A. Murzaitė (2, 1963-1964, kopijos), V. Neištatas (3, 1940, kopijos), L. Ozerovas (11, 1958-1962, kopijos), K. Papečkys (1964), Juozas Petrulis, rašyt. (1961), R. Rolanas (1937), I. Sokolovas-Mikitovas (6, 1962-1963, kopijos), N. ir O. Strunkės (1937), O. Šimaitė (25, 1933-1965), M. Šuvalis (2, 1927, kopijos), M. Tankas (1963, kopija), B. Zaleskaja (2, 1963-1964, kopijos). Siuntėjai (1921-1964): M. Aronsonas (2, 1926-1927), O. Borutienė-Kazanskaitė (31, 1927-1936), J. Kruopas (1940), H. Lukauskaitė (7, 1942), E. Makariūnienė-Borutaitė (38, 1942-1944), S. Maršakas (5, 1956-1963, kopijos), A. Mikėnaitė (2, 1942-1943), P. Naujokaitis (1924), B. Raila (1932), P. Rogūza (1934), R. Rolanas (1937), O. ir N. Strunkės (9, 1937), O. Šimaitė K. Borutai ir O. Borutienei (12, 1933-1934, 1937), V. Vaupša (2, 1936-1937), A. Venclova (16, 1921-1938), A. Vilčinskas (3, 1925 ir b. m.), P. Vitas (1934), S. Zobarskas (1935), anon. siuntėjų laiškai, Lietuvių rašytojų d-jos ir kt. raštai; įvairūs kvietimai.

Šeimos rankraščiai (1893-1941). Žmonos O. Borutienės-Kazanskaitės asmens dokumentai (1893-1941): gimimo liudijimas, pasas, Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo (1934), profsąjungos (1940) liudijimai ir kt.; keletas vertimų, straipsnių; V. Biržiškos (apie 1933-1934), P. Dovydaičio (1933), O. Šimaitės (3, 1934-1937), anon. siuntėjų laiškai. Dukters E. Makariūnienės-Borutaitės laiškai E. Murzaitei (8, 1965-1971), rašyt. J. Petruliui (1965). Tėvo Kazimiero Borutos keletas asmens dokumentų (1911-1918).

Nuotraukos (1917-1941). Pavienės grupinės K. Borutos, šeimos, Marijampolės gimn. moksleivių, mokytojų seminarijos, aušrininkų, įvairių kitų asmenų nuotraukos (per 170).

Kituose fonduose: V. Biržiškos (F 32), M. Čilvinaitės (F 64), V. Krėvės (F 9), P. Glovacko (F 8), S. Nėries (F 4), K. Papečkio (F 118).

Kituose archyvuose: Lietuvos literatūros ir meno archyvas; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus.