Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 14 Urbšienė Marija /Mašiotaitė/

F 14, 723 s. vien., 1934-1960. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, latvių, rusų, anglų, prancūzų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Marija Urbšienė-Mašiotaitė (1895-1959), bibliografė, istorikė.

Priimta apie 1940 ar 1944-1945 m. iš Mašiotų ar Urbšių, 1976 m. - iš J. Urbšio.

Biografinė medžiaga (1904-1960). Rygos komercinės m-klos 1904-1909 m. pažymių knygelės, Rygos mergaičių gimn. pagyrimo raštas (1910), prancūzų k. kursų baigimo Paryžiuje diplomas (1929), diplomatinis pasas (1932), įvairūs pažymėjimai, liudijimai, sveikatos konsultacijos, kurortų knygelės, sąskaitos; dienoraštis (1928), atsiminimai apie Mašiotų šeimą "Prie žibalinės lempos" (1954-1955); J. Jablonskio lietuvių k. paskaitų užrašai (1919-1920), Maskvos Aukštųjų moterų kursų matematikos paskaitų (1915), prancūzų k. kursų Paryžiuje (1928-1929); Urbšių bibliotekos dvi kartotekos; šiek tiek medžiagos apie M. Urbšienę (1959-1960).

Bibliografinė, visuomeninė ir kita veikla (1924-1955). Straipsniai, medžiaga istorinėms studijoms (1927-1945). Straipsniai ir medžiaga studijai apie vokiečių kaizerinę okupaciją Lietuvoje 1915-1918 m., studija "Klaipėdos krašto istorijos paraštėje" ir paruošiamoji medžiaga, medžiaga K. Nezabitauskio-Zabičio ir V. Gadono biografijoms, kiti straipsniai, recenzijos, anotacijos, informacinės žinutės spaudai apie užsienio politikų, visuomenininkų bei rašytojų lituanistines knygas, straipsnius. Bibliografiniai darbai (b.m., apie 1924-1955). Prano Mašioto bibliografija, Mašiotų šeimos narių darbų bibliografinė kartoteka, kalbininko A. Mejė lyginamosios kalbotyros darbų, O. Milašiaus kūrybos ir medžiagos apie jį sąrašai. Lituanikos bibliografija ir jos paruošiamoji medžiaga nuo XVI a. iki 1940 m. (260 s. vien.), analizinės lituanistinės bibliografijos (raidės K-Ž) dalykų kartoteka, lietuvių rašytojų ir visuomenės veikėjų (raidės B-Ž) slapyvardžiai, surinkti M. Urbšienės ir V. Vaitekūno. Tematinės spaudos iškarpos apie 1938-1939 m. visuomeninius politinius įvykius Klaipėdos ir Vilniaus krašte bei kitos tematikos rinkiniai. Vertimai (1925-1937): T. Daugirdo "Kaunas vokiečių okupacijoje" (1915-1918) (versta apie 1936-1937 m.), P. Merime "Lokio", kai kurių Dž. Papinio novelių, S. Reinacho "laiškai į Zoė...", pasaulio tautų pasakų vertimai į lietuvių k.

Korespondencija (1922-1959). A d r e s a t a i (1924-1956): V. Biržiška (3, 1933 ir b.m.), S. Borščiakienė (1931), V. Čarneckis (1938), J. Jablonskis (1938), A. Janulaitis (14, 1931-1933), motina M. Mašiotienė (88, 1937-1941), A. Ružancovas (1931?), J. Urbšys (219, 1924-1939), A. Venclova (2, 1956) ir kt. S i u n t ė j a i (1922-1959): V. Auryla (3, 1957), M. Avietėnaitė (13, 1932-1940), M. Baltrušaitienė (1931), poetas J. Baltrušaitis (apie 1932), V. Bartuška (apie 1932), J. Benartis (Levinsonas) (6, 1931-1940), A. Birutienė-Čarneckaitė (16, 1922-1931?), V. Biržiška (2, 1931 ir apie 1927), Z. Blynas (1939), E. Borščakas (9, 1932-1933), F. Bortkevičienė (1931), S. Čiurlionienė (13, 1931-1939), P. Dielininkaitis (2, 1931-1933), Š. Diulongas (Dulong) (3, 1938-1939), P. Galaunė (10, 1931-1934), A. Galaunienė (1931), K. Gineitis (3, 1924), S. Girdvainis (27, 1923-1940), J. Grušas (1940), Z. Jablonskienė-Landsbergytė (4, 1927-1956), K. Jablonskis (apie 1927), A. Janulaitis (14, 1930-1932), I. Jonynas (1934), V.K. Jonynas (1933), J. Kairiūkštis (apie 1934, 1938), J. Kajeckas (3, 1932-1939), I. Karsavina (1929), R. Kerpauskaitė (9, 1924 ir b.m.), F. Kirša (4, 1924-1938), P. Klimas (12, 1927?-1940), M. Krokauskis (2, 1936-1937), V. Landsbergis-Žemkalnis (6, 1924-1938), P. Leonas (3, 1932-1934), J. Liūdžius ir P. Liūdžiuvienė-Baltrušaitytė (6, 1931-1959 ir b.m.), O. Malėjinaitė (2, 1931-1932), R. Martelis (6, 1931), D. Mašiotas (56, 1923-1939), J. Mašiotas (25, 1924- apie 1933), motina M. Mašiotienė (128, 1922-1933), O. Mašiotienė-Brazdauskaitė (8, 1933-1940), R. Melngailienė-Markelytė (6, 1923), L. Natkevičius (7, 1927?-1940), M. Nemeikšaitė (2, 1932, 1934), K. Prapuolenis (1931), J. Pronskus (Aklasmatė) (7, 1923-1924), J. Ragauskas (1957), P. Raulinaitis (2, 1938), M. Remeris (4, 1938-1940), F.R. Ristelhueberis (2, 1932), P. Ruseckas (1931), R. Sidzikauskienė-Sieniauskaitė (12, 1925-1939), B. Sruogienė (18, 1932-1938), A. Steponaitienė-Ambraziejūtė (8, 1934-1940), A. Steponaitis (1931), V. Steponaitis (37, 1930-1938), A. Šapoka (1935), J. Šaulys (4, 1931-1938), T. Šemeta (4, 1932-1939), A. Šimkus (1938), M. Šlapelienė (7, 1934), J. Tysliava (apie 1927), J. Tornau (1957), E. Turauskas (1931), Vaižgantas (1932), M. Valušienė (13, 1931-1938), A. Venclova (1956), Vydūnas (1934), V. Zaborskaitė (2, 1957-1958), V. Zaunienė-Jonuškaitė (2, 1923 ir b.m.), D. Zaunius (2, 1939), J. Žagrakalys (2, 1938) ir kt. laiškai; M. Urbšienės susirašinėjimas su Lietuvos TSR valst. grož. lit. l-kla, su Lietuvos TSR knygų rūmais ir kt. įstaigomis dėl P. Mašioto kūrinių leidimo, lituanistinės bibliografijos ir kt. reikalais.

Kitų asmenų, organizacijų medžiaga (1934-1958). E. Borščako straipsniai "Ukraina, Lietuva ir prancūzų diplomatija 1648-1657 metais", "Prancūzų mokslo misija Lietuvoje prieš 30 metų", V. Bacevičiaus "Vaidilutės" operos libreto vertimas, tarptautinės Rotary organizacijos klubo Kaune 1936-1937 m. biuleteniai, Kiprijono Nezabitausko-Zabičio laiškai Mokslo rėmimo draugijai Paryžiuje (1935-1937, fotokopijos), Vladimiro Gadono pora rankraščių (1837, fotokopijos), Dominyko Daubaro laiškai anon. adresatui (1834-1838, fotokopijos) ir kt.

Ikonografija (1926-1938). Pora M. Urbšienės-Mašiotaitės portretinių nuotraukų; keletas J. Urbšio, P. Mašioto, D. Mašioto ir kitų asmenų portretinių, grupinių nuotraukų; M. Urbšienės karpinių pluoštelis.

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), K. Bizausko (F 61), M. Čilvinaitės (F 64), M. Dobužinskio (F 30), L. Giros (F 7), Z. Ivinskio (F 29), P. Mašioto (F 13), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), J. Urbšio (F 15).