Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 15 Urbšys Juozas

F 15, 562 s. vien., 1866-1979. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, nuotraukos. Lietuvių, latvių, anglų, prancūzų, vokiečių k. Fondo sudaryt. Juozas Urbšys (1896-1991), Lietuvos Respublikos diplomatas, vertėjas.

Priimta apie 1940 ar 1944-1945 m. iš Urbšių ar Mašiotų, 1975 ir 1977 m. - iš J. Urbšio.

Biografinė medžiaga (1896-1955). Gimimo liudijimas, mokslo atestatai, pažymėjimai, pasai; užrašai, užrašų knygutės, fragm. dienoraščio užrašai, atsiminimai. Buities dokumentai, einamosios sąskaitos įv. užsienio šalių bankuose ir Lietuvoje (1915-1940). Tėvo Kazimiero Urbšio pora asmens dokumentų (1866, 1923).

Diplomatinė ir kita tarnybinė veikla (1919-1940). Diplomatinės tarnybos Lietuvos Respublikos pasiuntinybėje Latvijoje fragm. medžiaga, darbas "Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai". D.2. (1932-1933?), tarnybinės sąskaitos; medžiaga diplomatinei veiklai.

Kūryba (1912-1971). Grožinės kūrybos tekstai, kritikos straipsniai (1912-1958). Vertimai (1923?-1970): G. Diuhamelio "Salavino dienoraštis" (1929?), Moljero "Tartiufas" (1966), R. Rolano "Meilės ir mirties žaidimas" (1929-1930) ir kiti smulkesni vertimai. Literatūros ir meno tematikos spaudos iškarpos.

Korespondencija (1912-1979). A d r e s a t a i (1916-1956): M. Avietėnaitė (1934), I. Šeinius (apie 1933), žmona M. Urbšienė-Mašiotaitė (84, 1924-1938), Luisas Usė (Housset) (6, 1932-1933) ir kt. S i u n t ė j a i (1912-1979): S. Andrašūnas (1923-1924), M. Anysas (2, 1934 ir b.m.), M. Avietėnaitė (3, 1931-1948), V. Bacevičius (7, 1931-1932), G. Bacevičiūtė (1933), S. Bačkis (1937), K. Balmontas (1932), poetas J. Baltrušaitis (13, 1924-1933 ir b.m.), menot. J. Baltrušaitis (1925), B. Balutis (4, 1925-1940), V. Biržiška (2, 1922-1924), K. Bizauskas (4, 1938-1939), B.Blaveščiūnas (4, 1931-1932), N. Bruni-Balmont (2, 1967 ir b.m.), P. Bugailiškis (8, 1924-1926), A. Cekinis (Zecchini) (1934), V. Čarneckis (1939), S. Čiurlionienė (1935), J. Čiurlionytė (1960), P. DAilidė (3, 1931?-1939), Š. Diulongas (Dulong) (2, 1936, 1940), M. Dobužinskis (7, 1923-1940), B. Dvarionas ir A. Dvarionaitė (15, 1933-1973), A. Fosijonas (Fosillon) (1932), P. Galaunė (7, 1931-1932), A. Galdikas (1968), K. Gineitis (3, 1924-1935), S. Girdvainis (11, 1923-1940), A. Gravrogkas (1939), B. Grincevičiūtė (24, 1961-1979), V. Gustainis (21, 1939-1971), J.A.Herbačiauskas (8, 1923-1934), Z. Ivinskis (3, 1938-1940), V. Jonuška (2, 1923), J. Jurginis (1965), J. Kajeckas (2, 1939), J. Keliuotis (1931), F. Kirša (34, 1922-1934), P. Klimas (10, 1933-1963), V. Landsbergis-Žemkalnis (1924), S. Lozoraitis (9, 1924-1940), D. Mašiotas (6, 1932-1933), P. Mažylis (1925), O. Milašius (4, 1931), V. Mykolaitis (Putinas) (3, 1957-1959), E. Mykolaitienė-Kvedaraitė (1968), J. Pajaujis (3, 1923-1924), K. Pakštas (3, 1938-1939), J. Paleckis (1967), K. Petrauskas (2, 1922-1926?), J. Pronskus (25, 1923-1925 ir b.m.), A. Raulinaitis (1933), M. Remeris (1938), J. Rimantas (5, 1964-1967), A. Ružancovas (3, 1926-1940), J. Savickis (1939), V. Sidzikauskas (1922), A. Silveras (1969), E. Sklerienė (39, 1958-1978), B. Sruoga (12, 1923-1925), A. Steponaitienė-Ambraziejūtė (24, 1939-1975), A. Steponaitis (3, 1930-1932), V. Steponaitis (51, 1923-1958), J. Strimaitis (1933), M. Šadurnas (1938), H. Šambonas (Chambon) (1934), J. Šaulys (1932, 1939), M. Šikšnys (2, 1958-1959), S. Šilingas (34, 1955-1962), O. Šimaitė (399, 1959-1969), S. Šimkus (6, 1925-1940), L. Tenjeras (Tesnier) (4, 1932-1934), J. Tysliava (1932), E. Turauskas (1939), L. Usė (Housset) (10, 1973-1977), Vaižgantas (1932), P. Žilionis (1934), K. Žirgulys (1932), A. Žmuidzinavičius (2, 1960, 1965), kt. asmenų, giminių laiškai; įv. užsienio valstybių pasiuntinybių kvietimai, padėkos už pakvietimus J. Urbšio susirašinėjimas su Dortmundo ir jo apylinkių lietuvių d-ja (1923-1925), su redakcijomis, leidyklomis dėl vertimų ir kt. reikalais (1932-1971).

Kitų asmenų rankraščiai (1916-1969). V. Krėvės drama "Nemirtingieji. Senaisiais takais" (b.m., autogr.), kaizerinės Vokietijos valdžios Lietuvoje Saldutiškio taikos teismo keletas bylų gyventojų civilinės būklės reikalais, civilinės būklės aktų įrašų suvestinės žinios ir kt. (1916-1918); O. Šimaitės laiškai V. Kauneckui (259, 1958-1969), J. Smolskytei (2, 1969 ir b.m.).

Ikonografija (1915?-1940). J. Urbšio portretinės, šeimos, giminių buitinės, diplomatinių tarnybų nuotraukos (per 100), užsienio šalių miestų, muziejų, istorinių asmenybių atvirukų rinkinys (per 700) ir kt.

Kituose fonduose:U. Babickaitės (F 12), T. Balandos (F 115), K. Bizausko (F 61), M. Dobužinskio (F 30), L. Giros (F 7), Z. Ivinskio (F 29), P. Mašioto (F 13), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14).