Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 18 Lazdynų Pelėda /tikr. Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė/

F 18, 443 s. vien., 1592-1957. Autografai, mašinraščiai, dok. originalai, nuorašai, išrašai. Lietuvių, lenkų, rusų, sen. slavų k.

Fondo sudaryt. Lazdynų Pelėda [tikr. Sofija Pšibiliauskienė-Ivanauskaitė (1867-1926) ir Marija Lastauskienė-Ivanauskaitė (1872-1957), rašytojos.
Priimta 1947 m. iš M. Lastauskienės dukters O. Glovackienės-Lastauskaitės ir 1957 m. – iš S. Matulienės-Lastauskaitės, A. Žirgulio, A. Beresnevičienės- Kontautaitės.

Kūryba (1928-1935 ir b. m.). S. Pšibiliauskienės romano “Klaida” ir apysakos “Kaliniai” fragm. (b. m., autogr.); M. Lastauskienės apsakymų rinkinys storame sąs. (b. m., autogr.): “Jo paslaptis”, “Į šviesą”, “Aš motina”, “Skunda”, “Kad aš galėčuo taip iš aukšta pažiūrėti…”, “Balti šešėliai”, “Endrėjus jautesi nepaprastai linksmas…”, “Mūsų vaikas”, “Atminimai”, “Netikietumas”, “Iš cykla “Karas” fragmentai”, “Isipildi svajones Jana Vaivada”, “Raudoni kiemienai” ir kt.: apysakų fragm., apsakymai stor. sąs. (b. m., autogr.): “Klaida”, “Užburtame dvare”, “Su Dieva pagialbu”, “Iki laika”, “Vielava”, “Mano vaikas”, “Praeities šmėklos”; atskiri kūriniai: “Žabangose”, 4 v. drama, “Praeities šmėklos” (1934-1935, mašinr.), apsakymai “Matisiam ar ne atveplosi kita sekmadieni…”, “Žvejo duktė” ir fragmentai.

Korespondencija (1923-1944?). S. Pšibiliauskienės laiškas Vaižgantui (1923) ir anon. adresatui (b. m.); M. Lastauskienės laiškai A. Beresnevičienei-Kontautaitei (7, b. m., apie 1943-1944), anon. adresatui (b. m.); B. Gužausko (1926), J. Narmonto (1924) laiškai M. Lastauskienei.
L. Stankaičio prisiminimai apie S. Pšibiliauskienę (1926); S. Matulienės-Lastauskaitės prisiminimai apie seseris rašytojas “Praeitį prisiminus” (1957), O. Glovackienės-Lastauskaitės – “Marija Lastauskienė-II Lazdynų Pelėda” (1957).

Šeimos, giminės rankraščiai (1592-1910). Nikodemas Ivanauskas (1848-1931), rašytojų tėvas, literatas, dailininkas. Kūryba (XIX a. pab. – 1910). “Ze wspomnien starca” (b. m., autogr.), “Kasztelanie”, eil. poema (XIX a. pab., autogr.), “Labędzia piesn ostatniego z Ostojow”, poema (b. m., autogr.), “Szalency”, drama (1910, autogr.), “Dworek pod lipami” (b. m., spaud. iškarpos), ir “Strzaly i pudla” (1902, spaud. iškarpos), romanai, E. Ožečkienės laiškai N. Ivanauskui (5, 1886-1889).
Ivanauskų giminės istoriniai aktai, dokumentai (1592-1862). Meškių, Jurgelaičių, Šušlaukio, Dirvėnų vls., Šiaulių apskr. savininkų ir žemės priklausomybės kaitos dokumentai, paskiri Adomo Stanislovo, Jono, Karolio, Ksavero Ivanauskų ir kitų asmenų teismų bylų su Vaitkevičiais, Daujotais, Godlevskiais dėl Meškių, Paragių dvarų žemės ribų, ūkių įkeitimo ir kiti aktai, teismų dekretai, malonės prašymai, sutartys, mokesčių kvitai, Meškių dvaro 1796 ir 1824 m. inventoriai; negausi Ivanauskų korespondencija (1825-1847).

M. Lastauskienės šeimos nuotrauka (1929).

Kituose fonduose: L. Giros (F 9), J. Keliuočio (F 31).
Kituose archyvuose: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (atskiro fondo nėra); Maironio lietuvių literatūros muziejus.