Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 28 Lietuvių emigrantų rankraščiai

F28, 553 saug. vnt., 1911-2009. Autografai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščio kopijos, spaudiniai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais, autografų, mašinraščių ir spaudinių ksero kopijos. Lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų k.
Fondo sudarytojas – Retų knygų ir rankraščių skyrius. Dokumentai gauti iš įvairių šaltinių.
Dokumentų fondas sutvarkytas 2013 m.
Fondo stovis geras.
Fondo sudėtis:
1. JAV visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo Juozo Oto Širvydo dokumentai (1916-1937):  Juozo Oto Širvydo atsiminimai (1937 ir b.m.), korespondencija Juozui Otui Širvydui - siuntėjai: Romualdas Adžgauskas, Antanas Kvedaras, Chodkevičius-Katkus, Mikas Ptrauskas, Henrikas Rabinavičius, Pranas Rimkus, Leonas Vitkauskas ir kt.. Povilo Dogelio prisiminimai apie Juozą Otą Širvydą (1937).
2. Spaudos darbuotojo, politiko Romualdo Adžgausko dokumentai (1917-1922): Romualdo Adžgausko laiškai Stasiui E. Vitaičiui, laikraščio „Vienybė“ redakcijai. Laiškai Romualdui Adžgauskui: siuntėjai - Steponas Biežis, Stasys E. Vitaitis, F.P. Bradchulio, Andrius L. Graičiūnas, Juozas Jonas Hertmanovičius, Kazys S. Karpavičius, Jonas Kerdiejus, Pijus Norkus, Juozas Sagevičius.
3. Rašytojo, fotografo Jurgio Vinco Janavičiaus ir jo šeimos korespondencija (1948-1999): Jurgio Vinco Janavičiaus korespondencija: adresatai – Vincentas Gadomskis, Ona Poškienė-Lukauskaitė, Elena Petrauskienė, A. Šeikys, Kęstutis Valiūnas, Gintautas Vėžys; siuntėjai – Vladas Čirvydas, Gytis Danta, Vincentas Gadomskis, Elena Gaputytė, Nina ir Aleksandras Gasiūnai, Vladas Jakutis, Sofija Jasaitienė, Domas Jasaitis, Elena Jasaitytė-Valiūnienė, Juozas Almis Jūragis, Kazys Kemežys, Zofija Kirlienė, Sofija Kripaitė, Petras Ličys, Ona Lukauskaitė-Poškienė, Petras Pakarklis, Algimantas Paltarokas, Vincas Petraitis, Elena Petrauskienė, Viktoras Simankevičius, Aldona Sklėriūtė-Raulinaitienė, Henrikas Šalkauskas, Ona Šalkauskienė, A. Šeikys, Lidija Šimkutė-Pocienė, Nina Truchanaitė-Kantvilienė, Juozas Kęstutis Valiūnas, Gintautas Vėžys, Stepas Zobarskas, Bronius Zumeris, Irena Žvinklevičienė. Marijos Matulionytės-Janavičienės korespondencija: siuntėjai – Nina Gasiūnienė, Aleksandras Gasiūnas, Sofija Jasaitytė, Domas Jasiūnas, Sofija Kripaitė, Ona Lukauskaitė-Poškienė, Alina Kuprevičiūtė-Sklėrienė, Aldona Sklėriūtė-Raulinaitienė, Apemija Tutinienė. Marijos ir Vytauto Janavičių, Aleksandro Gasiūno, Sofijos Kripaitės nuotraukos. Onos Lukauskaitės-Poškienės apsakymas „Skruzdėlynas“.
4. JAV lietuvių visuomenės veikėjos, Čikagos komiteto Lietuvos našlaičiams šelpti pirmininkės Katarinos Katkevičienės korespondencija (1922-1955): Visuomenės veikėjos, gydytojos-odontologės Domicelės Sleževičienės laiškai JAV lietuvių visuomenės veikėjai Katarinai Katkevičienei. Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti,  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyriausiosios valdybos ir Lietuvių moterų globos komiteto susirašinėjimas su Čikagos komiteto Lietuvos našlaičiams šelpti pirmininke Katarina Katkevičiene. Taip pat yra pinigų priėmimo kvitai.
5. Architekto Edmundo Arbo (Arbačiausko) dokumentai (1920-2003): Edmundo Arbačiausko biografija (2002 m.), atsiminimai apie Kęstutėnų veiklą, Edmundo Arbo-Arbačiausko paskelbtų straipsnių spaudoje, architektūrinių projektų, paveikslų, šaržų sąrašai (1999 m.), ir kt. dokumentai.
6. JAV lietuvio Pauliaus Leono dokumentai (1929-1998): autobiografija (1998 m.); straipsnis „To save America : A European immigrant sees lurking perils of inflation and crime - and gives his uncompromising prescription how to save America from going under“ bei kitų Pauliaus Leono straipsnių iškarpos iš JAV periodinių leidinių; knygos („To be or not to be : An appeal and a warning“) apie Sovietų Sąjungos nusikaltimus Lietuvoje, politiką užsienio šalių atžvilgiu, komunizmo pavojus ir kt. mašinraštis; JAV prezidento Ronaldo Reigano laiškas Pauliui Leonui; JAV visuomeninės organizacijos National Right to Work Legal Defense Foundation diplomai ir pažymėjimai išduoti Pauliui Leonui; Pauliaus Leono portretinės bei Reginos ir Tomo Leonavičių kelionės ir sutikimo Čikagoje nuotraukos; kt. dok.
7. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių pavieniai dokumentai (1911-2006): sutarties dėl Amerikos lietuvių visuotinio Seimo sušaukimo ir bendros rezoliucijos rankraštinis nuorašas; JAV Naujojo Džersio valstijos lietuvių suvažiavimo rezoliucijos tekstas; JAV gyvenančių lietuvių adresai; straipsnis apie notarą, vertėją, visuomenės veikėją Vincą Ambrozevičių iš laikraščio „Vienybė“; Lietuvių inžinierių sąjungos užsienyje (LISU) centro valdybos informacinis biuletenis Nr. 3; įvairių asmenų atvirlaiškiai Lietuvos konsului Čikagoje (JAV) P. Daužvardžiui bei jo žmonai; „Aušros“ stovyklos laikraštėlis „Žiežirbos“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo organizatorių atviras laiškas kunigams; Los Angeles (JAV) jaunių ateitininkų stovyklos ir kitų ateitininkų organizacijų nuotraukos; pedagogės, istorikės Alicijos M. Rugytės korespondencija (5 lšk.); Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (PLIAS) , Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) 12-ojo suvažiavimo dokumentai; rašytojos Alės Rūtos įvairi kūryba; Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) paskiri dokumentai; American Frieds of Anti-Bolshevik Bloc of Nations kongreso rezoliucija 40-oms  Antrojo pasaulinio karo metinėms; Pasaulio lietuvių centro pirmininko Aleksandro Rimo Domanskio laiškas lietuviams, prašant  finansinės paramos; literato Tito Antanaičio laiškas apie Čikagos humoro ir satyros grupę "Antras kaimas"; Lithuanian Resource Center paruoštos laidų apie 1991 sausio 13 d. įvykius stenogramos; JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos dokumentai susiję su 1991 m. įvykiais Lietuvoje; Amerikos lietuvių tarybos, JAV lietuvių jaunimo sąjungos atsišaukimai į lietuvius; literatūros tyrinėtojo, filosofo prof. J. Ereto laiškai A. Liepinaičiui (13 lšk.); poeto Bernardo Brazdžionio laiškas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kolektyvui; JAV lietuvės Martos P. Janulis trumpi biografijos faktai; antrosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės atskaitinis pranešimas; Lietuvių radio forumo informacijos; Amerikos Lietuvių Tarybos 34-ojo suvažiavimo darbotvarkė ir iždininko Juozo Skorubsko ataskaita; tautodailininko Viktoro Liaukaus darbų fotonuotraukos su aprašymais, portretinės nuotraukos, straipsnių apie tautodailininką kopijos;  Kretingos rajono Karolio Požėlos vardo kolūkio nuotraukų albumas skirtas Amerikos lietuviams; kt. dok.
7.1 JAV lietuvės Amelijos Juškevičienės fotografijos (1957-1990): JAV lietuvės Amelijos Juškevičienės vizitų Lietuvoje ir kitos nuotraukos; nuotraukų albumas JAV lietuvei A. Juškevičienei; Jokūbo J. Stuko laiškai JAV lietuvei A. Juškevičienei.
8. Pavieniai dokumentai (1923-1999): D-L.K. Kęstučio skautų draugovės neperiodinis laikraštis „Laužų atošvaistės“; kunigo Vaclovo Šarkos korespondencija (5 lšk.), The Baltic Committee in Scandinavia (Baltiska kommittén) dokumentai; Aleksandro Kanvilo memuarai; Švento Tėvo Pamokslas Švenčiant šešių šimtų metų Lietuvos Krikšto sukaktį ir Dievo Tarno Jurgio Matulaičio beatifikaciją; Rūtos Jaruševičiūtės-Graužinienės mokykliniai užrašai; poetės Lidijos Šimkutės-Pocienės laiškai draugei Danutei Bertašiūtei-Binkis; Rumunijos Raudonojo kryžiaus laiškas dr. Jonui Šliūpui; Kanados lietuvių bendruomenės jubiliejinio leidinio redakcinės kolegijos pranešimas spaudai;  Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus iš numirusių prisikėlimo parapijos (Torontas, Kanada) biuletenis Nr. 34; Vasario 16-osios gimnazijos mokytojų ir rėmėjų nuotraukos; lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos ir jos kuratorijos statutai; kt. dok.
9. Didžiosios Britanijos lietuvių organizacijų dokumentai (1948-1996): tarptautinio skautų ženklo programa; imigranto registracijos knygelė išduota Kostui Matulioniui; lietuvių, latvių, estų visuomeninių organizacijų atsišaukimas į Didž. Britanijos gyventojus ir Vyriausybę; nenustatyto asmens (slap. Pobuvių Dalyvis) laiškas „Europos lietuvio“ redakcijai apie Anglijoje gyvenusių lietuvių soc. klubo veiklą; „Features and news from behind the iron curtain“: informacinis biuletenis; estų, latvių, lietuvių emigrantų manifestas minint Sovietų Sąjungos okupacijos metines; Britų pagalbos pabėgėliams tarybos (The British council for aid to refugees) metinis raportas ir socialinio projekto skirto vyresnio amžiaus pabėgėliams aprašymas; Lietuvių skautų sąjungos sveikinimo raštas Lietuvos atstovui V. Balickui; Lietuvos - Didžiosios Britanijos draugijos įstatai; Lietuvių klubo dokumentai: įvairių asmenų prašymai tapti Lietuvių klubo nariais; Lietuvių Klubo Komiteto Protokolų Knyga; Lietuvių klubo korespondencija (12); Lietuvių klubo ir Lietuvių namų susirašinėjimas su Didž. Britanijos Kompozitorių, muzikos autorių ir leidėjų asociacija (Association of composers, authors and publishers of music) (29); Didž. Britanijos sostinės Londono policijos komisaro raštai Lietuvių klubui; ir kt. dok. Lietuvių namų akcinės bendrovės dokumentai: Lietuvių namų akcinės bendrovės ir įvairių jos akcininkų susirašinėjimas dėl paskolų bendrovei (31); įvairių asmenų pasižadėjimai paskolinti pinigų Lietuvių namų akcinei bendrovei (24), Lietuvių namų [akcinės] bendrovės valdybos atviras laiškas Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos skyrių valdyboms; JAV lietuvio, visuomenės veikėjo Broniaus Kazio Balučio susirašinėjimas su Lietuvių namų akcine bendrove; Lietuvių namų akcinės bendrovės valdybos laiškai akcininkams; ir kt. dok. Didž. Britanijos lietuvių sąjungos dokumentai: Lietuvių skautų sąjungos Anglijos ir Vokietijos rajonų skautų laiškai Didž. Britanijos lietuvių sąjungos valdybai ir Lietuvių namų direktoriui; lietuvių klubų ženkliukai, jų pavyzdžiai; oficialiųjų klubo licencijos kai kurių pastraipų vertimas bei nuorašai; Lietuvių socialinio klubo laiškai Didž. Britanijos lietuvių sąjungos Centro valdybai (3); D. Britanijos Lietuvių S-gos Tarybos Pranešimas ir Valdybos Aplinkraštis (1959); Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 12-to metinio suvažiavimo Londone, Lietuvių namuose, dienotvarkė; Didž. Britanijos lietuvių sąjungos susirašinėjimas su Britų pagalbos pabėgėliams taryba (British council for aid to refugees)(18);  Didž. Britanijos lietuvių sąjungos 40-ojo suvažiavimo programa, sveikinimo laiškai, protokolo juodraštis ir protokolo kopija; D. Britanijos lietuvių sąjungos įstatai; DBLS suvažiavimo tvarkos taisyklės; kt. dok.
9.1 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio viešnagės Didžiojoje Britanijoje dokumentai: Didž. Britanijos lietuvių sąjungos Politinių reikalų koordinatoriaus Romo Kinkos laiškas LR Aukščiausios Tarybos pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui (3); Aukščiausios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio viešnagės Londone (Didžioji Britanija) dienotvarkės juodraščiai ir kiti paruošiamieji dokumentai; kalba Didžiosios Britanijos Lordų rūmuose; laiškai Didžiosios Britanijos ministrei pirmininkei Margaret Thatcher; viešnagės Didžiosios Britanijos sostinėje Londone nuotraukos; politikės Laimos Andrikienės bei visuomenininko Alkio Jaro, vertėjo, visuomenininko Romo Kinkos susirašinėjimas (2);  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio patarėjų Ramūno Bagdono ir Dariaus Sužiedėlio susirašinėjimas (2); vertėjos Ritos Dapkutės laiškas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui (5); naujienų agentūros ELTA korespondento Rolando Baryso ir dienraščio "Lietuvos rytas" korespondento Vido Rachlevičiaus pranešimai apie LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio vizitą Didžiojoje Britanijoje; Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos primininko prof. Vytauto Landsbergio ir jo žmonos pianistės Gražinos Bučytės-Landsbergienės biografijos; ir kt. dok.
10. Prancūzijos lietuvių bendruomenės dokumentai (1939-2009): bibliotekininkės Onos Šimaitės laiškų žydų rašytojui Icchakui Merui kopijos (35); dailininko, grafiko Žibunto Mikšio (1), kalbininko Juliaus Greimo (3) laiškai Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos kolektyvui; vakaro, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui, programa;  dailininko, grafiko Žibunto Mikšio įrištas grafikos darbų reprodukcijų albumėlis „Mano grafiška jaunystė“, vaikystės prisiminimai siųsti Silvijai Vėlavičienei „Mamos kambarys“; Lietuvių katalikų misijos Prancūzijoje informaciniai biuleteniai ir kt. dokumentai; Prancūzijos lietuvių bendruomenės kvietimai į Vasario 16-osios dienos minėjimus ir kitus bendruomenės renginius; vyskupo Juozo Matulaičio-Labuko interviu nuorašas iš Prancūzijos leidinio "L'Humanité"; Prancūzijos lietuvių katalikų misijos kvietimai į įvairius renginius; Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos pirmininko R[ičardo] Bačkio laiškas dailininkui Žibuntui Mikšiui;  kunigo J[ono] Petrošiaus laiškas Prancūzijos lietuvių bendruomenės nariams; Prancūzijos lietuvių bendruomenės informaciniai biuleteniai, pranešimai lietuvių bendruomenei; straipsnių apie Lietuvą, jos istoriją, politikos aktualijas, žymius žmones iškarpos iš įvairių Prancūzijos laikraščių ir Lietuvių informacijos centro pranešimai; lietuvių kilmės Prancūzijos jaunimo biuletenis „Vytis“ (Nr. 1, 2, 3-4); Prancūzijos ir Baltijos šalių solidarumo laiškas emigrantams iš Lietuvos, Latvijos, Estijos gyvenantiems Prancūzijoje; ir kt. dok.
11. Australijos lietuvio Renoldo Čėsnos dokumentai (1945-2001): R. Čėsnos skautų dienoraštis, vestas Pabaltiečių D.P. stovykloje, anglų zonoje Vokietijoje; dienoraštis-atsiminimai „Kelionė į Australiją“;  Renoldo Čėsnos atsiminimai apie "Snowy Mountains" tunelio kasybą, jubiliejinius renginius ir kt. dokumentai;  įvairūs dokumentai susiję su "Snowy Mountains" statybų penkiasdešimtmečio minėjimu; Renoldo Čėsnos laiškai Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotojai Silvijai Vėlavičienei;
12. Rašytojo Anatolijaus Kairio prozos rinkinys (1980-1988): romanų „Under the sword of Damocles“, „Garbės svečias / Epigonai“, „Viena širdis“, „Nemarioji giesmė“ mašinraščiai;  pjesių rinkinys „Dvylika“.
13. „Kario“ žurnalo redaktoriaus Balio Raugo korespondencija (1985-1993): "Kario" žurnalo red. Balio Raugo korespondencija, susirašinėjimas su Lietuvos karių veteranų sąjungos "Ramovė" centrine valdyba (3), inžinieriumi Vyt. J. Šliūpu (3), publicistu, skautų veikėju Petru Jurgėla (4); rašytojos Alės Rūtos (4) ir "Draugo" redaktoriaus Broniaus Kviklio (3) laiškai Baliui Raugui.
14. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos buvusios Lituanikos skyriaus vedėjos Silvijos Vėlavičienės korespondencija (1990-1996):  rašytojo, žurnalisto Algirdo Gustačio (6), dramaturgo istoriko dr. Kosto Ostrausko (6), JAV istoriko Alfredo Senn (2), rašytojo, žurnalisto Kazimiero Barėno (7), rašytojo, poeto Tomo Venslovos (3) ir kt. asmenų laiškai Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos buvusiai darbuotojai Silvijai Vėlavičienei.
15. Sporto žurnalisto, visuomenininko Sigito Krašausko dokumentai (1938-2001): projektas II Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui; kvietimas dalyvauti IV-osios JAV ir Kanados lietuvių mokytojų studijų savaitės renginiuose, studijų savaitės programa bei atsiliepimai apie įvykusius renginius; visuomenės veikėjo Vytauto Kamanto susirašinėjimas su sporto žurnalistu Sigitu Krašausku; Šiaurės Amerikos Baltijos šalių imigrantų sporto žaidynių čempionato dalyvių , jų pasiektų rezultatų sąrašai; Sigito Krašausko ir Jono Algio Rugienio pranešimų, skaitytų IV-osios JAV ir Kanados lietuvių mokytojų studijų savaitės metu, tekstai; pranešimo apie Lietuvių skaučių seseriją tekstas; Lietuvių sporto klubo „Vytis“ krepšinio stovyklos dokumentai; Čikagos lietuvių golfo klubo dokumentai; buvusio krepšininko Alfonso Andrulio laiškai draugui Mamertui Daliūnui (5), laikraščio „Lietuvos sportas“ vyr. redaktoriui Broniui Čekanauskui (3), sporto žurnalistui Sigitui Krašauskui (2), sporto žurnalistei Irenai Regienei (2); Kanados sporto darbuotojų ir klubų pirmininkų laiškas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentui Artūrui Poviliūnui; įvairių asmenų korespondencija susijusi su sporto skyriaus savaitraštyje „Tėviškės žiburiai“ panaikinimu (7); dailininko Juozo Pečylos piešti krepšininko Prano Lubino ir skautų vadovo Prano Žižmaro šaržai;
15.1 Sporto žurnalisto Sigito Krašausko straipsnių rinkiniai (1949-2001):  Sporto žurnalisto Sigito Krašausko straipsnių, spausdintų laikraščiuose „Tėviškės žiburiai“ (8), „Draugas“ (6), „Dirva“ ir kt. iškarpų rinkiniai.
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos dokumentai (1964-1995): Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Fizinio auklėjimo ir sporto komiteto ir Revizijos komisijos rinkimų nuostatai; Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Garbės teismo korespondencija (7); Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Centro valdybos pranešimai spaudai bei sąjungos nariams (27); Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos visuotinio suvažiavimo protokolas (1970); Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Golfo komiteto pranešimai sąjungos nariams (6); įvairių organizacijų laiškai Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkui Sigitui Krašauskui (7);  Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos atstovų metinio suvažiavimo darbotvarkė ir protokolas (1971); Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Centro valdybos ir Revizijos komisijos rinkimų nuostatų ištrauka ir rinkimų anketa; Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro valdybos susirinkimų protokolų juodraščiai ir paruošiamoji medžiaga; ir kt. dok.