Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 29 Ivinskis Zenonas

F 29, 1769 s. vien., 1569-1944. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, vokiečių, lenkų k.

Fondo sudaryt. Zenonas Ivinskis (1908-1971), istorikas.

Priimta 1949 m. iš C. Griniuvienės, Z. Ivinskio uošvės.

Biografinė medžiaga (1918-1941). Asmens dokumentai (1928-1941). Pažymėjimai. liudijimai, išrašai iš Komisijos mokslo kvalifikacijoms ištirti protokolų dėl docento ir profesoriaus vardų suteikimo, Estijos MA raštas dėl išrinkimo nariu korespondentu, Lietuvių katalikų MA diplomas, Kauno, Berlyno, Miuncheno u-ntų paskaitų, tarp jų J. Totoraičio, P. Penkausko, S. Šalkauskio, M. Reinio, R. Hekelio, A. Brakmano, H. Giunterio, F. Joachimseno, H. Oncheno, L. Bernharto ir kitų profesorių paskaitų. seminarų pratybų užrašai, referatai, išrašai studijoms, žodynėliams, Plungės gimn. mokinio užrašai (1921-1931). Dienoraščiai (1918, 1928-1940).

Mokslo darbai ir jų parengiamoji medžiaga (1932-1944). Z. Ivinskio 1920-1944 m. darbų bibliografija. Disertacija "Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Bauerstandes in Litauen" (1933) ir jos recenzijos, "Durbės kautynės ir jų politinis vaidmuo" (1938), "Kauno pilis" (apie 1937-1943), "Lietuvos istorijos šaltiniai. D.1. Analai ir kronikos", spaudai rengto darbo medžiaga ir paskaitos, skait. V.D.un-te, "Eiliuotoji Livonijos kronika" (1936-1937), "Lietuvos prekyba, prekybiniai santykiai iki XVI a."- straipsniai, pranešimai, paskaitų konspektai, temos vardažodžių ir dalykų abėcėlinės rodyklės (apie 1933-1937), "Lietuvos valstybė ir lietuviai iki 1940 m. politiškai istoriškoje perspektyvoje" (1943), "Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė" (1936), "Senovės lietuvių religijos bibliografija" (1938), "Medžių kultas lietuvių religijoje" (1938), "Šarvuočių rinktinės istorija" (1935), "Trakai ir jų pilys" (1941); paskaitos, jų konspektai, pranešimai: "Lietuvos istorija" (apie 1934-1939), "Lietuvos ūkio istorija", "Bendra ūkio istorija" (1940-1941), "Rytų Europos istorija" (1939-1942); straipsniai apie Lietuvos istoriją, istorikus, istorijos darbų recenzijos, parengiamoji temų medžiaga, tarp jos Z. Ivinskio 1933-1935 m. atlikti išrašai iš Berlyno-Dalemo, Karaliaučiaus, Dancigo archyvų apie XV-XVI a. Lietuvą.

Darbas, visuomeninė veikla (1920-1944). (Žr. ir mokslinę veiklą). Vytauto Didžiojo un-to senato 1942-1944 m. protokolų byla Teologijos-filol. fak. filosofijos sk. 1933-1938 m. paskaitų tvarkaraščiai, programos, fakulteto statutų projektai ir kt.; Lietuvos istorijos paskaitų, skait. S. Daukanto mokytojų seminarijos Kaune klausytojams, konspektai (1927-1929), straipsniai ir parengiamoji medžiaga "Lietuviškajai enciklopedijai" apie istorikus, istorinius įvykius (raidės A-E); šiek tiek medžiagos iš Z. Ivinskio veiklos Lietuvių katalikų MA, klerikalinėse jaunimo organizacijose (1920-1940).

Korespondencija (1920-1942). A d r e s a t a i (1924-1942): F.V. Fersteris (1925), R. Holcmanas (1933), P. Pakarklis (1926), Z. Ivinskio ir žmonos C. Ivinskienės-Griniūtės laiškai (46, 1930-1938), laiškai tėvams, broliams ir kt. S i u n t ė j a i (1920-1942): A. Alekna (1930), B. Andriuška (3, 1925-1937), J. Augustaitis (1937), J. Balčikonis (2, 1933), K. Berulis (1926), J. Bražinskis (9, 1920-1940), P. Dielininkaitis (6, 1928-1938), P. Dovydaitis (2, 1927, 1929), B. Dundulis (4, 1933-1941), J. Eretas (8, 1925-1932), J. Gerulis (7, 1932-1933), M. Gylys (2, 1930-1933), J. Grinius (3, 1929-1936), P. Hušas (1936), K. Jablonskis (13, 1931-1932), F. Jakobsonas (3, 1932-1933), J. Jakštas (5, 1930-1932), A. Janulaitis (1933), A. Jucys (2, 1926 ir b.m.), V. Kauneckas (5, 1932-1933 ir b.m.), L. Kenstavičius (2, 1937), J. Kirlys (1928), A. Koncė (4, 1932-1939), M. Krasnickaitės ir Z. Ivinskio laiškai (41, 1927-1928), A, Kučas, Kučinskas (17, 1924-1935), P. Kuraitis (8, 1930-1933), S. Lygutas (1929), P. Mantvydas (5, 1927-1930?), J. Matusas (1930), A. Mažiulis (2, 1937), P. Nichtas (2, 1932-1933), P. Pakarklis (16, 1924-1928), K. Pakštas (4, 1937?-1940), B. Paliokas (7, 1932-1938), P. Penkauskas (2, 1930-1933), K. Prialgauskas, kun. (8, 1930-1933), J. Puzinas (2, 1937), J. Ragauskas (2, 1928, 1942), Z. Raudys (3, 1924-1927), K. Razutis (1937), M. Remeris (3, 1934-1935), J. Rimantas (1929), K. Ruginis (3, 1927-1928), J. Savickis (1928), I. Skrupskelis (5, 1929-1937), J. Smilgevičius (3, 1932-1933), J. Sprindys (1927), K. Steponavičius, kun. (1931), J. Strimaitis (1923), J. Stulginskis (1939), S. Sužiedėlis (6, 1928-1939), S. Šalkauskis (18, 1929-1940), A. Šapoka (5, 1931-1933), K. Škirpa (1932), B. Tarvydas (13, 1927-1928), J. Tarvydas (17, 1926-1934), J. Totoraitis (11, 1930-1939), J. Urbšys (3, 1936-1937), J. Vaidelys (1935), Vaižgantas (2, 1931-1932), G. Valančius (20, 1919-1928), V. Valiukevičius (1929), A. Vasiliauskas (2, 1933), V. Viliamas (13, 1928-1933), B. Vitkus (1935), E. Volteris (1927), S. Zajančkovskis (Zajączkowski) (1939), K. Žagrakalys (8, 1928-1929), tėvų, brolių, kitų giminių, pažįstamų laiškai, sveikinimai, Estijos MA, Berlyno-Dalemo, Dancigo, Karaliaučiausir kitų archyvų raštai; kvietimai.

Žmonos CECILIJOS IVINSKIENĖS-GRINIŪTĖS rankraščiai (1930-1944): keletas asmens dokumentų, Berlyno un-to vokiečių k., literatūros paskaitų užrašai; J. Griniaus (7, 1928-1937), sesers O. Griniūtės (2, 1942), J. Ambrazevičiaus (1934), V. Derkinčio (1932) J. Ereto (1934), J. Miltinio (12, 1931-1933 ir b.m.), M. Urbšienės (1939?) ir kt. asmenų laiškai, J. Miltinio 1931 m. portretinės nuotraukos.

Kitų asmenų, organizacijų rankraščiai (1569-1942). VYTAUTAS ENDZIULAITIS (1893-1918), katalikų visuomenės veikėjas. Keletas jo asmens dokumentų, A. Gilio, P. Radzevičiaus, V. Zajančkausko, J. Zubricko ir anon. siuntėjų laiškai (1910-1918). JONAS PANKAUSKAS, studentas; jo asmens dokumentai, studijų užrašai keletas straipsnių apie Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos, ūkininkų sąjungų veiklą; Lietuvos krikščionių demokratų partijos 1925 m. susirinkimo ir Kauno ateitininkų studentų d-vės filosofijos mėgėjų būrelio 1926 m. protokolai. LIETUVOS JĖZUITAI ir jų istorija (1569-1933). Konrado Lerkio, J. Kidyko, iš dalies Z. Ivinskio parengiamoji medžiaga apie Kauno, Vilniaus, Nesvyžiaus, Linkuvos, Polocko jėzuitus ir biografinė žymesniųjų jėzuitų medžiaga (raidės A-Ž) "Žymesnybių žodynui"; B. Andriuškos, A. Liuimo laiškai J. Kidykui (1933); Vilniaus, Kauno, Kražių, Pašiaušės, Tilžės jėzuitų kolegijų, akademijų, naujokyno namų istorijų, kronikų, analų fotokopijos iš Vatikano (?) archyvo (1569-1786). Lietuvių komitetai Šveicarijoje (1910-1919). Oficialioji medžiaga ir asmenų fragm. rankraščiai. VINCAS BARTUŠKA (g. 1881), klerikalinis visuomenės veikėjas: keletas asmens dokumentų (1881-1925), korespondencija. A d r e s a t a i: J. Gabrys-Paršaitis (2, 1917), F. Kemešis (b.m., apie 1917), Lozanos vyskupas (1918), E. Reivetas (1917). S i u n t ė j a i: J. Aukštuolis (2, 1918), J. Česaitis (1918), D. Daumantas-Dzimidavičius (2, 1936), J. Gabrys-Paršaitis (1917), M. Yčas (1916), J. Jakaitis (2, 1917-1918), B. Jakimavičiūtė (1922), P. Kalpokas (1918), F. Kemešis (2, 1917-1919), A. Mejė (Meillet) (1918), K. Olšauskas (2, 1918 ir b.m.), G. Padovanis (6, 1918-1920), K. Pakštas (1917), K. Prapuolenis (7, 1917-1918), E. Reivetas (1918), A. Steponaitis, kun. (3, 1917-1918), S. Šalkauskis (3, 1918-1936), A. Vilimavičius (3, 1917-1918) ir kt. laiškai. ANTANAS VISKANTAS (1875-1940), klerikalinis visuomenės veikėjas: autobiografija, keletas fragm. straipsnių, A. Viskanto laiško juodr. F. Kemešiui (2, 1917); P. Būčio (2, 1917), B. Pilsudskio-Ginet (2, 1917), M. Junkerio (2, 1918), M. Karevičiaus (1936), F. Kemešio (1917), A. Krauzės-Ozolinio (1916), K. Prapuolenio (2, 1917 ir b.m.), V. Tarkovskio (5, 1917), S. Šalkauskio (1916) ir kt. laiškai.

Lietuvos Tarybos 1918 m. protokolų mašinr. nuorašai, Lietuvos Seimo 1939 m. birželio 12-lapkričio 24 d. posėdžių protk. ir Lietuvos Liaudies Seimo 1940m. liepos 21-23 d. posėdžių protk. mašinr. nuorašai; LDK ir Švedijos 1655 m. sutarties Kėdainiuose fotokopijos; J. Ambrazevičiaus, J. Balio, B. Dundulio (dipl. darbas), B. Juškos, J. Matuso, V. Nagevičiaus, K. Paunksnio, S. Sužiedėlio, A. Šapokos ir kitų autorių pavieniai straipsniai iš Lietuvos istorijos ir kultūros.

Telšių jaunųjų ateitininkų rankr. laikr. "Alksnyno lepšis", 1921, Nr.3; 1922, Nr.4; Plungės gimn. moksl. ateitininkų rankr. laikr."Minčių vainikas", 1925, Nr.1; "Rytmečio gandai", 1927, Nr.1; "Spinduliai", 1923, Nr.1; Plungės realinės gimn. moksl. rankr. laikr. "Pirmos mintys", 1921, sąs.1 ir "Vieversėlis", 1922, Nr.1-2; "Trejiems metams praslinkus", 1923, Nr.1.

Nuotraukos (1919-1940?). Z. Ivinskio, jo šeimos, giminių, pažįstamų mėgėjiškos nuotraukos ir jų negatyvai; nemaža nuotraukų neidentifikuotų.

Kituose fonduoseJ. Keliuočio (F 31), A. Račkaus (F 63), J. Rimanto (F 47), J. Urbšio (F 15), E. Volterio (F 17).